[ ein Kapitel zurück ][ Am ][ ein Kapitel vor ]

Am 6

[ Textanmerkungen ]

1a hōy ha = šaʾnan⁺īm = ṢYWN
b = ha = bō*ṭïḥīm = har[r] ŠMRWN
c nȧqū*bē rē(ʾ)šīt ha = gōyī*m
d = bāʾū la = him bēt YŚRʾL
2a ʿibrū KLNH
b = rʾū
c = lïkū miš = šam[m] ḤMT rabbā
d = rïdū GT PLŠT-[ī]m
e = ṭōbīm min ha = mamlakōt ha = ʾil⁺ǟ
f ʾim rab[b] gȧbūl-a = m mig = gȧbū*l = kim
3a ha = m˙naddīm = yōm raʿ[ʿ]
b wa = taggīšū-n šabt ḥamas
4a ha = šō*kïbīm ʿal miṭṭōt šin[n]
b = sȧrū*ḥīm ʿal ʿarȧśōt-a = m
c = ʾō*kïlīm kar[r]īm miṣ = ṣō(ʾ)n
d = ʿïgalīm mit = tōk marbiq
5a ha = pō*rïṭīm ʿal ha = nabl
b = DWYD ḥašȧbū la = him kïlē šīr
6a ha = šō*tīm = mizrȧqē yayn
b = rē(ʾ)šīt šȧmanīm yimšaḥū
c = lō(ʾ) niḥlū ʿal šibr YWSP
7a la-kin ʿïtt-a(h) yiglū = rō(ʾ)š gō*līm
b = sār mȧrzïḥ sȧrūḥīm
8a nišbaʿ ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH = napš = ō
aJ nȧʾū*m YHWH ʾïlō*hē ṣȧbaʾōt
b m˙taʾ[ʾ]ib ʾanō*kī ʾat gȧʾōn YʿQB
c = ʾarmu̇nō*t-a(y) = w śanē(ʾ)tī
d = hisgartī ʿīr = m˙lō*ʾ-a = h
9a = hayā
b ʾim yiwwatïrū ʿȧśarā ʾȧnašīm = bayt ʾȧḥ⁺ad
c wa = mē*tū
10a = nȧśaʾ = ō dōd = ō = m˙sar[rï]p = ō
aI = hōṣīʾ ʿȧṣamīm min ha = bayt
b = ʾamar
c = ʾȧšr = yarïkȧtē ha = bayt
d ha = ʿōd ʿimm-a = k
e = ʾamar
f ʾaps
g = ʾamar
h has[s]
i lō(ʾ)
iI = hazkīr = šim YHWH
11a hinni(h) YHWH m˙ṣawwǟ
b = hikkā ha = bayt ha = gadu(w)l rȧsīsīm
c = ha = bayt ha = qaṭun bȧqī*ʿīm
12a ha = yȧrū*ṣū-n = [h]a = salʿ sūsīm
b ʾim yïḥru(w)š = [h]a = bȧqarīm
c hȧpaktim = rō(ʾ)š mišpaṭ
d = pïry ṣȧdaqā = laʿnā
13a ha = śȧmiḥīm = lō(ʾ) dabar
b ha = ʾō*mïrīm
c = lō(wʾ) = ḥuzq-i = laqaḥnū la = QRNYM
14a hin[nï] = miqīm ʿȧl-ē = kim
aV bēt YŚRʾL
aJ nȧʾū*m YHWH ʾïlō*hē ha = ṣȧbaʾōt
a gōy
b = laḥȧṣū ʾat = kim mil = LBWʾ ḤMT ʿad naḥl ha = ʿȧrabā
[ ein Kapitel zurück ][ Am ][ ein Kapitel vor ]