[ ein Kapitel zurück ][ Am ][ ein Kapitel vor ]

Am 1

[ Textanmerkungen ]

1a dȧbȧrē ʿMWS
aR1 ʾȧšr hayā = [h]a = nō*qïdīm mit = TQWʿ
aR2 ʾȧšr ḥazā ʿal YŚRʾL = yȧmē ʿZYH malk YHWDH = = yȧmē YRBʿM bin YWʾŠ malk YŚRʾL šȧnataym = pȧnē ha = raʿš
2a wa = yō(ʾ)mïr
b YHWH miṣ = ṢYWN yišʾag
c = miy = YRWŠLM yittin qōl = ō
d = ʾab˙lū nȧʾōt ha = rō*ʿīm
e = yabiš rō(ʾ)š ha = KRML
3a kō(h) ʾamar YHWH
b ʿal šȧlō*šā pȧšȧʿē DMŚQ = ʿal ʾarbaʿā lō(ʾ) ʾȧšīb-an = [h]u(w)
bIP4a ʿal dūš-a = m = ḥȧrū*ṣōt ha = barzil[l] ʾat ha = GLʿD
4a = šillaḥtī ʾiš = bēt ḤZʾL
b = ʾakȧlā ʾarmu̇nōt BN HDD
5a = šabartī b˙rīḥ DMŚQ
b = hikrattī yōšib mib = BQʿT ʾWN
c = tōmik šibṭ mib = BYT ʿDN
d = galū ʿam[m] ʾRM QYR-a-h
e ʾamar YHWH
6a kō(h) ʾamar YHWH
b ʿal šȧlō*šā pȧšȧʿē ʿZ-ā = ʿal ʾarbaʿā lō(ʾ) ʾȧšīb-an = [h]u(w)
bIP7a ʿal haglōt-a = m galūt šȧlimā
bII = hasgīr = ʾDWM
7a = šillaḥtī ʾiš = ḥōmat ʿZ-ā
b = ʾakȧlā ʾarmu̇nō*t-ē = ha
8a = hikrattī yōšib mi[n] = ʾŠDWD
b = tōmik šibṭ mi[n] = ʾŠQLWN
c = hïšībōtī yad = ī ʿal ʿQRWN
d = ʾabȧdū š(ʾ)ērīt PLŠT-īm
e ʾamar ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH
9a kō(h) ʾamar YHWH
b ʿal šȧlō*šā pȧšȧʿē ṢR = ʿal ʾarbaʿā lō(ʾ) ʾȧšīb-an = [h]u(w)
bIP10a ʿal hasgīr-a = m galūt šȧlimā = ʾDWM
c = lō(ʾ) zakȧrū b˙rīt ʾaḥ⁺īm
10a = šillaḥtī ʾiš = ḥōmat ṢR
b = ʾakȧlā ʾarmu̇nō*t-ē = ha
11a kō(h) ʾamar YHWH
b ʿal šȧlō*šā pȧšȧʿē ʾDWM = ʿal ʾarbaʿā lō(ʾ) ʾȧšīb-an = [h]u(w)
bIP12a ʿal rudp = ō = [h]a = ḥarb ʾaḥī = w
c = šiḥ[ḥ]it raḥm-a(y) = w
d wa = yiṭrup la = ʿad ʾapp = ō
e = ʿibrat = ō šȧmar-a = h naṣḥ
12a = šillaḥtī ʾiš = TYMN
b = ʾakȧlā ʾarmu̇nōt BṢRH
13a kō(h) ʾamar YHWH
b ʿal šȧlō*šā pȧšȧʿē bȧnē ʿMWN = ʿal ʾarbaʿā lō(ʾ) ʾȧšīb-an = [h]u(w)
bIP14a ʿal biqʿ-a = m harōt ha = GLʿD
bII = maʿn harḥīb ʾat gȧbūl-a = m
14a = hiṣ⁺attī ʾiš = ḥōmat RB-ā
b = ʾakȧlā ʾarmu̇nōt-ē = ha = tȧrūʿā = yōm milḥamā = saʿr = yōm sūpā
15a = halak malk-a = m = [h]a = gōlā hū(ʾ) = śar[r]-a(y) = w yaḥd-aw
b ʾamar YHWH
[ ein Kapitel zurück ][ Am ][ ein Kapitel vor ]