[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]

1Sam 8

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïhy
b = ʾȧšr zaqin ŠMWʾL
c wa = yaśim ʾat ban-a(y) = w šō*pïṭīm = YŚRʾL
2a wa = yïhy šïm bïn = ō ha = bu̇ku(w)r YWʾL
b = šim mišn-i = hu(w) ʾBYH
c šō*pïṭīm = BʾR ŠBʿ
3a = lō(ʾ) halȧkū ban-a(y) = w = dȧrak-a = w
b wa = yiṭṭū ʾaḥ⁺ȧrē ha = baṣʿ
c wa = yiq[qȧ]ḥū šuḥd
d wa = yaṭṭū mišpaṭ
4a wa = yitqabbïṣū kul[l] zȧqïnē YŚRʾL
b wa = yabō*ʾū ʾil ŠMWʾL ha = RM-at-a-h
5a wa = yō(ʾ)mïrū ʾil-a(y) = w
b hinni(h) ʾattā zaqanta
c = banē = ka lō(ʾ) halȧkū = dȧrakē = ka
d ʿïtt-a(h) śīm-a(h) la = malk
dI = šupṭ-i =
d = kul[l] ha = gōyī*m
6a wa = yiraʿ[ʿ] ha = dabar = ʿēnē ŠMWʾL
b = ʾȧšr ʾamȧrū
c tïn-a(h) la = malk
cI = šupṭ-i =
d wa = yitpallil ŠMWʾL ʾil YHWH
7a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil ŠMWʾL
b šmaʿ = qōl ha = ʿam[m] = kul[l]
bR ʾȧšr yō(ʾ)mïrū ʾil-ē = ka
c lō(ʾ) ʾō*t = ka maʾasū
d ʾō*t = ī maʾȧsū
dI mim = mluk ʿȧl-ē = him
8a = kul[l] ha = maʿśīm
aR ʾȧšr ʿaśū miy = yōm haʿlō*t = ī ʾō*t-a = m mim = MṢR-aym = ʿad ha = yōm ha =
b wa = yïʿzu̇bū* =
c wa = yïʿbu̇dū ʾïlō*hīm ʾȧḥirīm
d kin him⁺a(h) ʿō*śīm gam l-a = k
9a = ʿïtt-a(h) šmaʿ = qōl-a = m
b ʾak haʿid taʿīd ba = him
c = higgadta la = him mišpaṭ ha = malk
cR ʾȧšr yimluk ʿȧl-ē = him
10x wa = yō(ʾ)mir ŠMWʾL ʾȧt kul[l] dȧbȧrē YHWH ʾil ha = ʿam[m] ha = šō*ʾïlīm mi[n] = ʾitt = ō malk
11a wa = yō(ʾ)mir
b yihyǟ mišpaṭ ha = malk
bR ʾȧšr yimluk ʿȧl-ē = kim
c ʾat bȧnē = kim yiqqaḥ
d = śām l = ō = mȧrkabt = ō = = paraš-a(y) = w
e = rāṣū = pȧnē mȧrkabt = ō
12vI1 = la = śūm l = ō śar[r]ē ʾȧlapīm = śar[r]ē ḥȧmiš⁺īm
vI2 = = ḥruš ḥȧrīš = ō
vI3 = = qṣur qȧṣīr = ō
vI4 = = ʿśōt kïlē milḥamt = ō = kïlē rȧkb = ō
13x = ʾat bȧnōt-ē = kim yiqqaḥ = raqqāḥōt = = ṭabbāḥōt = = ʾō*pōt
14a = ʾat śȧdōt-ē = kim = ʾat karȧmē = kim = zētē = kim ha = ṭōbīm yiqqaḥ
b = natan = ʿȧbad-a(y) = w
15a = zarȧʿē = kim = karȧmē = kim yïʿśur
b = natan = sarīs-a(y) = w = = ʿȧbad-a(y) = w
16a = ʾat ʿabȧdē = kim = ʾat šipȧḥōt-ē = kim = ʾat baḥ[ḥ]ūrē = kim ha = ṭōbīm = ʾat ḥïmōrē = kim yiqqaḥ
b = ʿaśā = mȧlā(ʾ)kt = ō
17a ṣō(ʾ)n = kim yïʿśur
b = ʾattim tihyū l = ō = ʿȧbadīm
18a = zȧʿaqtim = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) mil = = pȧnē malk = kim
aR ʾȧšr bȧḥartim la = kim
b = lō(ʾ) yïʿnǟ YHWH ʾat = kim = [h]a = yōm ha = hū(ʾ)
19a wa = y˙maʾ[ʾ]ïnū ha = ʿam[m]
aI = šmuʿ = qōl ŠMWʾL
b wa = yō(ʾ)mïrū
c lō(ʾ)
d ʾim malk yihyǟ ʿal-ē =
20a = hayīnū gam ʾȧnaḥnū = kul[l] ha = gōyī*m
b = šȧpaṭ-a = malk-i =
c = yaṣā(ʾ) = pȧnē =
d = nilḥam ʾat milḥȧmō*t-i =
21a wa = yišmaʿ ŠMWʾL ʾȧt kul[l] dȧbȧrē ha = ʿam[m]
b wa = y˙dabbïr-i = m = ʾuznē YHWH
22a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil ŠMWʾL
b šmaʿ = qōl-a = m
c = himlakta la = him malk
d wa = yō(ʾ)mir ŠMWʾL ʾil ʾanȧšē YŚRʾL
e lïkū ʾīš = ʿīr = ō
[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]