[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]

1Sam 7

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yabō*ʾū ʾanȧšē QRYT YʿRYM
b wa = yaʿlū ʾat ʾȧrōn YHWH
c wa = yabī*ʾū ʾō*t = ō ʾil bēt ʾBYNDB = [h]a = GBʿ-ā
d = ʾat ʾLʿZR bïn = ō qiddïšū
dI = šmur ʾat ʾȧrōn YHWH
2a wa = yïhy miy = yōm šïbt ha = ʾarōn = QRYT YʿRYM
b wa = yirbū ha = yamīm
c wa = yihyū ʿȧśrīm šanā
d wa = yinnahū kul[l] bēt YŚRʾL ʾaḥ⁺ȧrē YHWH
3a wa = yō(ʾ)mir ŠMWʾL ʾil kul[l] bēt YŚRʾL
aI = (ʾ)mur
b ʾim = kul[l] lïbab = kim ʾattim šābīm ʾil YHWH
c hasīrū ʾat ʾïlō*hē ha = nikar mit = tōk = kim = ha = ʿaštarōt
d = hakīnū lïbab = kim ʾil YHWH
e = ʿibdū* = hu(w) = badd = ō
f = yaṣṣil ʾat = kim miy = yad PLŠT-īm
4a wa = yasīrū bȧnē YŚRʾL ʾat ha = bȧʿalīm = ʾat ha = ʿaštarō*t
b wa = yïʿbu̇dū ʾat YHWH = badd = ō
5a wa = yō(ʾ)mir ŠMWʾL
b qibṣū ʾat kul[l] YŚRʾL ha = MṢP-at-a-h
c = ʾitpallil baʿd = kim ʾil YHWH
6a wa = yiqqabïṣū ha = MṢP-at-a-h
b wa = yišʾȧbū maym
c wa = yišpu̇kū = pȧnē YHWH
d wa = yaṣūmū = [h]a = yōm ha = hū(ʾ)
e wa = yō(ʾ)mïrū šam[m]
f ḥaṭā(ʾ)nū = YHWH
g wa = yišpuṭ ŠMWʾL ʾat bȧnē YŚRʾL = [h]a = MṢP-ā
7a wa = yišmȧʿū PLŠT-īm
b hitqabbïṣū bȧnē YŚRʾL ha = MṢP-at-a-h
c wa = yïʿlū sarȧnē PLŠT-īm ʾil YŚRʾL
d wa = yišmȧʿū bȧnē YŚRʾL
e wa = yī*rȧʾū mip = pȧnē PLŠT-īm
8a wa = yō(ʾ)mïrū bȧnē YŚRʾL ʾil ŠMWʾL
b ʾal taḥriš mim-min =
bI miz = zʿuq ʾil YHWH ʾïlō*hē =
c = yō*šī*ʿ-i = miy = yad PLŠT-īm
9a wa = yiqqaḥ ŠMWʾL ṭȧlē(h) ḥalab ʾȧḥ⁺ad
b wa = yaʿl-i = hu ʿōlā kalīl = YHWH
c wa = yizʿaq ŠMWʾL ʾil YHWH bȧʿd YŚRʾL
d wa = yïʿn-i = hu(w) YHWH
10a wa = yïhy ŠMWʾL maʿlǟ ha = ʿōlā
b = PLŠT-īm niggȧšū = [h]a = milḥamā = YŚRʾL
c wa = yarʿim YHWH = qōl gadu(w)l = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) ʿal PLŠT-īm
d wa = yȧhumm-i = m
e wa = yinnagïpū = pȧnē YŚRʾL
11a wa = yiṣïʾū ʾanȧšē YŚRʾL min ha = MṢP-ā
b wa = yirdu̇pū ʾat PLŠT-īm
c wa = yakkū = m ʿad mit = taḥt = BYT KR
12a wa = yiqqaḥ ŠMWʾL ʾabn ʾaḥ⁺a[d]t
b wa = yaśim bēn ha = MṢP-ā = bēn ha = ŠN
c wa = yiqrā(ʾ) ʾat šïm-a = h ʾabn ha = ʿazr
d wa = yō(ʾ)mïr
e ʿad hinn-a-h ʿȧzar-a = YHWH
13a wa = yikkanïʿū ha = PLŠT-īm
b = lō(ʾ) yasȧpū ʿōd
bI la = bō(ʾ) = gȧbūl YŚRʾL
c wa = tïhy yad YHWH = [h]a = PLŠT-īm kul[l] yȧmē ŠMWʾL
14a wa = tašubna(h) ha = ʿārīm
aR ʾȧšr laqȧḥū PLŠT-īm mi[n] = ʾit[t] YŚRʾL
a = YŚRʾL mi[n] = ʿQRWN = ʿad GT
b = ʾat gȧbūl-a = n[n] hiṣṣīl YŚRʾL miy = yad PLŠT-īm
c wa = yïhy šalōm bēn YŚRʾL = bēn ha = ʾMR-ī
15x wa = yišpuṭ ŠMWʾL ʾat YŚRʾL kul[l] yȧmē ḥayy-a(y) = w
16a = halak mid = šanā = šanā
b = sabab BYT ʾL = ha = GLGL = ha = MṢP-ā
c = šapaṭ ʾat YŚRʾL ʾȧt kul[l] ha = mȧqōmōt ha = ʾil⁺ǟ
17a = tȧšū*bat = ō ha = RM-at-a-h
b šam[m] bēt = ō
c = šam[m] šapaṭ ʾat YŚRʾL
d wa = yibn šam[m] mizbiḥ = YHWH
[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]