[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]

1Sam 6

[ Textanmerkungen ]

1x wa = yïhy ʾȧrōn YHWH = śȧdē(h) PLŠT-īm šȧbʿā ḥu̇dašīm
2a wa = yiqrȧʾū PLŠT-īm = [h]a = kō*hïnīm = = [h]a = qō*sïmīm
aI = (ʾ)mur
b mah nïʿśǟ = ʾȧrōn YHWH
c hōdī*ʿū* =
d ba-m⁺ah n˙šallïḥ-an = [h]u(w) = mȧqōm = ō
3a wa = yō(ʾ)mïrū
b ʾim m˙šallïḥīm ʾat ʾȧrōn ʾïlō*hē YŚRʾL
c ʾal t˙šallïḥū ʾō*t = ō rēq-am
d hašib tašībū l = ō ʾašam
e ʾaz ti[r]rapïʾū
f = nōdaʿ la = kim
g la-m⁺ah lō(ʾ) tasūr yad = ō mik = kim
4a wa = yō(ʾ)mïrū
b mah ha = ʾašam
bR ʾȧšr našīb l = ō
c wa = yō(ʾ)mïrū
d mispar sarȧnē PLŠT-īm ḥȧmiš⁺ā ʿu̇pulē zahab = ḥȧmiš⁺ā ʿakbȧrē zahab
e maggipā ʾaḥ⁺a[d]t = kull-a = m = = sarȧnē = kim
5a = ʿȧśītim ṣalȧmē ʿu̇pulē = kim = ṣalȧmē ʿakbȧrē = kim ha = mašḥītī*m ʾat ha = ʾarṣ
b = nȧtattim = ʾïlō*hē YŚRʾL kabōd
c ʾūlay yaqil[l] ʾat yad = ō mi[n] = ʿȧl-ē = kim = mi[n] = ʿal ʾïlō*hē = kim = mi[n] = ʿal ʾarṣ = kim
6a = la-m⁺ah t˙kabbïdū ʾat lïbab = kim
b = ʾȧšr kibbïdū MṢR-aym = PRʿH ʾat libb-a = m
c = lō(wʾ)
d = ʾȧšr hitʿallil ba = him
e wa = y˙šallïḥū = m
f wa = yilikū
7a = ʿïtt-a(h) qȧḥū
b = ʿśū ʿȧgalā ḥȧdašā ʾȧḥ⁺a[d]t = šïttē par[r]ōt ʿālōt
bR ʾȧšr lō(ʾ) ʿalā ʿȧl-ē = him ʿul[l]
c = ʾȧsartim ʾat ha = par[r]ōt = [h]a = ʿȧgalā
d = hïšēbō*tim bȧnē = him mi[n] = ʾaḥ⁺ȧrē = him ha = bayt-a-h
8a = lȧqaḥtim ʾat ʾȧrōn YHWH
b = nȧtattim ʾō*t = ō ʾil ha = ʿȧgalā
c = ʾȧt kïlē ha = zahab
cR ʾȧšr hïšē*bō*tim l = ō ʾašam
c taśīmū = [h]a = ʾargaz miṣ = ṣȧdd = ō
d = šillaḥtim ʾō*t = ō
e = halak
9a = rȧʾītim
b ʾim dark gȧbūl = ō yïʿlǟ BYT ŠMŠ
c hū(ʾ) ʿaśā la = ʾat ha = raʿ[ʿ]ā ha = gȧdu(w)lā ha = zō(ʾ)t
d = ʾim lō(ʾ)
e = yadaʿnū
f lō(ʾ) yad = ō nagȧʿā ba =
gP miqrǟ
g hū(ʾ) hayā la =
10a wa = yïʿśū ha = ʾȧnašīm kin
b wa = yiq[qȧ]ḥū šïttē par[r]ōt ʿālōt
c wa = yïʾsu̇rū = m = [h]a = ʿȧgalā
d = ʾat bȧnē = him kal[ȧʾ]ū = [h]a = bayt
11x wa = yaśī*mū ʾat ʾȧrōn YHWH ʾil ha = ʿȧgalā = ʾȧt ha = ʾargaz = ʾȧt ʿakbȧrē ha = zahab = ʾȧt ṣalȧmē ṭu̇ḥō*rē = him
12a wa = yī*š⁺arna(h) ha = par[r]ōt = [h]a = dark ʿal dark BYT ŠMŠ
b = mȧsillā ʾaḥ⁺a[d]t halȧkū halō*k = gaʿō
c = lō(ʾ) sārū yamīn = śïmō(ʾ)l
d = sarȧnē PLŠT-īm hō*lïkīm ʾaḥ⁺ȧrē = him ʿad gȧbūl BYT ŠMŠ
13a = BYT ŠMŠ qō*ṣïrīm qȧṣīr ḥiṭṭīm = [h]a = ʿimq
b wa = yiś[śȧ]ʾū ʾat ʿēnē = him
c wa = yirʾū ʾat ha = ʾarōn
d wa = yiśmȧḥū
dI = rʾōt
14a = ha = ʿȧgalā bāʾā ʾil śȧdē(h) YHWŠʿ BYT ha = ŠMŠ-ī
b wa = tïʿmud šam[m]
c = šam[m] ʾabn gȧdu(w)lā
d wa = y˙baqqïʿū ʾat ʿïṣē ha = ʿȧgalā
e = ʾat ha = par[r]ōt hïʿlū ʿō*lā = YHWH
15a = ha = LW-ī*y⁺ī*m hōrīdū ʾat ʾȧrōn YHWH = ʾat ha = ʾargaz
aR1 ʾȧšr ʾitt = ō
aR2 ʾȧšr b = ō kïlē zahab
b wa = yaśī*mū ʾil ha = ʾabn ha = gȧdu(w)lā
c = ʾanȧšē BYT ŠMŠ hiʿlū ʿō*lōt
d wa = yizbȧḥū zȧbaḥīm = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) = YHWH
16a = ḥȧmiš⁺ā sarȧnē PLŠT-īm raʾū
b wa = yašū*bū ʿQRWN = [h]a = yōm ha = hū(ʾ)
17a = ʾil⁺ǟ ṭu̇ḥō*rē ha = zahab
aR ʾȧšr hišībū PLŠT-īm ʾašam = YHWH
b = ʾŠDWD ʾȧḥ⁺ad
c = ʿZ-ā ʾȧḥ⁺ad
d = ʾŠQLWN ʾȧḥ⁺ad
e = GT ʾȧḥ⁺ad
f = ʿQRWN ʾȧḥ⁺ad
18a = ʿakbȧrē ha = zahab mispar kul[l] ʿārē PLŠT-īm = ḥȧmišt ha = sȧranīm mi[n] = ʿīr mibṣar = ʿad kupr ha = p˙razī = ʿad ʾabil ha = gȧdu(w)lā
aR ʾȧšr hin⁺īḥū ʿal-ē = ha ʾȧt ʾȧrōn YHWH
a ʿad ha = yōm ha = = śȧdē(h) YHWŠʿ BYT ha = ŠMŠ-ī
19a wa = ya[k]k = ʾanȧšē BYT ŠMŠ
b raʾū = ʾȧrōn YHWH
c wa = ya[k]k = [h]a = ʿam[m] šȧbʿīm ʾīš ḥȧmiš⁺īm ʾalp ʾīš
d wa = yitʾabbïlū ha = ʿam[m]
e hikkā YHWH = [h]a = ʿam[m] makkā gȧdu(w)lā
20a wa = yō(ʾ)mïrū ʾanȧšē BYT ŠMŠ
b yūkal
bI = ʿmud = pȧnē YHWH ha = ʾïlō*hīm ha = qadu(w)š ha =
c = ʾil yïʿlǟ mi[n] = ʿal-ē =
21a wa = yišlȧḥū malʾakīm ʾil yōšïbē QRYT YʿRYM
aI = (ʾ)mur
b hišī*bū PLŠT-īm ʾat ʾȧrōn YHWH
c rïdū
d haʿlū ʾō*t = ō ʾïl-ē = kim
[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]