[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]

1Sam 4

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïhy dȧbar ŠMWʾL = kul[l] YŚRʾL
b wa = yiṣē(ʾ) YŚRʾL = qrā(ʾ)t PLŠT-īm = [h]a = milḥamā
c wa = yïḥnū ʿal ha = ʾBN ha = ʿZR
d = PLŠT-īm ḥanū = ʾPQ
2a wa = yïʿru̇kū PLŠT-īm = qrā(ʾ)t YŚRʾL
b wa = tiṭṭuš ha = milḥamā
c wa = yinnagip YŚRʾL = pȧnē PLŠT-īm
d wa = yakkū = [h]a = maʿrakā = [h]a = śadǟ = ʾarbaʿt ʾȧlapīm ʾīš
3a wa = yabō*(ʾ) ha = ʿam[m] ʾil ha = maḥnǟ
b wa = yō(ʾ)mïrū zȧqïnē YŚRʾL
c la-m⁺ah nȧgap-a = YHWH ha = yōm = pȧnē PLŠT-īm
d niq[qȧ]ḥ-a(h) ʾil-ē = miš = ŠLH ʾat ʾȧrōn b˙rīt YHWH
e = yabō*(ʾ) = qȧrb-i =
f = yō*šī*ʿ-i = mik = kap[p] ʾō*yïbē =
4a wa = yišlaḥ ha = ʿam[m] ŠLH
b wa = yiś[śȧ]ʾū miš = šam[m] ʾȧt ʾȧrōn b˙rīt YHWH ṣȧbaʾōt yō*šib ha = k˙rū*bīm
c = šam[m] šïnē bȧnē ʿLY ʿim[m] ʾȧrōn b˙rīt ha = ʾïlō*hīm ḤPNY = PYNḤS
5a wa = yïhy
aI = bō(ʾ) ʾȧrōn b˙rīt YHWH ʾil ha = maḥnǟ
b wa = yarī*ʿū kul[l] YŚRʾL tȧrūʿā gȧdu(w)lā
c wa = ti[h]hum[m] ha = ʾarṣ
6a wa = yišmȧʿū PLŠT-īm ʾat qōl ha = tȧrūʿā
b wa = yō(ʾ)mïrū
c mah qōl ha = tȧrūʿā ha = gȧdu(w)lā ha = zō(ʾ)t = maḥnē(h) ha = ʿBR-īm
d wa = yidïʿū
e ʾȧrōn YHWH bā(ʾ) ʾil ha = maḥnǟ
7a wa = yī*rȧʾū ha = PLŠT-īm
b ʾamȧrū
c bā(ʾ) ʾïlō*hīm ʾil ha = maḥnǟ
d wa = yō(ʾ)mïrū
e ʾōy la =
f lō(ʾ) hayȧtā ka = zō(ʾ)t ʾitmōl šilš-um
8a ʾōy la =
b yaṣṣīl-i = miy = yad ha = ʾïlō*hīm ha = ʾaddīrīm ha = ʾil⁺ǟ
cP ʾil⁺ǟ
c him ha = ʾïlō*hīm ha = makkīm ʾat MṢR-aym = kul[l] makkā = [h]a = midbar
9a hitḥazzïqū
b = hyū = ʾȧnašīm
bV PLŠT-īm
c pan tïʿbu̇dū = [h]a = ʿBR-īm
d = ʾȧšr ʿabȧdū la = kim
e = hȧyītim = ʾȧnašīm
f = nilḥamtim
10a wa = yillaḥïmū PLŠT-īm
b wa = yinnagip YŚRʾL
c wa = yanū*sū ʾīš = ʾuhȧl-a(y) = w
d wa = tïhy ha = makkā gȧdu(w)lā m(ʾ)ōd
e wa = yippul miy = YŚRʾL šȧlō*šīm ʾalp raglī
11a = ʾȧrōn ʾïlō*hīm nilqaḥ
b = šïnē bȧnē ʿLY mē*tū ḤPNY = PYNḤS
12a wa = yaruṣ ʾīš BNYMN mi[n] = ha = maʿrakā
b wa = yabō*(ʾ) ŠLH = [h]a = yōm ha = hū(ʾ)
c = madd-a(y) = w qȧrū*ʿīm
d = ʾȧdamā ʿal rō(ʾ)š = ō
13a wa = yabō(ʾ)
b = hinni(h) ʿLY yō*šib ʿal ha = kissē(ʾ)
c yak dark m˙ṣappǟ
d hayā libb = ō ḥarid ʿal ʾȧrōn ha = ʾïlō*hīm
e = ha = ʾīš bā(ʾ)
eI = haggīd = [h]a = ʿīr
f wa = tizʿaq kul[l] ha = ʿīr
14a wa = yišmaʿ ʿLY ʾat qōl ha = ṣȧʿaqā
b wa = yō(ʾ)mir
c mah qōl ha = hamōn ha =
d = ha = ʾīš mih[h]ar
e wa = yabō*(ʾ)
f wa = yaggid = ʿLY
15a = ʿLY bin tišʿīm = šȧmō*nǟ šanā
b = ʿēn-a(y) = w qāmā
c = lō(ʾ) yaku(w)l
cI = rʾōt
16a wa = yō(ʾ)mir ha = ʾīš ʾil ʿLY
b ʾanō*kī ha = bā(ʾ) min ha = maʿrakā
c = ʾȧnī min ha = maʿrakā nastī ha = yōm
d wa = yō(ʾ)mir
e mah hayā ha = dabar
eV bïn = ī
17a wa = yïʿn ha = m˙baśśir
b wa = yō(ʾ)mir
c nās YŚRʾL = pȧnē PLŠT-īm
d = gam maggipā gȧdu(w)lā hayȧtā = [h]a = ʿam[m]
e = gam šïnē banē = ka mē*tū ḤPNY = PYNḤS
f = ʾȧrōn ha = ʾïlō*hīm nilqaḥā
18a wa = yïhy
aI = hazkīr = ō ʾat ʾȧrōn ha = ʾïlō*hīm
b wa = yippul mi[n] = ʿal ha = kissē(ʾ) ʾȧḥō*ran⁺īt bȧʿd yad ha = šaʿr
c wa = tiššabir mapraqt = ō
d wa = yamut
e zaqin ha = ʾīš
f = kabid
g = hū(ʾ) šapaṭ ʾat YŚRʾL ʾarbaʿīm šanā
19a = kallat = ō ʾišt PYNḤS harā
aI la = lï[d]t
b wa = tišmaʿ ʾat ha = šȧmū*ʿā
bI ʾil hillaqïḥ ʾȧrōn ha = ʾïlō*hīm
c = mē*t ḥamī = ha = ʾīš-a = h
d wa = tikraʿ
e wa = tilid
f nihpȧkū ʿal-ē = ha ṣī*rē = ha
20aP = = ʿi[t]t mūt-a = h
a wa = t˙dabbirna(h) ha = niṣṣabōt ʿal-ē = ha
b ʾal tīrȧʾī
c bin yaladt
d = lō(ʾ) ʿanȧtā
e = lō(ʾ) šātā libb-a = h
21a wa = tiqrā(ʾ) = [h]a = naʿr ʾY KBWD
aI = (ʾ)mur
b galā kabōd miy = YŚRʾL
bI ʾil hillaqïḥ ʾȧrōn ha = ʾïlō*hīm
b = ʾil ḥamī = ha = ʾīš-a = h
22a wa = tō(ʾ)mir
b galā kabōd miy = YŚRʾL
c nilqaḥ ʾȧrōn ha = ʾïlō*hīm
[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]