[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]

1Sam 30

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïhy
aI = bō*(ʾ) DWD = ʾȧnaš-a(y) = w ṢQLG = [h]a = yōm ha = šȧlīšī
b = ʿMLQ-ī pašȧṭū ʾil nagb = ʾil ṢQLG
c wa = yakkū ʾat ṢQLG
d wa = yiśru̇pū ʾō*t-a = h = [h]a = ʾiš
2a wa = yišbū ʾat ha = našīm
aR ʾȧšr b-a = h
a miq = qaṭun = ʿad gadu(w)l
b lō(ʾ) himītū ʾīš
c wa = yinhȧgū
d wa = yilïkū = dark-a = m
3a wa = yabō*(ʾ) DWD = ʾȧnaš-a(y) = w ʾil ha = ʿīr
b = hinni(h) śȧrūpā = [h]a = ʾiš
c = nȧšē = him = bȧnē = him = bȧnō*t-ē = him nišbū
4a wa = yiśśā(ʾ) DWD = ha = ʿam[m]
aR ʾȧšr ʾitt = ō
a ʾat qōl-a = m
b wa = yibkū
c ʿad ʾȧšr ʾēn ba = him kuḥ[ḥ]
cI = bkōt
5x = šïttē nȧšē DWD nišbū ʾḤYNʿM ha = YZRʿL-īt = ʾBYGYL ʾišt NBL ha = KRML-ī
6a wa = tiṣar[r] = DWD m(ʾ)ōd
b ʾamȧrū ha = ʿam[m]
bI = suql = ō
c mar[r]ā napš kul[l] ha = ʿam[m] ʾīš ʿal ban-a = w = ʿal bȧnō*t-a(y) = w
d wa = yitḥazziq DWD = YHWH ʾïlō*h-a(y) = w
7a wa = yō(ʾ)mir DWD ʾil ʾBYTR ha = kō*hin bin ʾḤYMLK
b haggīš-a(h) nā(ʾ) l = ī ha = ʾipō*d
c wa = yaggiš ʾBYTR ʾat ha = ʾipō*d ʾil DWD
8a wa = yišʾal DWD = YHWH
aI = (ʾ)mur
b ʾirdup ʾaḥ⁺ȧrē ha = gȧdūd ha =
c ha = ʾaśśī*g-an = [h]u(w)
d wa = yō(ʾ)mir l = ō
e rdup
f haśśig taśśīg
g = haṣṣil taṣṣīl
9a wa = yilik DWD hū(ʾ) = ši[š]š miʾōt ʾīš
aR ʾȧšr ʾitt = ō
b wa = yabō*ʾū ʿad naḥl ha = BŚWR
c = ha = nōtarīm ʿamadū
10a wa = yirdup DWD hū(ʾ) = ʾarbaʿ miʾōt ʾīš
b wa = yïʿmu̇dū mā(ʾ)taym ʾīš
bR ʾȧšr piggïrū
bRI mi[n] = ʿbur ʾat naḥl ha = BŚWR
11a wa = yimṣȧʾū ʾīš MṢR-ī = [h]a = śadǟ
b wa = yiq[qȧ]ḥū ʾō*t = ō ʾil DWD
c wa = yittïnū l = ō laḥm
d wa = yō(ʾ)kïl
e wa = yašqū* = hu(w) maym
12a wa = yittïnū l = ō palḥ dȧbilā = šïnē ṣimmū*qīm
b wa = yō(ʾ)kïl
c wa = tašub rūḥ = ō ʾil-a(y) = w
d lō(ʾ) ʾakal laḥm
e = lō(ʾ) šatā maym šȧlō*šā yamīm = šȧlō*šā lēlōt
13a wa = yō(ʾ)mir l = ō DWD
b = ʾattā
c = ʾē miz = ʾattā
d wa = yō(ʾ)mir
e naʿr MṢR-ī ʾanō*kī
f ʿabd = ʾīš ʿMLQ-ī
g wa = yïʿzu̇b-i = ʾȧdō*n = ī
h ḥalītī ha = yōm šȧlō*šā
14a ʾȧnaḥnū pašaṭnū nagb ha = KRT-ī
b = ʿal ʾȧšr = YHWDH
a = ʿal nagb KLB
c = ʾat ṢQLG śarapnū = [h]a = ʾiš
15a wa = yō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w DWD
b = tōrī*d-i = ʾil ha = gȧdūd ha =
c wa = yō(ʾ)mir
d hiššabïʿ-a(h) l = ī = ʾïlō*hīm
e ʾim tȧmīt-i =
f = ʾim tasgī*r-i = = yad ʾȧdō*n = ī
g = ʾōrī*d = ka ʾil ha = gȧdūd ha =
16a wa = yō*rī*d-i = hu(w)
b = hinni(h) nȧṭū*šīm ʿal pȧnē kul[l] ha = ʾarṣ
c ʾō*kïlīm
d = šō*tīm
e = ḥō*gïgīm = kul[l] ha = šalal ha = gadu(w)l
eR ʾȧšr laqȧḥū mi[n] = ʾarṣ PLŠT-īm = mi[n] = ʾarṣ YHWDH
17a wa = yakk-i = m DWD mi[n] = ha = našp = ʿad ha = ʿarb = muḥrat-a = m
b = lō(ʾ) nimlaṭ mi[n] = him ʾīš
c ʾim ʾarbaʿ miʾōt ʾīš naʿr
cR1 ʾȧšr rakȧbū ʿal ha = gȧmal⁺īm
cR2 wa = yanū*sū
18a wa = yaṣṣil DWD ʾȧt kul[l]
aR ʾȧšr laqȧḥū ʿMLQ
b = ʾat šïttē naš-a(y) = w hiṣṣīl DWD
19a = lō(ʾ) niʿdar la = him min ha = qaṭun = ʿad ha = gadu(w)l = ʿad banīm = banōt = miš = šalal = ʿad kul[l]
aR ʾȧšr laqȧḥū la = him
b ha = kul[l] hišīb DWD
20a wa = yiqqaḥ DWD ʾat kul[l] ha = ṣō(ʾ)n = ha = baqar
aR nahȧgū = pȧnē ha = miqnǟ ha = hū(ʾ)
b wa = yō(ʾ)mïrū
c šȧlal DWD
21a wa = yabō*(ʾ) DWD ʾil mā(ʾ)taym ha = ʾȧnašīm
aR1 ʾȧšr piggïrū
aR1I mil = lïkt ʾaḥ⁺ȧrē DWD
aR2 wa = yō*šībū* = m = naḥl ha = BŚWR
b wa = yiṣïʾū = qrā(ʾ)t DWD = = qrā(ʾ)t ha = ʿam[m]
bR ʾȧšr ʾitt = ō
c wa = yiggaš DWD ʾat ha = ʿam[m]
d wa = yišʾal la = him = šalōm
22a wa = yïʿn kul[l] ʾīš raʿ[ʿ] = bȧliy⁺aʿl mi[n] = ha = ʾȧnašīm
aR ʾȧšr halȧkū ʿim[m] DWD
b wa = yō(ʾ)mïrū
c yaʿn ʾȧšr lō(ʾ) halȧkū ʿimm = ī
d lō(ʾ) nittin la = him mi[n] = ha = šalal
dR ʾȧšr hiṣṣalnū
e ʾim
eP ʾīš ʾat ʾišt = ō = ʾat ban-a(y) = w
e = yinhȧgū
f = yilikū
23a wa = yō(ʾ)mir DWD
b lō(ʾ) tïʿśū kin
bV ʾȧḥ⁺-ay = [y]
c ʾȧt ʾȧšr natan YHWH la =
d wa = yišmur ʾō*t-a =
e wa = yittin ʾat ha = gȧdūd ha = bā(ʾ) ʿal-ē = = yad-i =
24a = yišmaʿ la = kim = [h]a = dabar ha =
b = ḥilq ha = yō*rid = [h]a = milḥamā = = ḥilq ha = yō*šib ʿal ha = kilīm
c yaḥd-aw yïḥluqū
25a wa = yïhy mi[n] = ha = yōm ha = hū(ʾ) wa = maʿl-a-h
b wa = yȧśī*m-i = ha = ḥuq[q] = = mišpaṭ = YŚRʾL ʿad ha = yōm ha =
26a wa = yabō*(ʾ) DWD ʾil ṢQLG
b wa = y˙šallïḥ mi[n] = ha = šalal = zȧqïnē YHWDH = riʿ-i = hu(w)
bI = (ʾ)mur
c hinni(h) la = kim bȧrakā miš = šȧlal ʾō*yïbē YHWH
27a = ʾȧšr = BYT ʾL
b = = ʾȧšr = RM-ōt NGB
c = = ʾȧšr = YTR
28a = = ʾȧšr = ʿRʿR
b = = ʾȧšr = ŚPMWT
c = = ʾȧšr = ʾŠTMʿ
29a = = ʾȧšr = RKL
b = = ʾȧšr = ʿārē ha = YRḤMʾL-ī
c = = ʾȧšr = ʿārē ha = QYN-ī
30a = = ʾȧšr = ḤRMH
b = = ʾȧšr = BWR ʿŠN
c = = ʾȧšr = ʿTK
31a = = ʾȧšr = ḤBRWN
b = = kul[l] ha = mȧqō*mōt
bR ʾȧšr hithallik šam[m] DWD hū(ʾ) = ʾȧnaš-a(y) = w
[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]