[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]

1Sam 21

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yaqum
b wa = yilik
c = YHWNTN bā(ʾ) ha = ʿīr
2a wa = yabō*(ʾ) DWD NB-ȧ-h ʾil ʾḤYMLK ha = kō*hin
b wa = yiḥrad ʾḤYMLK = qrā(ʾ)t DWD
c wa = yō(ʾ)mir l = ō
d maddūʿ ʾattā = badd-i = ka
e = ʾīš ʾēn ʾitt-a = k
3a wa = yō(ʾ)mir DWD = ʾḤYMLK ha = kō*hin
b ha = malk ṣiww-a = dabar
c wa = yō(ʾ)mir ʾil-ay = [y]
d ʾīš ʾal yidïʿ m(ȧʾ)ū-mah ʾat ha = dabar
dR1 ʾȧšr ʾanō*kī šō*liḥ = ka
dR2 = ʾȧšr ṣiwwītī* = ka
e = ʾat ha = nȧʿarīm yōdaʿtī ʾil mȧqōm pu̇lō*nī ʾalmōnī
4a = ʿïtt-a(h) mah yiš taḥt yad = ka
b ḥȧmiš⁺ā laḥm tïn-a(h) = yad = ī ʾō ha = nimṣā(ʾ)
5a wa = yïʿn ha = kō*hin ʾat DWD
b wa = yō(ʾ)mir
c ʾēn laḥm ḥul[l] ʾil taḥt yad = ī
d ʾim laḥm qudš yiš
e ʾim nišmȧrū ha = nȧʿarīm ʾak mi[n] = ʾiššā
6a wa = yïʿn DWD ʾat ha = kō*hin
b wa = yō(ʾ)mir l = ō
c ʾim ʾiššā ʿȧṣū*rā la = = tïmōl šilš-um
dIP = ṣē(ʾ)t = ī
d wa = yihyū kïlē ha = nȧʿarīm qudš
e = hū(ʾ) dark ḥul[l]
f = ʾap ha = yōm yiqdaš = [h]a = kily
7a wa = yittin l = ō ha = kō*hin qudš
b lō(ʾ) hayā šam[m] laḥm
c ʾim laḥm ha = panīm ha = mūsarīm mil = = pȧnē YHWH
cI la = śūm laḥm ḥum[m] = yōm hillaqïḥ = ō
8a = šam[m] ʾīš mi[n] = ʿabȧdē ŠʾWL = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) niʿṣar = pȧnē YHWH
b = šïm = ō DʾG ha = ʾDM-ī ʾabbīr ha = rō*ʿīm
bR ʾȧšr = ŠʾWL
9a wa = yō(ʾ)mir DWD = ʾḤYMLK
b = ʾīn yiš pō(h) taḥt yad = ka ḥ˙nīt ʾō ḥarb
c gam ḥarb = ī = gam kil-ay = [y] lō(ʾ) laqaḥtī = yad = ī
d hayā dȧbar ha = malk naḥūṣ
10a wa = yō(ʾ)mir ha = kō*hin
bP ḥarb GLYT ha = PLŠT-ī
bPR ʾȧšr hikkīta = ʿimq ha = ʾē*lā
b hinni(h) hī(ʾ) lūṭā = [h]a = śimlā ʾaḥ⁺ȧrē ha = ʾipōd
c ʾim ʾō*t-a = h tiqqaḥ = ka
d qaḥ
e ʾēn ʾaḥ⁺ïrt zūlat-a = h ba =
f wa = yō(ʾ)mir DWD
g ʾēn ka-mō = ha
h tïn-an = [h]a(h) l = ī
11a wa = yaqum DWD
b wa = yibraḥ = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) mip = pȧnē ŠʾWL
c wa = yabō*(ʾ) ʾil ʾKYŠ malk GT
12a wa = yō(ʾ)mïrū ʿabȧdē ʾKYŠ ʾil-a(y) = w
b = lō(wʾ) DWD malk ha = ʾarṣ
c = lō(wʾ) la = yïʿnū = [h]a = mȧḥō*lōt
cI = (ʾ)mur
d hikkā ŠʾWL = ʾȧlap-a = w
e = DWD = rȧbȧbō*t-a = w
13a wa = yaśim DWD ʾat ha = dȧbarīm ha = ʾil⁺ǟ = lïbab = ō
b wa = yī*rā(ʾ) m(ʾ)ōd mip = pȧnē ʾKYŠ malk GT
14a wa = y˙šann = ō ʾat ṭaʿm = ō = ʿēnē = him
b wa = yithō*lil = yad-a = m
c wa = y˙taw[w] ʿal dalȧtōt ha = šaʿr
d wa = yōrid rīr = ō ʾil zȧqan = ō
15a wa = yō(ʾ)mir ʾKYŠ ʾil ʿȧbad-a(y) = w
b hinni(h) tirʾū ʾīš mištaggiʿ
c la-m⁺ah tabīʾū ʾō*t = ō ʾil-ay = [y]
16a ḥȧsïr m˙šuggaʿīm ʾȧnī
b hïbē*(ʾ)tim ʾat
bI = hištaggiʿ ʿal-ay = [y]
c = yabō(ʾ) ʾil bēt = ī
[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]