[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]

1Sam 20

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yibraḥ DWD min = nawōt = [h]a = RM-ā
b wa = yabō*(ʾ)
c wa = yō(ʾ)mir = pȧnē YHWNTN
d mah ʿaśītī
e mah ʿȧwō*n = ī
f = mah ḥaṭṭā(ʾ)t = ī = pȧnē ʾabī = ka
g m˙baqqiš ʾat napš = ī
2a wa = yō(ʾ)mir l = ō
b ḥalīl-a(h)
c lō(ʾ) tamūt
d hinni(h) ʿaśā ʾabī = [y] dabar gadu(w)l ʾō dabar qaṭun
e = lō(ʾ) yiglǟ ʾat ʾuzn = ī
f = maddūʿ yastīr ʾabī = [y] mim-min⁺ = ī ʾat ha = dabar ha =
g ʾēn zō(ʾ)t
3a wa = yiššabïʿ ʿōd DWD
b wa = yō(ʾ)mir
c yadō*ʿ yadaʿ ʾabī = ka
d maṣā(ʾ)tī ḥin[n] = ʿēnē = ka
e wa = yō(ʾ)mir
f ʾal yidïʿ zō(ʾ)t YHWNTN
g pan yi[ʿ]ʿaṣib
h = ʾūlam ḥay[y] YHWH
i = ḥē napš-i = ka
j = paśʿ bēn = ī = bēn ha = mawt
4a wa = yō(ʾ)mir YHWNTN ʾil DWD
b mah tō(ʾ)mïr napš = ka
c = ʾiʿśǟ l-a = k
5a wa = yō(ʾ)mir DWD ʾil YHWNTN
b hinni(h) ḥudš maḥar
c = ʾanō*kī yašō*b ʾišib ʿim[m] ha = malk
cI = ʾku(w)l
d = šillaḥta =
e = nistartī = [h]a = śadǟ ʿad ha = ʿarb ha = šȧlī*šīt
6a ʾim paqō*d yipqu̇d-i = ʾabī = ka
b = ʾamarta
c nišʾō*l nišʾal mim-min⁺ = ī DWD
cI la = rūṣ BYT LḤM ʿīr = ō
d zabḥ ha = yamīm šam[m] = kul[l] ha = mišpaḥā
7a ʾim kō(h) yō(ʾ)mïr
b ṭōb
c šalōm = ʿabd-i = ka
d = ʾim ḥarō(h) yiḥrǟ l = ō
e dïʿ
f kalȧtā ha = raʿ[ʿ]ā mi[n] = ʿimm = ō
8a = ʿaśīta ḥasd ʿal ʿabd-i = ka
b = b˙rīt YHWH hibē*(ʾ)ta ʾat ʿabd = ka ʿimm-a = k
c = ʾim yiš b = ī ʿawō*n
d hȧmīt-i =
dV ʾattā
eP = ʿad ʾabī = ka
e la-m⁺ah tȧbīʾ-i =
9a wa = yō(ʾ)mir YHWNTN
b ḥalīl-a(h) l-a = k
c ʾim yadō*ʿ ʾidïʿ
d kalȧtā ha = raʿ[ʿ]ā mi[n] = ʿim[m] ʾabī = [y]
dI la = bō(ʾ) ʿal-ē = ka
e = lō(ʾ) ʾō*t-a = h ʾaggīd l-a = k
10a wa = yō(ʾ)mir DWD ʾil YHWNTN
b yaggīd l = ī
c ʾō mah yïʿn = ka ʾabī = ka qašā
11a wa = yō(ʾ)mir YHWNTN ʾil DWD
b lïk-a(h)
c = niṣē(ʾ) ha = śadǟ
d wa = yiṣïʾū šïnē = him ha = śadǟ
12a wa = yō(ʾ)mir YHWNTN ʾil DWD
b YHWH ʾïlō*hē YŚRʾL
c ʾïḥqur ʾat ʾabī = [y] = [h]a = ʿi[t]t maḥar ha = šȧlī*šīt
d = hinni(h) ṭōb ʾil DWD
e = lō(ʾ) ʾaz ʾišlaḥ ʾil-ē = ka
f = galītī ʾat ʾuzn-i = ka
13a kō(h) yïʿśǟ YHWH = YHWNTN
b = kō(h) yō*sīp
c yēṭī*b ʾil ʾabī = [y] ʾat ha = raʿ[ʿ]ā ʿal-ē = ka
d = galītī ʾat ʾuzn-i = ka
e = šillaḥtī = ka
f = halakta = šalōm
g = yïhy YHWH ʿimm-a = k
h = ʾȧšr hayā ʿim[m] ʾabī = [y]
14a = lō(ʾ) ʾim ʿōd-an = ḥay[y]
b = lō(ʾ) tïʿśǟ ʿimmad = ī ḥasd YHWH
c = lō(ʾ) ʾamūt
15a = lō(ʾ) takrī*t ʾat ḥasd = ka mi[n] = ʿim[m] bēt = ī ʿad ʿōlam
b = lō(ʾ)
bI = hakrī*t YHWH ʾat ʾō*yïbē DWD ʾīš mi[n] = ʿal pȧnē ha = ʾȧdamā
16a wa = yikrut YHWNTN ʿim[m] bēt DWD
b = biqqiš YHWH miy = yad ʾō*yïbē DWD
17a wa = yōsip YHWNTN
aI1 = hašbīʿ ʾat DWD
aI2 = ʾahbat = ō ʾō*t = ō
b ʾahbat napš = ō ʾȧhib = ō
18a wa = yō(ʾ)mir l = ō YHWNTN
b maḥar ḥudš
c = nipqadta
d yippaqid mōšab-i = ka
19a = šillašta
b tirid m(ʾ)ōd
c = bā(ʾ)ta ʾil ha = maqōm
cR ʾȧšr nistarta šam[m] = yōm ha = maʿśǟ
d = yašabta ʾiṣl ha = ʾabn ha = ʾazl
20a = ʾȧnī šȧlušt ha = ḥiṣṣīm ṣȧdd-a-h ʾōrǟ
aI = šallïḥ l = ī = maṭṭarā
21a = hinni(h) ʾišlaḥ ʾat ha = naʿr
b lik
c mṣā(ʾ) ʾat ha = ḥiṣṣīm
d ʾim ʾamō*r ʾō[ʾ]mïr = [h]a = naʿr
e hinni(h) ha = ḥiṣṣīm mim-m[ïk] = ka wa = hinn-a-h
f qaḥ-an = [h]u(w)
g = bō*ʾ-a(h)
h šalōm = ka
i = ʾēn dabar
j ḥay[y] YHWH
22a = ʾim kō(h) ʾō[ʾ]mïr = [h]a = ʿalm
b hinni(h) ha = ḥiṣṣīm mim-m[ïk] = ka = halʾ-a-h
c lik
d šillïḥ = ka YHWH
23aP = ha = dabar
aPR ʾȧšr dibbarnū ʾȧnī = ʾattā
a hinni(h) YHWH bēn = ī = bēn = ka ʿad ʿōlam
24a wa = yissatir DWD = [h]a = śadǟ
b wa = yïhy ha = ḥudš
c wa = yišib ha = malk ʿal ha = laḥm
cI = ʾku(w)l
25a wa = yišib ha = malk ʿal mōšab = ō = paʿm = paʿm ʾil mōšab ha = qīr
b wa = yaqum YHWNTN
c wa = yišib ʾBNR miṣ = ṣad[d] ŠʾWL
d wa = yippaqid mȧqōm DWD
26a = lō(ʾ) dibbir ŠʾWL m(ȧʾ)ū-mah = [h]a = yōm ha = hū(ʾ)
b ʾamar
c miqrǟ hū(ʾ)
d biltī ṭahu(w)r hū(ʾ)
e lō(ʾ) ṭahu(w)r
27a wa = yïhy mim = muḥrat ha = ḥudš ha = šinī
b wa = yippaqid mȧqōm DWD
c wa = yō(ʾ)mir ŠʾWL ʾil YHWNTN bïn = ō
d maddūʿ lō(ʾ) bā(ʾ) bin YŠY gam tïmōl gam ha = yōm ʾil ha = laḥm
28a wa = yïʿn YHWNTN ʾat ŠʾWL
b nišʾō*l nišʾal DWD mi[n] = ʿimmad = ī ʿad BYT LḤM
29a wa = yō(ʾ)mir
b šallïḥ-i = nā(ʾ)
c zabḥ mišpaḥā la = = [h]a = ʿīr
d = hū(ʾ) ṣiwwā l = ī ʾaḥī = [y]
e = ʿïtt-a(h) ʾim maṣā(ʾ)tī ḥin[n] = ʿēnē = ka
f ʾimmalïṭ-a(h) nā(ʾ)
g = ʾirʾǟ ʾat ʾȧḥ⁺-ay = [y]
h ʿal kin lō(ʾ) bā(ʾ) ʾil šulḥān ha = malk
30a wa = yiḥr ʾa[p]p ŠʾWL = YHWNTN
b wa = yō(ʾ)mir l = ō
cV bin nïʿwat ha = mardūt
c = lō(wʾ) yadaʿtī
d bō*ḥir ʾattā = bin YŠY = bušt = ka = = bušt ʿirwat ʾimm-i = ka
31a kul[l] ha = yamīm
aR ʾȧšr bin YŠY ḥay[y] ʿal ha = ʾȧdamā
a lō(ʾ) tikkōn ʾattā = malkūt-i = ka
b = ʿïtt-a(h) šlaḥ
c = qaḥ ʾō*t = ō ʾil-ay = [y]
d bin mawt hū(ʾ)
32a wa = yïʿn YHWNTN ʾat ŠʾWL ʾabī = w
b wa = yō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w
c la-m⁺ah yūmat
d mah ʿaśā
33a wa = yaṭil ŠʾWL ʾat ha = ḥ˙nīt ʿal-a(y) = w
aI = hakkō*t = ō
b wa = yidïʿ YHWNTN
c kalā hī(ʾ) mi[n] = ʿim[m] ʾabī = w
cI = hamīt ʾat DWD
34a wa = yaqum YHWNTN mi[n] = ʿim[m] ha = šulḥān = ḥury ʾa[p]p
b = lō(ʾ) ʾakal = yōm ha = ḥudš ha = šinī laḥm
c nïʿṣab ʾil DWD
d hiklī*m = ō ʾabī = w
35a wa = yïhy = [h]a = buqr
b wa = yiṣē(ʾ) YHWNTN ha = śadǟ = mōʿid DWD
c = naʿr qaṭun ʿimm = ō
36a wa = yō(ʾ)mir = naʿr = ō
b rū*ṣ
c mṣā(ʾ) nā(ʾ) ʾat ha = ḥiṣṣīm
cR ʾȧšr ʾanō*kī mōrǟ
d ha = naʿr rāṣ
e = hū(ʾ) yarā ha = ḥiṣy
eI = haʿbī*r = ō
37a wa = yabō*(ʾ) ha = naʿr ʿad mȧqōm ha = ḥiṣy
aR ʾȧšr yarā YHWNTN
b wa = yiqrā(ʾ) YHWNTN ʾaḥ⁺ȧrē ha = naʿr
c wa = yō(ʾ)mir
d = lō(wʾ) ha = ḥiṣy mim-m[ïk] = ka wa = halʾ-a-h
38a wa = yiqrā(ʾ) YHWNTN ʾaḥ⁺ȧrē ha = naʿr
b mȧhir-a(h) ḥūš-a(h)
c ʾal tïʿmud
d wa = y˙laqqiṭ naʿr YHWNTN ʾat ha = ḥiṣy
e wa = yabō*(ʾ) ʾil ʾȧdō*n-a(y) = w
39a = ha = naʿr lō(ʾ) yadaʿ m(ȧʾ)ū-mah
b ʾak YHWNTN = DWD yadȧʿū ʾat ha = dabar
40a wa = yittin YHWNTN ʾat kil-a(y) = w ʾil ha = naʿr
aR ʾȧšr l = ō
b wa = yō(ʾ)mir l = ō
c lik
d habē(ʾ) ha = ʿīr
41a ha = naʿr bā(ʾ)
b = DWD qām mi[n] = ʾiṣl ha = nagb
c wa = yippul = ʾapp-a(y) = w ʾarṣ-a-h
d wa = yištaḥw šalō*š pȧʿamīm
e wa = yiššȧqū ʾīš ʾat riʿ-i = hu(w)
f wa = yibkū ʾīš ʾat riʿ-i = hu(w)
g ʿad DWD higdīl
42a wa = yō(ʾ)mir YHWNTN = DWD
b lik = šalōm
c ʾȧšr nišbaʿnū šïnē = ʾȧnaḥnū = šim YHWH
cI = (ʾ)mur
d YHWH yihyǟ bēn = ī = bēn-i = ka = bēn zarʿ = ī = bēn zarʿ = ka ʿad ʿōlam
[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]