[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]

1Sam 14

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïhy ha = yōm
b wa = yō(ʾ)mir YWNTN bin ŠʾWL ʾil ha = naʿr nō*śē(ʾ) kil-a(y) = w
c lïk-a(h)
d = nïʿbu̇r-a(h) ʾil maṣṣab PLŠT-īm
dR ʾȧšr mi[n] = ʿibr ha = laz
e = = ʾabī = w lō(ʾ) higgīd
2a = ŠʾWL yōšib = qȧṣē(h) ha = GBʿ-ā taḥt ha = rimmōn
aR ʾȧšr = MGRWN
b = ha = ʿam[m]
bR ʾȧšr ʿimm = ō
b = ši[š]š miʾōt ʾīš
3a = ʾḤYH bin ʾḤṬWB ʾȧḥī ʾYKBWD bin PYNḤS bin ʿLY kō*hin YHWH = ŠLW nō*śē(ʾ) ʾipōd
b = ha = ʿam[m] lō(ʾ) yadaʿ
c halak YWNTN
4a = bēn ha = maʿbȧrōt
aR ʾȧšr biqqiš YWNTN
aRI = ʿbur ʿal maṣṣab PLŠT-īm
a šin[n] ha = salʿ mi[n] = ha = ʿibr miz = = šin[n] ha = salʿ mi[n] = ha = ʿibr miz =
b = šim ha = ʾȧḥ⁺ad BWṢṢ
c = šim ha = ʾȧḥ⁺ad SNH
5a ha = šin[n] ha = ʾȧḥ⁺ad maṣūq miṣ = ṣapōn mūl MKMŚ
b = ha = ʾȧḥ⁺ad min = nagb mūl GBʿ
6a wa = yō(ʾ)mir YHWNTN ʾil ha = naʿr nō*śē(ʾ) kil-a(y) = w
b lïk-a(h)
c = nïʿbu̇r-a(h) ʾil maṣṣab ha = ʿȧrilīm ha = ʾil⁺ǟ
d ʾūlay yïʿśǟ YHWH la =
e ʾēn = YHWH maʿṣōr
eI = hōšīʿ = rab[b] ʾō = mʿaṭ
7a wa = yō(ʾ)mir l = ō nō*śē(ʾ) kil-a(y) = w
b ʿśē(h) kul[l]
bR ʾȧšr = lïbab-i = ka
c nṭē(h) l-a = k
d hin[nï] = ʿimm = ka = lïbab-i = ka
8a wa = yō(ʾ)mir YHWNTN
b hinni(h) ʾȧnaḥnū ʿō*bïrīm ʾil ha = ʾȧnašīm
c = niglīnū ʾïl-ē = him
9a ʾim kō(h) yō(ʾ)mïrū ʾil-ē =
b dummū
bI ʿad haggīʿ-i = ʾïl-ē = kim
c = ʿamadnū taḥtē =
d = lō(ʾ) nïʿlǟ ʾïl-ē = him
10a = ʾim kō(h) yō(ʾ)mïrū
b ʿlū ʿal-ē =
c = ʿalīnū
d nȧtan-a = m YHWH = yad-i =
e = la = ha = ʾōt
11a wa = yiggalū šïnē = him ʾil maṣṣab PLŠT-īm
b wa = yō(ʾ)mïrū PLŠT-īm
c hinni(h) ʿBR-īm yō*ṣïʾīm min ha = ḥur[r]īm
cR ʾȧšr hitḥabbïʾū šam[m]
12a wa = yïʿnū ʾanȧšē ha = maṣṣabā ʾat YWNTN = ʾat nō*śē(ʾ) kil-a(y) = w
b wa = yō(ʾ)mïrū
c ʿlū ʾil-ē =
d = nōdīʿ-a(h) ʾat = kim dabar
e wa = yō(ʾ)mir YWNTN ʾil nō*śē(ʾ) kil-a(y) = w
f ʿlē(h) ʾaḥ⁺ȧr-ay = [y]
g nȧtan-a = m YHWH = yad YŚRʾL
13a wa = yïʿl YWNTN ʿal yad-a(y) = w = ʿal ragl-a(y) = w
b = nō*śē(ʾ) kil-a(y) = w ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w
c wa = yippu̇lū = pȧnē YWNTN
d = nō*śē(ʾ) kil-a(y) = w m˙mōtit ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w
14a wa = tïhy ha = makkā ha = rī(ʾ)šō*nā
aR ʾȧšr hikkā YWNTN = nō*śē(ʾ) kil-a(y) = w
a = ʿȧśrīm ʾīš = = ḥïṣy maʿnā ṣamd śadǟ
15a wa = tïhy ḥȧradā = [h]a = maḥnǟ = [h]a = śadǟ = = kul[l] ha = ʿam[m]
bP ha = maṣṣab = ha = mašḥīt
b ḥarȧdū gam him⁺a(h)
c wa = tirgaz ha = ʾarṣ
d wa = tïhy = ḥȧrȧdat ʾïlō*hīm
16a wa = yirʾū ha = ṣō*pīm = ŠʾWL = GBʿ-at BNYMN
b = hinni(h) ha = hamōn namōg
c wa = yilik = hȧl-um
17a wa = yō(ʾ)mir ŠʾWL = [h]a = ʿam[m]
aR ʾȧšr ʾitt = ō
b piqdū nā(ʾ)
c = rʾū
d halak mi[n] = ʿimm-a =
e wa = yipqu̇dū
f = hinni(h) ʾēn YWNTN = nō*śē(ʾ) kil-a(y) = w
18a wa = yō(ʾ)mir ŠʾWL = ʾḤYH
b haggīš-a(h) ʾȧrōn ha = ʾïlō*hīm
c hayā ʾȧrōn ha = ʾïlō*hīm = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) = bȧnē YŚRʾL
19a wa = yïhy
b ʿad dibbir ŠʾWL ʾil ha = kō*hin
cP = ha = hamōn
cPR ʾȧšr = maḥnē(h) PLŠT-īm
c wa = yilik halōk wa = rab[b]
d wa = yō(ʾ)mir ŠʾWL ʾil ha = kō*hin
e ʾsup yad-i = ka
20a wa = yizzaʿiq ŠʾWL = kul[l] ha = ʿam[m]
aR ʾȧšr ʾitt = ō
b wa = yabō*ʾū ʿad ha = milḥamā
c = hinni(h) hayȧtā ḥarb ʾīš = riʿ-i = hu(w) mȧhūmā gȧdu(w)lā m(ʾ)ōd
21a = ha = ʿBR-īm hayū = [h]a = PLŠT-īm = ʾitmōl šilš-u(w)m
b ʾȧšr ʿalū ʿimm-a = m = [h]a = maḥnǟ sabīb
c = gam him⁺a(h)
cI = hyōt ʿim[m] YŚRʾL
cR ʾȧšr ʿim[m] ŠʾWL = YWNTN
22a = kul[l] ʾīš YŚRʾL ha = mitḥabbïʾīm = har[r] ʾPRYM šamïʿū
b nāsū PLŠT-īm
c wa = yadb[ī*]qū gam him⁺a(h) ʾaḥ⁺ȧrē = him = [h]a = milḥamā
23a wa = yōšïʿ YHWH = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) ʾat YŚRʾL
b = ha = milḥamā ʿabȧrā ʾat BYT ʾWN
24a = ʾīš YŚRʾL niggaś = [h]a = yōm ha = hū(ʾ)
b wa = yō*ʾil ŠʾWL ʾat ha = ʿam[m]
bI = (ʾ)mur
c ʾarūr ha = ʾīš
cR ʾȧšr yō(ʾ)kïl laḥm ʿad ha = ʿarb
d = niqqamtī mi[n] = ʾō*yïb-ay = [y]
e = lō(ʾ) ṭaʿam kul[l] ha = ʿam[m] laḥm
25a = kul[l] ha = ʾarṣ bāʾū = [h]a = yaʿr
b wa = yïhy dïbš ʿal pȧnē ha = śadǟ
26a wa = yabō*(ʾ) ha = ʿam[m] ʾil ha = yaʿr
b = hinni(h) hilk dïbš
c = ʾēn maśśīg yad = ō ʾil = w
d yarē(ʾ) ha = ʿam[m] ʾat ha = šȧbū*ʿā
27a = YWNTN lō(ʾ) šamaʿ
aI = hašbīʿ ʾabī = w ʾat ha = ʿam[m]
b wa = yišlaḥ ʾat qȧṣē(h) ha = maṭṭǟ
bR ʾȧšr = yad = ō
c wa = yiṭbul ʾōt-a = h = yaʿrat ha = dïbš
d wa = yašib yad = ō ʾil = w
e wa = tirʾē*na(h) ʿēn-a(y) = w
28a wa = yïʿn ʾīš mi[n] = ha = ʿam[m]
b wa = yō(ʾ)mir
c hašbiʿ hišbīʿ ʾabī = ka ʾat ha = ʿam[m]
cI = (ʾ)mur
d ʾarūr ha = ʾīš
dR ʾȧšr yō(ʾ)kïl laḥm ha = yōm
e wa = yaʿïp ha = ʿam[m]
29a wa = yō(ʾ)mir YWNTN
b ʿakar ʾabī = [y] ʾat ha = ʾarṣ
c rʾū nā(ʾ)
d ʾō*rū ʿēn-ay = [y]
e ṭaʿamtī mʿaṭ dïbš ha =
30a ʾap lū(ʾ) ʾakō*l ʾakal ha = yōm ha = ʿam[m] miš = šȧlal ʾō*yïb-a(y) = w
aR ʾȧšr maṣā(ʾ)
b ʿïtt-a(h) lō(ʾ) rabȧtā makkā = [h]a = PLŠT-īm
31a wa = yakkū = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) = [h]a = PLŠT-īm mim = MKMŚ ʾYLN-a-h
b wa = yaʿïp ha = ʿam[m] m(ʾ)ōd
32a wa = yïʿś ha = ʿam[m] ʾil [h]a = šalal
b wa = yiq[qȧ]ḥū ṣō(ʾ)n = baqar = bȧnē baqar
c wa = yišḥȧṭū ʾarṣ-a-h
d wa = yō(ʾ)kïl ha = ʿam[m] ʿal ha = dam
33a wa = yaggīdū = ŠʾWL
aI = (ʾ)mur
b hinni(h) ha = ʿam[m] ḥō*ṭ(ïʾ)īm = YHWH
bI = ʾkul ʿal ha = dam
c wa = yō(ʾ)mir
d bȧgadtim
e gullū ʾil-ay = [y] ha = yōm ʾabn gȧdu(w)lā
34a wa = yō(ʾ)mir ŠʾWL
b pū*ṣū = [h]a = ʿam[m]
c = ʾȧmartim la = him
d haggīšū ʾil-ay = [y] ʾīš šōr = ō = ʾīš śȧy-i = hu(w)
e = šȧḥaṭtim ba =
f = ʾȧkaltim
g = lō(ʾ) tiḥṭȧʾū = YHWH
gI = ʾkul ʾil ha = dam
h wa = yaggī*šū kul[l] ha = ʿam[m] ʾīš šōr = ō = yad = ō ha = laylā
i wa = yišḥȧṭū šam[m]
35a wa = yibn ŠʾWL mizbiḥ = YHWH
b ʾō*t = ō hiḥil[l]
bI = bnōt mizbiḥ = YHWH
36a wa = yō(ʾ)mir ŠʾWL
b nirïd-a(h) ʾaḥ⁺ȧrē PLŠT-īm layl-a(h)
c = nabuz[z]-a(h) ba = him ʿad ʾōr ha = buqr
d = lō(ʾ) našʾir ba = him ʾīš
e wa = yō(ʾ)mïrū
f kul[l] ha = ṭōb = ʿēnē = ka ʿśē(h)
g wa = yō(ʾ)mir ha = kō*hin
h niqrȧb-a(h) hȧl-um ʾil ha = ʾïlō*hīm
37a wa = yišʾal ŠʾWL = ʾïlō*hīm
b ha = ʾirid ʾaḥ⁺ȧrē PLŠT-īm
c = tittïn-i = m = yad YŚRʾL
d = lō(ʾ) ʿanā = hu(w) = [h]a = yōm ha = hū(ʾ)
38a wa = yō(ʾ)mir ŠʾWL
b gušū hȧl-um kul[l] pinnōt ha = ʿam[m]
c = dïʿū
d = rʾū
e ba-m⁺ah hayȧtā ha = ḥaṭṭā(ʾ)t ha = zō(ʾ)t ha = yōm
39a ḥay[y] YHWH ha = mōšīʿ ʾat YŚRʾL
b ʾim yiš-n = ō = YWNTN bïn = ī
c mōt yamūt
d = ʾēn ʿō*n-i = hu(w) mik = kul[l] ha = ʿam[m]
40a wa = yō(ʾ)mir ʾil kul[l] YŚRʾL
b ʾattim tihyū = ʿibr ʾȧḥ⁺ad
c = ʾȧnī = YWNTN bïn = ī nihyǟ = ʿibr ʾȧḥ⁺ad
d wa = yō(ʾ)mïrū ha = ʿam[m] ʾil ŠʾWL
e ha = ṭōb = ʿēnē = ka ʿśē(h)
41a wa = yō(ʾ)mir ŠʾWL ʾil YHWH
bV ʾïlō*hē YŚRʾL
b hab-a(h) tamīm
c wa = yillakid YWNTN = ŠʾWL
d = ha = ʿam[m] yaṣaʾū
42a wa = yō(ʾ)mir ŠʾWL
b happīlū bēn = ī = bēn YWNTN bïn = ī
c wa = yillakid YWNTN
43a wa = yō(ʾ)mir ŠʾWL ʾil YWNTN
b haggīd-a(h) l = ī
c mah ʿaśīta(h)
d wa = yaggid l = ō YWNTN
e wa = yō(ʾ)mir
f ṭaʿō*m ṭaʿamtī = qȧṣē(h) ha = maṭṭǟ
fR ʾȧšr = yad = ī
f mʿaṭ dïbš
g hin[nï] = ʾamūt
44a wa = yō(ʾ)mir ŠʾWL
b kō(h) yïʿśǟ ʾïlō*hīm
c = kō(h) yōsī*p
d mōt tamūt
dV YWNTN
45a wa = yō(ʾ)mir ha = ʿam[m] ʾil ŠʾWL
b = YWNTN yamūt
bR ʾȧšr ʿaśā ha = yȧšūʿā ha = gȧdu(w)lā ha = zō(ʾ)t = YŚRʾL
c ḥalīl-a(h)
d ḥay[y] YHWH
e ʾim yippul miś = śaʿrat rō(ʾ)š = ō ʾarṣ-a-h
f ʿim[m] ʾïlō*hīm ʿaśā ha = yōm ha =
g wa = yipdū ha = ʿam[m] ʾat YWNTN
h = lō(ʾ) mē*t
46a wa = yïʿl ŠʾWL mi[n] = ʾaḥ⁺ȧrē PLŠT-īm
b = PLŠT-īm halȧkū = mȧqōm-a = m
47a = ŠʾWL lakad ha = mȧlūkā ʿal YŚRʾL
b wa = yillaḥim sabīb = kul[l] ʾō*yïb-a(y) = w = MWʾB = = bȧnē ʿMWN = = ʾDWM = = malȧkē ṢWBH = = [h]a = PLŠT-īm
c = = kul[l]
cR ʾȧšr yipnǟ
c yaršīʿ
48a wa = yïʿś ḥayl
b wa = ya[k]k ʾat ʿMLQ
c wa = yaṣṣil ʾat YŚRʾL miy = yad šō*s-i = hu(w)
49a wa = yihyū bȧnē ŠʾWL YWNTN = YŠWY = MLKY ŠWʿ
bP = šim šïttē bȧnō*t-a(y) = w
b šim ha = bȧkīrā MRB
c = šim ha = qȧṭan⁺ā MYKL
50a = šim ʾišt ŠʾWL ʾḤYNʿM bï[t]t ʾḤYMʿṢ
b = šim śar[r] ṣȧbaʾ = ō ʾBYNR bin NR dōd ŠʾWL
51a = QYŠ ʾȧbī ŠʾWL
b = NR ʾȧbī ʾBNR bin ʾBYʾL
52a wa = tïhy ha = milḥamā ḥȧzaqā ʿal PLŠT-īm kul[l] yȧmē ŠʾWL
b = raʾā ŠʾWL kul[l] ʾīš gibbōr = kul[l] bin ḥayl
c wa = yiʾsu̇p-i = hu(w) ʾil-a(y) = w
[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]