[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]

1Sam 12

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yō(ʾ)mir ŠMWʾL ʾil kul[l] YŚRʾL
b hinni(h) šamaʿtī = qō*l = kim = kul[l]
bR ʾȧšr ʾȧmartim l = ī
c wa = ʾamlīk ʿȧl-ē = kim malk
2a = ʿïtt-a(h) hinni(h) ha = malk mithallik = pȧnē = kim
b = ʾȧnī zaqantī
c wa = śabtī
dP = ban-ay = [y]
d hinn-a = m ʾitt = kim
e = ʾȧnī hithallaktī = pȧnē = kim min = nȧʿū*r-ay = [y] ʿad ha = yōm ha =
3a hin[nï] = ʿnū b = ī nagd YHWH = nagd mȧšīḥ = ō
b ʾat šōr laqaḥtī
c = ḥïmōr laqaḥtī
d = ʾat ʿašaqtī
e ʾat raṣṣōtī
f = miy = yad laqaḥtī kupr
g = ʾaʿlīm ʿēn-ay = [y] b = ō
h = ʾašīb la = kim
4a wa = yō(ʾ)mïrū
b lō(ʾ) ʿȧšaqta =
c = lō(ʾ) raṣṣōta =
d = lō(ʾ) laqaḥta miy = yad ʾīš m(ȧʾ)ū-mah
5a wa = yō(ʾ)mir ʾïl-ē = him
b ʿē*d YHWH ba = kim
c = ʿē*d mȧšīḥ = ō ha = yōm ha =
d lō(ʾ) mȧṣā(ʾ)tim = yad = ī m(ȧʾ)ū-mah
e wa = yō(ʾ)mir
f ʿē*d
6a wa = yō(ʾ)mir ŠMWʾL ʾil ha = ʿam[m]
b YHWH
c ʾȧšr ʿaśā ʾat MŠH = ʾat ʾHRN
d = ʾȧšr hiʿlā ʾat ʾȧbō*t-ē = kim mi[n] = ʾarṣ MṢR-aym
7a = ʿïtt-a(h) hityaṣṣïbū
b = ʾiššapïṭ-a(h) ʾitt = kim = pȧnē YHWH ʾȧt kul[l] ṣȧdȧqōt YHWH
bR ʾȧšr ʿaśā ʾitt = kim = ʾit[t] ʾȧbōt-ē = kim
8a = ʾȧšr bā(ʾ) YʿQB MṢR-aym
b wa = yizʿȧqū ʾȧbōt-ē = kim ʾil YHWH
c wa = yišlaḥ YHWH ʾat MŠH = ʾat ʾHRN
d wa = yōṣīʾū ʾat ʾȧbō*t-ē = kim mim = MṢR-aym
e wa = yō*šī*bū = m = [h]a = maqōm ha =
9a wa = yiškȧḥū ʾat YHWH ʾïlō*hē = him
b wa = yimkur ʾō*t-a = m = yad SYSRʾ śar[r] ṣȧbā(ʾ) ḤṢWR = = yad PLŠT-īm = = yad malk MWʾB
c wa = yillaḥïmū b-a = m
10a wa = yizʿȧqū ʾil YHWH
b wa = yō(ʾ)mïrū*
c ḥaṭā(ʾ)nū
d ʿazabnū ʾat YHWH
e wa = nïʿbud ʾat ha = bȧʿalīm = ʾat ha = ʿaštarōt
f = ʿïtt-a(h) haṣṣīl-i = miy = yad ʾō*yïbē =
g = nïʿbu̇d-ak = ka
11a wa = yišlaḥ YHWH ʾat YRBʿL = ʾat BDN = ʾat YPTḤ = ʾat ŠMWʾL
b wa = yaṣṣil ʾat = kim miy = yad ʾō*yïbē = kim mis = sabīb
c wa = tišïbū baṭḥ
12a wa = tirʾū
b NḤŠ malk bȧnē ʿMWN bā(ʾ) ʿȧl-ē = kim
c wa = tō(ʾ)mïrū l = ī
d lō(ʾ)
e malk yimluk ʿal-ē =
f = YHWH ʾïlō*hē = kim malk = kim
13a = ʿïtt-a(h) hinni(h) ha = malk
aR1 ʾȧšr bȧḥartim
aR2 ʾȧšr šȧʾïltim
b = hinni(h) natan YHWH ʿȧl-ē = kim malk
14a ʾim tīrȧʾū ʾat YHWH
b = ʿȧbadtim ʾō*t = ō
c = šȧmaʿtim = qō*l = ō
d = lō(ʾ) tamrū ʾat YHWH
e = hȧyī*tim gam ʾattim = gam ha = malk
eR ʾȧšr malak ʿȧl-ē = kim
e ʾaḥ⁺ar YHWH ʾïlō*hē = kim
15a = ʾim lō(ʾ) tišmȧʿū = qōl YHWH
b = marītim ʾat YHWH
c = hayȧtā yad YHWH ba = kim = = ʾȧbō*t-ē = kim
16a gam ʿïtt-a(h) hityaṣṣïbū
b = rʾū ʾat ha = dabar ha = gadu(w)l ha =
bR ʾȧšr YHWH ʿō*śǟ = ʿēnē = kim
17a = lō(wʾ) qȧṣīr ḥiṭṭīm ha = yōm
b ʾiqrā(ʾ) ʾil YHWH
c = yittin qō*lōt = maṭar
d = dïʿū
e = rʾū
f raʿ[ʿ]at = kim rabbā
fR ʾȧšr ʿȧśītim = ʿēnē YHWH
fRI = šʾu(w)l la = kim malk
18a wa = yiqrā(ʾ) ŠMWʾL ʾil YHWH
b wa = yittin YHWH qō*lō*t = maṭar = [h]a = yōm ha = hū(ʾ)
c wa = yīrā(ʾ) kul[l] ha = ʿam[m] m(ʾ)ōd ʾat YHWH = ʾat ŠMWʾL
19a wa = yō(ʾ)mïrū kul[l] ha = ʿam[m] ʾil ŠMWʾL
b hitpallil bȧʿd ʿȧbadē = ka ʾil YHWH ʾïlō*hē = ka
c = ʾal namūt
d yasapnū ʿal kul[l] ḥaṭṭ(ȧʾ)ō*t-ē = raʿ[ʿ]ā
dI = šʾul la = malk
20a wa = yō(ʾ)mir ŠMWʾL ʾil ha = ʿam[m]
b ʾal tīraʾū
c ʾattim ʿȧśītim ʾȧt kul[l] ha = raʿ[ʿ]ā ha = zō(ʾ)t
d ʾak ʾal tasūrū mi[n] = ʾaḥ⁺ȧrē YHWH
e = ʿȧbadtim ʾat YHWH = kul[l] lïbab = kim
21a = lō(ʾ) tasūrū ʾaḥ⁺ȧrē ha = tuhw
aR1 ʾȧšr lō(ʾ) yōʿīlū
aR2 = lō(ʾ) yaṣṣīlū
b tuhw him⁺a(h)
22a lō(ʾ) yiṭṭuš YHWH ʾat ʿamm = ō = ʿȧbūr šïm = ō ha = gadu(w)l
b hōʾīl YHWH
bI = ʿśōt ʾat = kim l = ō = ʿam[m]
23aP gam ʾanō*kī
a ḥalīl-a(h) l = ī
aI1 mi[n] = ḥṭō(ʾ) = YHWH
aI2 mi[n] = ḥdul
aI2I = hitpallil baʿd = kim
b = hōrētī ʾat = kim = dark ha = ṭōbā = ha = yȧšarā
24a ʾak yr(ʾ)ū ʾat YHWH
b = ʿȧbadtim ʾō*t = ō = ʾȧmi[t]t = kul[l] lïbab = kim
c rʾū
d ʾȧt ʾȧšr higdī*l ʿimm-a = kim
25a = ʾim hariʿ[ʿ] tariʿ[ʿ]ū
b gam ʾattim gam malk = kim tissapū
[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]