[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]

1Sam 1

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïhy ʾīš ʾȧḥ⁺ad min ha = RM-at-aym ṢWP-īm mi[n] = har[r] ʾPRYM
b = šïm = ō ʾLQNH bin YRḤM bin ʾLYHWʾ bin TḤW bin ṢWP ʾPRT-ī
2a = l = ō šïttē našīm
b šim ʾaḥ⁺a[d]t ḤNH
c = šim ha = šinīt PNNH
d wa = yïhy = PNNH yȧladīm
e = = ḤNH ʾēn yȧladīm
3a = ʿalā ha = ʾīš ha = hū(ʾ) mi[n] = ʿīr = ō miy = yamīm yamīm-a-h
aI1 = hištaḥwō*t
aI2 = = zbuḥ = YHWH ṣȧbaʾōt = ŠLH
b = šam[m] šïnē bȧnē ʿLY ḤPNY = PNḤS kō*hïnīm = YHWH
4a wa = yïhy ha = yōm
b wa = yizbaḥ ʾLQNH
c = natan = PNNH ʾišt = ō = = kul[l] banē = ha = bȧnōt-ē = ha manōt
5a = = ḤNH yittin manā ʾaḥ⁺a[d]t ʾappaym
b ʾat ḤNH ʾahib
c = YHWH sagar raḥm-a = h
6a = kiʿ[ʿ]ïsat = [h]a(h) ṣar[r]at-a = h gam kaʿs
aI = ʿȧbūr har⁺ʿī*m-a = h
b sagar YHWH bȧʿd raḥm-a = h
7a = kin yïʿśǟ šanā = šanā
bI mid = ʿlō*t-a = h = bēt YHWH
b kin takʿī*s-an = [h]a(h)
c wa = tibkǟ
d = lō(ʾ) tō(ʾ)kïl
8a wa = yō(ʾ)mir l-a = h ʾLQNH ʾīš-a = h
bV ḤNH
b la-mah tibkī
c = la-mah lō(ʾ) tō(ʾ)kïlī
d = la-mah yiraʿ[ʿ] lïbab-i = k
e = lō(wʾ) ʾanō*kī ṭōb l-a = k mi[n] = ʿȧśarā banīm
9a wa = taqum ḤNH
aI ʾaḥ⁺ȧrē ʾukl-a = h = ŠLH
b = ʾaḥ⁺ȧrē šatō(h)
c = ʿLY ha = kō*hin yō*šib ʿal ha = kissē(ʾ) ʿal mȧzūzat hēkal YHWH
10a = hī(ʾ) mar[r]at napš
b wa = titpallil ʿal YHWH
c = bakō(h) tibkǟ
11a wa = tiddur nȧdr
b wa = tō(ʾ)mïr
cV YHWH ṣȧbaʾōt
c ʾim raʾō(h) tirʾǟ = ʿu̇ny ʾȧmat-i = ka
d = zȧkarta =
e = lō(ʾ) tiškaḥ ʾat ʾȧmat-i = ka
f = natatta(h) = ʾȧmat = ka zarʿ ʾȧnašīm
g = nȧtattī = w = YHWH kul[l] yȧmē ḥayy-a(y) = w
h = mō[ʿ]rā lō(ʾ) yïʿlǟ ʿal rō(ʾ)š = ō
12a = hayā
b hirbȧtā
bI = hitpallil = pȧnē YHWH
c = ʿLY šō*mir ʾat = ha
13aP = ḤNH
a hī(ʾ) m˙dabbïrt ʿal libb-a = h
b raq[q] śȧpatē = ha nāʿōt
c = qōl-a = h lō(ʾ) yiššamiʿ
d wa = yïḥšu̇b-i = ha ʿLY = šikkō*rā
14a wa = yō(ʾ)mir ʾil-ē = ha ʿLY
b ʿad matay tištakkarī-n
c hasīrī ʾat yēn-i = k mi[n] = ʿal-ay = k
15a wa = tïʿn ḤNH
b wa = tō(ʾ)mir
c lō(ʾ)
cV ʾȧdō*n = ī
d ʾiššā qȧšat rūḥ ʾanō*kī
e = yayn = šikar lō(ʾ) šatītī
f wa = ʾišpuk ʾat napš = ī = pȧnē YHWH
16a ʾal tittin ʾat ʾȧmat = ka = pȧnē bï[t]t bȧliy⁺aʿl
b mi[n] = rub[b] śīḥ = ī = kaʿs = ī dibbartī ʿad hinn-a-h
17a wa = yïʿn ʿLY
b wa = yō(ʾ)mir
c lïkī = šalōm
d = ʾïlō*hē YŚRʾL yittin ʾat š[ʾ]ēlat-i = k
dR ʾȧšr šaʾïlt mi[n] = ʿimm = ō
18a wa = tō(ʾ)mir
b timṣā(ʾ) šipḥat = ka ḥin[n] = ʿēnē = ka
c wa = tilik ha = ʾiššā = dark-a = h
d wa = tō(ʾ)kïl
e = panē = ha lō(ʾ) hayū l-a = h ʿōd
19a wa = yaškī*mū = [h]a = buqr
b wa = yištaḥwū = pȧnē YHWH
c wa = yašū*bū
d wa = yabō*ʾū ʾil bēt-a = m ha = RM-at-a-h
e wa = yidïʿ ʾLQNH ʾat ḤNH ʾišt = ō
f wa = yizku̇r-i = ha YHWH
20a wa = yïhy = tȧqū*pōt ha = yamīm
b wa = tïhr ḤNH
c wa = tilid bin
d wa = tiqrā(ʾ) ʾat šïm = ō ŠMWʾL
e mi[n] = YHWH šȧʾiltī = w
21a wa = yïʿl ha = ʾīš ʾLQNH = kul[l] bēt = ō
aI = zbuḥ = YHWH ʾat zabḥ ha = yamīm = ʾat nȧdr = ō
22a = ḤNH lō(ʾ) ʿalatā
b ʾamȧrā = ʾīš-a = h
c ʿad yiggamil ha = naʿr
d = hïbī*ʾō*tī = w
e = nirʾā ʾat pȧnē YHWH
f = yašab šam[m] ʿad ʿōlam
23a wa = yō(ʾ)mir l-a = h ʾLQNH ʾīš-a = h
b ʿśī ha = ṭōb = ʿēn-ay = k
c šïbī
cI ʿad guml-i = k ʾō*t = ō
d ʾak yaqim YHWH ʾat dȧbar = ō
e wa = tišib ha = ʾiššā
f wa = tēniq ʾat bïn-a = h
fI ʿad guml-a = h ʾō*t = ō
24a wa = taʿl-i = hu(w) ʿimm-a = h
b = ʾȧšr gȧmalat = [h]u(w)
a = par[r]īm šȧlō*šā = ʾēpā ʾaḥ⁺a[d]t qamḥ = nibl yayn
c wa = tȧbī*ʾ-i = hu(w) bēt YHWH ŠLW
d = ha = naʿr naʿr
25a wa = yišḥȧṭū ʾat ha = par[r]
b wa = yabīʾū ʾat ha = naʿr ʾil ʿLY
26a wa = tō(ʾ)mir
bJ b = ī
bV1 ʾȧdō*n = ī
b ḥē napš = ka
bV2 ʾȧdō*n = ī
c ʾȧnī ha = ʾiššā ha = niṣṣabt ʿimm = ka(h) ba =
cI = hitpallil ʾil YHWH
27a ʾil ha = naʿr ha = hitpallaltī
b wa = yittin YHWH l = ī ʾat š(ʾ)ēlat = ī
bR ʾȧšr šaʾïltī mi[n] = ʿimm = ō
28a = gam ʾanō*kī hišʾiltī* = hu(w) = YHWH
b kul[l] ha = yamīm
bR ʾȧšr hayā
b hū(ʾ) šaʾūl = YHWH
c wa = yištaḥw šam[m] = YHWH
[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]