[ ein Kapitel zurück ][ 1Koen ][ ein Kapitel vor ]

1Koen 4

[ Textanmerkungen ]

1x wa = yïhy ha = malk ŠLMH malk ʿal kul[l] YŚRʾL
2a = ʾil⁺ǟ ha = śar[r]īm
aR ʾȧšr l = ō
b ʿZRYHW bin ṢDWQ ha = kō*hin
3a ʾLYḤRP = ʾḤYH bȧnē ŠYŠʾ sō*pïrīm
b YHWŠPṬ bin ʾḤYLWD ha = mazkīr
4a = BNYHW bin YHWYDʿ ʿal ha = ṣabā(ʾ)
b = ṢDWQ = ʾBYTR kō*hïnīm
5a = ʿZRYHW bin NTN ʿal ha = niṣṣabīm
b = ZBWD bin NTN kō*hin riʿǟ ha = malk
6a = ʾḤYŠR ʿal ha = bayt
b = ʾDNYRM bin ʿBDʾ ʿal ha = mas[s]
7a = = ŠLMH šïnēm ʿaśar niṣṣabīm ʿal kul[l] YŚRʾL
b = kilkïlū ʾat ha = malk = ʾat bēt = ō
c ḥudš = [h]a = šanā yihyǟ ʿal [h]a = ʾȧḥ⁺ad
cI = kalkil
8a = ʾil⁺ǟ šïmōt-a = m
b BN ḤWR = har[r] ʾPRYM
9x bin DQR = MQṢ = = ŠʿLBYM = BYT ŠMŠ = ʾYLWN BYT ḤNN
10a bin ḤSD = [h]a = ʾRBWT
b l = ō ŚKH = kul[l] ʾarṣ ḤPR
11a bin ʾBYNDB kul[l] nāpat DʾR
b ṬPT bï[t]t ŠLMH hayȧtā l = ō = ʾiššā
12a BʿNʾ bin ʾḤYLWD TʿNK = MGDW = kul[l] BYT ŠʾN
aR ʾȧšr ʾiṣl ṢRTN-a-h mit = taḥt = YZRʿʾL mib = BYT ŠʾN ʿad ʾBL MḤWL-ā ʿad mi[n] = ʿibr = YQMʿM
13a bin GBR = RM-ō*t GLʿD
b l = ō ḥawwō*t YʾYR bin MNŠH
bR ʾȧšr = [h]a = GLʿD
c l = ō ḥabl ʾRGB
cR ʾȧšr = [h]a = BŠN
c šiššīm ʿārīm gȧdulōt ḥōmā = b˙rīḥ nu̇ḥušt
14x ʾḤYNDB bin ʿDʾ MḤNYM-a-h
15a ʾḤYMʿṢ = NPTLY
b gam hū(ʾ) laqaḥ ʾat BŚMT bï[t]t ŠLMH = ʾiššā
16x BʿNʾ bin ḤWŠY = ʾŠR = BʿL-ōt
17x YHWŠPṬ bin PRWḤ = YŚŚKR
18x ŠMʿY bin ʾLʾ = BNYMN
19a GBR bin ʾRY = ʾarṣ GLʿD ʾarṣ SYḤWN malk ha = ʾMR-ī = ʿG malk ha = BŠN
b = n˙ṣīb ʾȧḥ⁺ad
bR ʾȧšr = [h]a = ʾarṣ
20a YHWDH = YŚRʾL rabbīm = [h]a = ḥōl
aR ʾȧšr ʿal ha = yam[m]
a la = rub[b]
b ʾō*kïlīm
c = šō*tīm
d = śȧmiḥīm
[ ein Kapitel zurück ][ 1Koen ][ ein Kapitel vor ]