[ ein Kapitel zurück ][ 1Koen ][ ein Kapitel vor ]

1Koen 18

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïhy yamīm rabbīm
b = dȧbar YHWH hayā ʾil ʾLYHW = [h]a = šanā ha = šȧlīšīt
bI = (ʾ)mur
c lik
d hi[r]raʾē(h) ʾil ʾḤʾB
e = ʾittïn-a(h) maṭar ʿal pȧnē ha = ʾȧdamā
2a wa = yilik ʾLYHW
aI = hi[r]raʾōt ʾil ʾḤʾB
b = ha = raʿab ḥazaq = ŠMRWN
3a wa = yiqrā(ʾ) ʾḤʾB ʾil ʿBDYHW
aR ʾȧšr ʿal ha = bayt
b = ʿBDYHW hayā yarē(ʾ) ʾat YHWH m(ʾ)ōd
4a wa = yïhy
aI = hakrīt ʾYZBL ʾat nȧbīʾē YHWH
b wa = yiqqaḥ ʿBDYHW miʾā nȧbī*ʾīm
c wa = yaḥbīʾ-i = m ḥȧmiš⁺īm ʾīš = [h]a = mȧʿar[r]ā
d = kilkïl-a = m laḥm wa = maym
5a wa = yō(ʾ)mir ʾḤʾB ʾil ʿBDYHW
b lik = [h]a = ʾarṣ ʾil kul[l] maʿyȧnē ha = maym = ʾil kul[l] ha = nȧḥalīm
c ʾūlay nimṣā(ʾ) ḥaṣīr
d = n˙ḥayyǟ sūs wa = pard
e = lō(wʾ) nakrīt mi[n] = ha = bȧhimā
6a wa = y˙ḥallïqū la = him ʾat ha = ʾarṣ
aI = ʿbur b-a = h
b ʾḤʾB halak = dark ʾȧḥ⁺ad = badd = ō
c = ʿBDYHW halak = dark ʾȧḥ⁺ad = badd = ō
7a wa = yïhy ʿBDYHW = [h]a = dark
b = hinni(h) ʾLYHW = qrā(ʾ)t = ō
c wa = yakkī*r-i = hu(w)
d wa = yippul ʿal pan-a(y) = w
e wa = yō(ʾ)mir
f ha = ʾattā ʾȧdō*n = ī ʾLYHW
8a wa = yō(ʾ)mir l = ō
b ʾanī
c lik
d ʾmur = ʾȧdō*nē = ka
e hinni(h) ʾLYHW
9a wa = yō(ʾ)mir
b mah ḥaṭā(ʾ)tī
c ʾattā nō*tin ʾat ʿabd = ka = yad ʾḤʾB
cI = hȧmīt-i =
10a ḥay[y] YHWH ʾïlō*hē = ka
b ʾim yiš gōy = mamlakā
bR ʾȧšr lō(ʾ) šalaḥ ʾȧdō*n = ī šam[m]
bRI = baqqiš = ka
c = ʾamȧrū
d ʾayn
e = hišbīʿ ʾat ha = mamlakā = ʾat ha = gōy
f lō(ʾ) yimṣaʾ-ak = ka(h)
11a = ʿïtt-a(h) ʾattā ʾō*mir
b lik
c ʾmur = ʾȧdō*nē = ka
d hinni(h) ʾLYHW
12a = hayā
b ʾȧnī ʾilik mi[n] = ʾitt-a = k
c = rūḥ YHWH yiśśaʾ = ka
d ʿal ʾȧšr lō(ʾ) ʾidïʿ
e = bā(ʾ)tī
eI = haggīd = ʾḤʾB
f = lō(ʾ) yimṣaʾ = ka
g = hȧrag-a =
h = ʿabd = ka yarē(ʾ) ʾat YHWH min = nȧʿū*r-ay = [y]
13a = lō(ʾ) huggad = ʾȧdō*n = ī
b ʾȧt ʾȧšr ʿaśītī
bI = hrug ʾYZBL ʾȧt nȧbīʾē YHWH
c wa = ʾaḥbī*(ʾ) min = nȧbīʾē YHWH miʾā ʾīš ḥȧmiš⁺īm ḥȧmiš⁺īm ʾīš = [h]a = mȧʿar[r]ā
d wa = ʾ˙kalkïl-i = m laḥm wa = maym
14a = ʿïtt-a(h) ʾattā ʾō*mir
b lik
c ʾmur = ʾȧdō*nē = ka
d hinni(h) ʾLYHW
e = hȧrag-a =
15a wa = yō(ʾ)mir ʾLYHW
b ḥay[y] YHWH ṣȧbaʾōt
bR ʾȧšr ʿamadtī = pan-a(y) = w
c ha = yōm ʾi[r]raʾǟ ʾil-a(y) = w
16a wa = yilik ʿBDYHW = qrā(ʾ)t ʾḤʾB
b wa = yaggid l = ō
c wa = yilik ʾḤʾB = qrā(ʾ)t ʾLYHW
17a wa = yïhy
aI = rʾōt ʾḤʾB ʾat ʾLYHW
b wa = yō(ʾ)mir ʾḤʾB ʾil-a(y) = w
c ha = ʾattā ʿō*kir YŚRʾL
18a wa = yō(ʾ)mir
b lō(ʾ) ʿakartī ʾat YŚRʾL
c ʾim ʾattā = bēt ʾabī = ka
cI = ʿzub = kim ʾat miṣwō*t YHWH
d wa = tilik ʾaḥ⁺ȧrē ha = bȧʿalīm
19a = ʿïtt-a(h) šlaḥ
b qbuṣ ʾil-ay = [y] ʾat kul[l] YŚRʾL ʾil har[r] ha = KRML = ʾat nȧbīʾē ha = baʿl ʾarbaʿ miʾōt = ḥȧmiš⁺īm = nȧbīʾē ha = ʾȧširā ʾarbaʿ miʾōt ʾō*kïlē šulḥān ʾYZBL
20a wa = yišlaḥ ʾḤʾB = kul[l] bȧnē YŚRʾL
b wa = yiqbuṣ ʾat ha = nȧbīʾīm ʾil har[r] ha = KRML
21a wa = yiggaš ʾLYHW ʾil kul[l] ha = ʿam[m]
b wa = yō(ʾ)mir
c ʿad matay ʾattim pō*sïḥīm ʿal šïttē ha = sȧʿip⁺īm
d ʾim YHWH ha = ʾïlō*hīm
e lïkū ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w
f = ʾim ha = baʿl
g lïkū ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w
h = lō(ʾ) ʿanū ha = ʿam[m] ʾō*t = ō dabar
22a wa = yō(ʾ)mir ʾLYHW ʾil ha = ʿam[m]
b ʾȧnī nōtartī nabī(ʾ) = YHWH = badd = ī
c = nȧbīʾē ha = baʿl ʾarbaʿ miʾōt = ḥȧmiš⁺īm ʾīš
23a = yittïnū la = šïnaym par[r]īm
b = yibḥȧrū la = him ha = par[r] ha = ʾȧḥ⁺ad
c = y˙nattïḥū* = hu(w)
d = yaśīmū ʿal ha = ʿiṣīm
e = ʾiš lō(ʾ) yaśīmū
f = ʾȧnī ʾiʿśǟ ʾat ha = par[r] ha = ʾȧḥ⁺ad
g = natattī ʿal ha = ʿiṣīm
h = ʾiš lō(ʾ) ʾaśīm
24a = qarā(ʾ)tim = šim ʾïlō*hē = kim
b = ʾȧnī ʾiqrā(ʾ) = šim YHWH
c = hayā
dP ha = ʾïlō*hīm
dPR ʾȧšr yïʿnǟ = [h]a = ʾiš
d hū(ʾ) ha = ʾïlō*hīm
e wa = yïʿn kul[l] ha = ʿam[m]
f wa = yō(ʾ)mïrū
g ṭōb ha = dabar
25a wa = yō(ʾ)mir ʾLYHW = nȧbīʾē ha = baʿl
b baḥrū la = kim ha = par[r] ha = ʾȧḥ⁺ad
c = ʿśū rī(ʾ)šō*n-a(h)
d ʾattim ha = rabbīm
e = qirʾū = šim ʾïlō*hē = kim
f = ʾiš lō(ʾ) taśīmū
26a wa = yiq[qȧ]ḥū ʾat ha = par[r]
aR ʾȧšr natan la = him
b wa = yïʿśū
c wa = yiqrȧʾū = šim ha = baʿl mi[n] = ha = buqr = ʿad ha = ṣuhraym
cI = (ʾ)mur
dV ha = baʿl
d ʿni =
e = ʾēn qōl
f = ʾēn ʿō*nǟ
g wa = y˙passïḥū ʿal ha = mizbiḥ
gR ʾȧšr ʿaśā
27a wa = yïhy = [h]a = ṣuhraym
b wa = y˙hattil ba = him ʾLYHW
c wa = yō(ʾ)mir
d qirʾū = qōl gadu(w)l
e ʾïlō*hīm hū(ʾ)
f śīḥ
g = śīg l = ō
h = dark l = ō
i ʾūlay yašin hū(ʾ)
j = yī*qaṣ
28a wa = yiqrȧʾū = qōl gadu(w)l
b wa = yitgō*dȧdū = mišpaṭ-a = m = [h]a = ḥȧrabōt = = [h]a = ru̇maḥīm
bI ʿad špuk dam ʿȧl-ē = him
29a wa = yïhy
aI = ʿbur ha = ṣuhraym
b wa = yitnabbïʾū
bI ʿad = ʿlōt ha = minḥā
c = ʾēn qōl
d = ʾēn ʿō*nǟ
e = ʾēn qašb
30a wa = yō(ʾ)mir ʾLYHW = kul[l] ha = ʿam[m]
b gȧšū ʾil-ay = [y]
c wa = yig[gȧ]šū kul[l] ha = ʿam[m] ʾil-a(y) = w
d wa = y˙rappē(ʾ) ʾat mizbïḥ YHWH ha = harūs
31a wa = yiqqaḥ ʾLYHW šïttēm ʿȧśrē(h) ʾȧbanīm = mispar šïbȧṭē bȧnē YʿQB
aR ʾȧšr hayā dȧbar YHWH ʾil-a(y) = w
aRI = (ʾ)mur
b YŚRʾL yihyǟ šïm-i = ka
32a wa = yibnǟ ʾat ha = ʾȧbanīm mizbiḥ = šim YHWH
b wa = yïʿś tȧʿalā = bēt sā(ʾ)taym zarʿ sabīb = [h]a = mizbiḥ
33a wa = yïʿruk ʾat ha = ʿiṣīm
b wa = y˙nattïḥ ʾat ha = par[r]
c wa = yaśim ʿal ha = ʿiṣīm
34a wa = yō(ʾ)mir
b milʾū ʾarbaʿā kaddīm maym
c = yiṣu̇qū ʿal ha = ʿō*lā = ʿal ha = ʿiṣīm
d wa = yō(ʾ)mir
e šnū
f wa = yišnū
g wa = yō(ʾ)mir
h šallišū
i wa = y˙šallišū
35a wa = yilïkū ha = maym sabīb = [h]a = mizbiḥ
b = gam ʾat ha = tȧʿalā millē(ʾ) maym
36a wa = yïhy
aI = ʿlōt ha = minḥā
b wa = yiggaš ʾLYHW ha = nabī(ʾ)
c wa = yō(ʾ)mïr
dV YHWH ʾïlō*hē ʾBRHM YṢḤQ = YŚRʾL
d ha = yōm yiwwadïʿ
e ʾattā ʾïlō*hīm = YŚRʾL
f = ʾȧnī ʿabd-i = ka
g = = dȧbarē = ka ʿaśītī ʾȧt kul[l] ha = dȧbarīm ha = ʾil⁺ǟ
37a ʿni =
aV YHWH
b ʿni =
c = yidïʿū ha = ʿam[m] ha =
d ʾattā
dV YHWH
d ha = ʾïlō*hīm
e = ʾattā hïsibbō*ta ʾat libb-a = m ʾȧḥō*ran⁺īt
38a wa = tippul ʾiš YHWH
b wa = tō(ʾ)kïl ʾat ha = ʿō*lā = ʾat ha = ʿiṣīm = ʾat ha = ʾȧbanīm = ʾat ha = ʿapar
c = ʾat ha = maym
cR ʾȧšr = [h]a = tȧʿalā
c liḥ[ḥ]ikā
39a wa = yïrʾ kul[l] ha = ʿam[m]
b wa = yippu̇lū ʿal pȧnē = him
c wa = yō(ʾ)mïrū
dP YHWH
d hū(ʾ) ha = ʾïlō*hīm
eP YHWH
e hū(ʾ) ha = ʾïlō*hīm
40a wa = yō(ʾ)mir ʾLYHW la = him
b tipśū ʾat nȧbīʾē ha = baʿl
c ʾīš ʾal yimmaliṭ mi[n] = him
d wa = yitpu̇śū = m
e wa = yōrī*d-i = m ʾLYHW ʾil naḥl QYŠWN
f wa = yišḥaṭ-i = m šam[m]
41a wa = yō(ʾ)mir ʾLYHW = ʾḤʾB
b ʿlē(h)
c ʾkul
d = štē(h)
e qōl hȧmōn ha = gašm
42a wa = yïʿlǟ ʾḤʾB
aI1 = ʾkul
aI2 = = štōt
b = ʾLYHW ʿalā ʾil rō(ʾ)š ha = KRML
c wa = yighar ʾarṣ-a-h
d wa = yaśim pan-a(y) = w bēn bȧrk-a = w
43a wa = yō(ʾ)mir ʾil naʿr = ō
b ʿlē(h) nā(ʾ)
c habbiṭ dark yam[m]
d wa = yïʿl
e wa = yabbiṭ
f wa = yō(ʾ)mir
g ʾēn m(ȧʾ)ū-mah
h wa = yō(ʾ)mir
i šū*b šabʿ pȧʿamīm
44a wa = yïhy = [h]a = šȧbī*ʿīt
b wa = yō(ʾ)mir
c hinni(h) ʿāb qȧṭan⁺ā = kap[p] ʾīš ʿō*lā miy = yam[m]
d wa = yō(ʾ)mir
e ʿlē(h)
f ʾmur ʾil ʾḤʾB
g ʾsur
h wa = rid
i = lō(ʾ) yïʿṣur = ka(h) ha = gašm
45a wa = yïhy ʿad kō(h) = ʿad kō(h)
b = ha = šamaym hitqaddïrū ʿābīm = rūḥ
c wa = yïhy gašm gadu(w)l
d wa = yirkab ʾḤʾB
e wa = yilik YZRʿʾL-a-h
46a = yad YHWH hayȧtā ʾil ʾLYHW
b wa = y˙šannis mutn-a(y) = w
c wa = yaruṣ = pȧnē ʾḤʾB ʿad bō*ʾ = ka(h) YZRʿʾL-a-h
[ ein Kapitel zurück ][ 1Koen ][ ein Kapitel vor ]