[ ein Kapitel zurück ][ 1Koen ][ ein Kapitel vor ]

1Koen 16

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïhy dȧbar YHWH ʾil YHWʾ bin ḤNNY ʿal BʿŠʾ
aI = (ʾ)mur
2a yaʿn ʾȧšr hïrīmō*tī = ka min ha = ʿapar
b wa = ʾittin = ka nagīd ʿal ʿamm = ī YŚRʾL
c wa = tilik = dark YRBʿM
d wa = taḥṭī*(ʾ) ʾat ʿamm = ī YŚRʾL
dI = hakʿīs-i = = ḥaṭṭ(ȧʾ)ō*t-a = m
3a hin[nï] = mabʿīr ʾaḥ⁺ȧrē BʿŠʾ = ʾaḥ⁺ȧrē bēt = ō
b = natattī ʾat bēt = ka = bēt YRBʿM bin NBṬ
4a ha = mē*t = BʿŠʾ = [h]a = ʿīr yō(ʾ)kïlū ha = kȧlabīm
b = ha = mē*t l = ō = [h]a = śadǟ yō(ʾ)kïlū ʿōp ha = šamaym
5aP = yatr dȧbȧrē BʿŠʾ
bPa = ʾȧšr ʿaśā
aP = gȧbūrat = ō
a = lō(ʾ) him kȧtūbīm ʿal sipr dȧbȧrē ha = yamīm = malȧkē YŚRʾL
6a wa = yiškab BʿŠʾ ʿim[m] ʾȧbō*t-a(y) = w
b wa = yiqqabir = TRṢ-ā
c wa = yimluk ʾLH bïn = ō taḥt-a(y) = w
7a = gam = yad YHWʾ bin ḤNNY ha = nabī(ʾ) dȧbar YHWH hayā ʾil BʿŠʾ = ʾil bēt = ō = ʿal kul[l] ha = raʿ[ʿ]ā
aR ʾȧšr ʿaśā = ʿēnē YHWH
aI = hakʿīs = ō = maʿśē(h) yad-a(y) = w
aII = hyōt = bēt YRBʿM
b = ʿal ʾȧšr hikkā ʾō*t = ō
8x = šȧnat ʿȧśrīm wa = ši[š]š šanā = ʾSʾ malk YHWDH malak ʾLH bin BʿŠʾ ʿal YŚRʾL = TRṢ-ā šȧnataym
9a wa = yiqšur ʿal-a(y) = w ʿabd = ō ZMRY śar[r] maḥṣīt ha = rakb
b = hū(ʾ) = TRṢ-ā šō*tǟ šikkōr bēt ʾRṢʾ
bR ʾȧšr ʿal ha = bayt = TRṢ-ā
10a wa = yabō*(ʾ) ZMRY
b wa = yakk-i = hu(w)
c wa = yȧmīt-i = hu(w) = šȧnat ʿȧśrīm wa = šabʿ = ʾSʾ malk YHWDH
d wa = yimluk taḥt-a(y) = w
11a wa = yïhy
aI1 = mulk = ō
aI2 = šibt = ō ʿal kis[sï]ʾ = ō
b hikkā ʾat kul[l] bēt BʿŠʾ
c lō(ʾ) hišʾīr l = ō maštīn = qīr = gō*ʾïl-a(y) = w = riʿ-i = hu(w)
12a wa = yašmid ZMRY ʾȧt kul[l] bēt BʿŠʾ = dȧbar YHWH
aR ʾȧšr dibbir ʾil BʿŠʾ = yad YHWʾ ha = nabī(ʾ)
13v ʾil kul[l] ḥaṭṭ(ȧʾ)ōt BʿŠʾ = ḥaṭṭ(ȧʾ)ōt ʾLH bïn = ō
vR1 ʾȧšr ḥaṭȧʾū
vR2 = ʾȧšr hiḥṭīʾū ʾat YŚRʾL
vR2I = hakʿīs ʾat YHWH ʾïlō*hē YŚRʾL = habȧlē = him
14aP = yatr dȧbȧrē ʾLH = kul[l]
aPR ʾȧšr ʿaśā
a = lō(wʾ) him kȧtūbīm ʿal sipr dȧbȧrē ha = yamīm = malȧkē YŚRʾL
15a = šȧnat ʿȧśrīm wa = šabʿ šanā = ʾSʾ malk YHWDH malak ZMRY šȧbʿat yamīm = TRṢ-ā
b = ha = ʿam[m] ḥō*nīm ʿal GBTWN
bR ʾȧšr = [h]a = PLŠT-īm
16a wa = yišmaʿ ha = ʿam[m] ha = ḥō*nīm
aI = (ʾ)mur
b qašar ZMRY
c = gam hikkā ʾat ha = malk
d wa = yamlī*kū kul[l] YŚRʾL ʾat ʿMRY śar[r] ṣabā(ʾ) ʿal YŚRʾL = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) = [h]a = maḥnǟ
17a wa = yïʿlǟ ʿMRY = kul[l] YŚRʾL ʿimm = ō mig = GBTWN
b wa = yaṣū*rū ʿal TRṢ-ā
18a wa = yïhy
aI = rʾōt ZMRY
b nilkȧdā ha = ʿīr
c wa = yabō*(ʾ) ʾil ʾarmōn bēt ha = malk
d wa = yiśrup ʿal-a(y) = w ʾat bēt malk = [h]a = ʾiš
e wa = yamut
19v ʿal ḥaṭṭ(ȧʾ)ō*t-a = w
vR1 ʾȧšr ḥaṭā(ʾ)
vR1I = ʿśōt ha = raʿ[ʿ] = ʿēnē YHWH
vR1II la = lïkt = dark YRBʿM
v = = ḥaṭṭā(ʾ)t = ō
vR2 ʾȧšr ʿaśā
vR2I = haḥṭī(ʾ) ʾat YŚRʾL
20aP = yatr dȧbȧrē ZMRY = qȧšr = ō
aPR ʾȧšr qašar
a = lō(ʾ) him kȧtūbīm ʿal sipr dȧbȧrē ha = yamīm = malȧkē YŚRʾL
21a ʾaz yi[ḥ]ḥaliq ha = ʿam[m] YŚRʾL = ḥiṣy
b ḥïṣy ha = ʿam[m] hayā ʾaḥ⁺ȧrē TBNY bin GYNT
bI = hamlīk = ō
c = ha = ḥïṣy ʾaḥ⁺ȧrē ʿMRY
22a wa = yiḥzaq ha = ʿam[m]
aR1 ʾȧšr ʾaḥ⁺ȧrē ʿMRY
a ʾat ha = ʿam[m]
aR2 ʾȧšr ʾaḥ⁺ȧrē TBNY bin GYNT
b wa = yamut TBNY
c wa = yimluk ʿMRY
23a = šȧnat šȧlō*šīm = ʾaḥ⁺a[d]t šanā = ʾSʾ malk YHWDH malak ʿMRY ʿal YŚRʾL šïttēm ʿȧśrē(h) šanā
b = TRṢ-ā malak ši[š]š šanīm
24a wa = yiqn ʾat ha = har[r] ŠMRWN mi[n] = ʾit[t] ŠMR = kikkȧraym kasp
b wa = yibn ʾat ha = har[r]
c wa = yiqrā(ʾ) ʾat šim ha = ʿīr
cR ʾȧšr banā
c ʿal šim ŠMR ʾȧdō*nē ha = har[r] ŠMRWN
25a wa = yïʿśǟ ʿMRY ha = raʿ[ʿ] = ʿēnē YHWH
b wa = yarïʿ[ʿ] mik = kul[l]
bR ʾȧšr = pan-a(y) = w
26a wa = yilik = kul[l] dark YRBʿM bin NBṬ = = ḥaṭṭ(ȧʾ)ō*t-a(y) = w
aR ʾȧšr hiḥṭī(ʾ) ʾat YŚRʾL
aRI = hakʿīs ʾat YHWH ʾïlō*hē YŚRʾL = habȧlē = him
27aP = yatr dȧbȧrē ʿMRY
aPR1 ʾȧšr ʿaśā
aP = gȧbūrat = ō
aPR2 ʾȧšr ʿaśā
a = lō(ʾ) him kȧtūbīm ʿal sipr dȧbȧrē ha = yamīm = malȧkē YŚRʾL
28a wa = yiškab ʿMRY ʿim[m] ʾȧbō*t-a(y) = w
b wa = yiqqabir = ŠMRWN
c wa = yimluk ʾḤʾB bïn = ō taḥt-a(y) = w
29a = ʾḤʾB bin ʿMRY malak ʿal YŚRʾL = šȧnat šȧlō*šīm = šȧmō*nǟ šanā = ʾSʾ malk YHWDH
b wa = yimluk ʾḤʾB bin ʿMRY ʿal YŚRʾL = ŠMRWN ʿȧśrīm = šïttaym šanā
30a wa = yïʿś ʾḤʾB bin ʿMRY ha = raʿ[ʿ] = ʿēnē YHWH mik = kul[l]
aR ʾȧšr = pan-a(y) = w
31a wa = yïhy
b = naqil[l]
bI likt = ō = ḥaṭṭ(ȧʾ)ōt YRBʿM bin NBṬ
c wa = yiqqaḥ ʾiššā ʾat ʾYZBL bï[t]t ʾTBʿL malk ṢYDN-īm
d wa = yilik
e wa = yïʿbud ʾat ha = baʿl
f wa = yištaḥw l = ō
32a wa = yaqim mizbiḥ = [h]a = baʿl bēt ha = baʿl
aR ʾȧšr banā = ŠMRWN
33a wa = yïʿś ʾḤʾB ʾat ha = ʾȧširā
b wa = yōsip ʾḤʾB
bI = ʿśōt
bII = hakʿīs ʾat YHWH ʾïlō*hē YŚRʾL mik = kul[l] malȧkē YŚRʾL
bIIR ʾȧšr hayū = pan-a(y) = w
34a = yam-a(y) = w banā ḤYʾL BYT ha = ʾL-ī ʾat YRYḤH
b = ʾBYRM bu̇kur = ō yissïd-a = h
c = = ŚGYB ṣȧʿīr = ō hiṣṣīb dȧlatē = ha = dȧbar YHWH
cR ʾȧšr dibbir = yad YHWŠʿ bin NWN
[ ein Kapitel zurück ][ 1Koen ][ ein Kapitel vor ]