[ ein Kapitel zurück ][ 1Koen ][ ein Kapitel vor ]

1Koen 14

[ Textanmerkungen ]

1x = [h]a = ʿi[t]t ha = hī(ʾ) ḥalā ʾBYH bin YRBʿM
2a wa = yō(ʾ)mir YRBʿM = ʾišt = ō
b qūmī nā(ʾ)
c = hištannīt
d = lō(ʾ) yidïʿū
e ʾattī ʾišt YRBʿM
f = halakt ŠLH
g hinni(h) šam[m] ʾḤYH ha = nabī(ʾ)
h hū(ʾ) dibbir ʿal-ay = [y] = malk ʿal ha = ʿam[m] ha =
3a = laqaḥt = yad-i = k ʿȧśarā laḥm = niqqū*dīm = baqbū*q dïbš
b = bā(ʾ)t ʾil-a(y) = w
c hū(ʾ) yaggīd l-a = k
d mah yihyǟ = [h]a = naʿr
4a wa = tïʿś kin ʾišt YRBʿM
b wa = taqum
c wa = tilik ŠLH
d wa = tabō*(ʾ) bēt ʾḤYH
e = ʾḤYHW lō(ʾ) yakul
eI = rʾōt
f qāmū ʿēn-a(y) = w miś = śēb = ō
5a = YHWH ʾamar ʾil ʾḤYHW
b hinni(h) ʾišt YRBʿM bāʾā
bI = druš dabar mi[n] = ʿimm = ka ʾil bïn-a = h
c ḥō*lǟ hū(ʾ)
d ka = zō(h) = ka = t˙dabbir ʾil-ē = ha
e = yïhy
eI = bō*ʾ-a = h
f = hī(ʾ) mitnakkirā
6a wa = yïhy
aI = šmuʿ ʾḤYHW ʾat qōl raglē = ha bāʾā = [h]a = patḥ
b wa = yō(ʾ)mir
c bō*ʾī
cV ʾišt YRBʿM
d la-m⁺ah ʾatt mitnakkirā
e = ʾanō*kī šalūḥ ʾil-ay = k qašā
7a lïkī
b ʾimrī = YRBʿM
c kō(h) ʾamar YHWH ʾïlō*hē YŚRʾL
d yaʿn ʾȧšr hïrīmō*tī = ka mit = tōk ha = ʿam[m]
e wa = ʾittin = ka nagīd ʿal ʿamm = ī YŚRʾL
8a wa = ʾiqraʿ ʾat ha = mamlakā mib = bēt DWD
b wa = ʾittïn-i = ha l-a = k
c = lō(ʾ) hayīta = ʿabd = ī DWD
cR1 ʾȧšr šamar miṣwō*t-ay = [y]
cR2 = ʾȧšr halak ʾaḥ⁺ȧr-ay = [y] = kul[l] lïbab = ō
cRI = ʿśōt raq[q] ha = yašar = ʿēn-ay = [y]
9a wa = tarïʿ[ʿ]
aI = ʿśōt mik = kul[l]
aIR ʾȧšr hayū = panē = ka
b wa = tilik
c wa = tïʿśǟ = ka ʾïlō*hīm ʾȧḥirīm = massikōt
cI = hakʿīs-i =
d = ʾō*t = ī hišlakta ʾaḥ⁺ȧrē gaww-i = ka
10a la-kin hin[nï] = mibī(ʾ) raʿ[ʿ]ā ʾil bēt YRBʿM
b = hikrattī = YRBʿM maštīn = qīr ʿaṣūr = ʿazūb = YŚRʾL
c = biʿ[ʿ]artī ʾaḥ⁺ȧrē bēt YRBʿM
d = ʾȧšr y˙baʿ[ʿ]ir ha = galal
dI ʿad tumm = ō
11a ha = mē*t = YRBʿM = [h]a = ʿīr yō(ʾ)kïlū ha = kȧlabīm
b = ha = mē*t = [h]a = śadǟ yō(ʾ)kïlū ʿōp ha = šamaym
c YHWH dibbir
12aV = ʾatt
a qūmī
b lïkī = bēt-i = k
cIP = bō*ʾā ragl-ay = k ha = ʿīr-a-h
c = mēt ha = yald
13a = sap˙dū l = ō kul[l] YŚRʾL
b = qabȧrū ʾō*t = ō
c = badd = ō yabō*(ʾ) = YRBʿM ʾil qabr
d yaʿn nimṣā(ʾ) b = ō dabar ṭōb ʾil YHWH ʾïlō*hē YŚRʾL = bēt YRBʿM
14a = hiqīm YHWH l = ō malk ʿal YŚRʾL
aR ʾȧšr yakrīt ʾat bēt YRBʿM ha = yōm
b = mah gam ʿïtt-a(h)
15a = hikkā YHWH ʾat YŚRʾL
b = ʾȧšr yanūd ha = qanǟ = [h]a = maym
c = nataš ʾat YŚRʾL mi[n] = ʿal ha = ʾȧdamā ha = ṭōbā ha = zō(ʾ)t
cR ʾȧšr natan = ʾȧbōt-ē = him
d = zir[r]ā = m mi[n] = ʿibr = [h]a = nahar
e yaʿn ʾȧšr ʿaśū ʾat ʾȧšïrē = him makʿīsīm ʾat YHWH
16a = yittin ʾat YŚRʾL = gȧlal ḥaṭṭ(ȧʾ)ōt YRBʿM
aR1 ʾȧšr ḥaṭā(ʾ)
aR2 = ʾȧšr hiḥṭī(ʾ) ʾat YŚRʾL
17a wa = taqum ʾišt YRBʿM
b wa = tilik
c wa = tabō*(ʾ) TRṢ-at-a-h
d hī(ʾ) bāʾā = sap[p] ha = bayt
e = ha = naʿr mē*t
18a wa = yiqbu̇rū ʾō*t = ō
b wa = yispu̇dū l = ō kul[l] YŚRʾL = dȧbar YHWH
bR ʾȧšr dibbir = yad ʿabd = ō ʾḤYHW ha = nabī(ʾ)
19aP = yatr dȧbȧrē YRBʿM
aPR1 ʾȧšr nilḥam
aPR2 = ʾȧšr malak
a hinn-a = m kȧtūbīm ʿal sipr dȧbȧrē ha = yamīm = malȧkē YŚRʾL
20a = ha = yamīm
aR ʾȧšr malak YRBʿM
a ʿȧśrīm = šïttaym šanā
b wa = yiškab ʿim[m] ʾȧbō*t-a(y) = w
c wa = yimluk NDB bïn = ō taḥt-a(y) = w
21a = RḤBʿM bin ŠLMH malak = YHWDH
b bin ʾarbaʿīm = ʾaḥ⁺a[d]t šanā RḤBʿM
bI = mulk = ō
c = šȧbʿ ʿȧśrē(h) šanā malak = YRWŠLM ha = ʿīr
cR ʾȧšr baḥar YHWH
cRI la = śūm ʾat šïm = ō šam[m]
cR mik = kul[l] šibȧṭē YŚRʾL
d = šim ʾimm = ō NʿMH ha = ʿMN-īt
22a wa = yïʿś YHWDH ha = raʿ[ʿ] = ʿēnē YHWH
b wa = y˙qan[nï]ʾū ʾō*t = ō mik = kul[l]
bR ʾȧšr ʿaśū ʾȧbō*t-a = m = ḥaṭṭ(ȧʾ)ō*t-a = m
bRR ʾȧšr ḥaṭaʾū
23x wa = yibnū gam him⁺a(h) la = him bāmōt = maṣṣibōt = ʾȧširīm ʿal kul[l] gibʿā gȧbuhā = taḥt kul[l] ʿiṣ raʿnan
24a = gam qadiš hayā = [h]a = ʾarṣ
b ʿaśū = kul[l] ha = tōʿïbō*t ha = gōyī*m
bR ʾȧšr hōrīš YHWH mip = pȧnē bȧnē YŚRʾL
25a wa = yïhy = [h]a = šanā ha = ḥȧmīšīt = [h]a = malk RḤBʿM
b ʿalā ŠWŠQ malk MṢR-aym ʿal YRWŠLM
26a wa = yiqqaḥ ʾat ʾō*ṣȧrōt bēt YHWH = ʾat ʾōṣȧrōt bēt ha = malk
b = ʾat ha = kul[l] laqaḥ
c wa = yiqqaḥ ʾat kul[l] maginnē ha = zahab
cR ʾȧšr ʿaśā ŠLMH
27a wa = yïʿś ha = malk RḤBʿM taḥt-a = m maginnē nu̇ḥušt
b = hipqīd ʿal yad śar[r]ē ha = rāṣīm ha = šō*mïrīm patḥ bēt ha = malk
28a wa = yïhy
bI mid = bō*(ʾ) ha = malk bēt YHWH
b yiśśaʾū = m ha = rāṣīm
c = hïšībū = m ʾil tā(ʾ) ha = rāṣīm
29aP = yatr dȧbȧrē RḤBʿM = kul[l]
aPR ʾȧšr ʿaśā
a = lō(ʾ) him⁺a(h) kȧtūbīm ʿal sipr dȧbȧrē ha = yamīm = malȧkē YHWDH
30x = milḥamā hayȧtā bēn RḤBʿM = bēn YRBʿM kul[l] ha = yamīm
31a wa = yiškab RḤBʿM ʿim[m] ʾȧbō*t-a(y) = w
b wa = yiqqabir ʿim[m] ʾȧbō*t-a(y) = w = ʿīr DWD
c = šim ʾimm = ō NʿMH ha = ʿMN-īt
d wa = yimluk ʾBYM bïn = ō taḥt-a(y) = w
[ ein Kapitel zurück ][ 1Koen ][ ein Kapitel vor ]