[ ein Kapitel zurück ][ 1Koen ][ ein Kapitel vor ]

1Koen 1

[ Textanmerkungen ]

1a = ha = malk DWD zaqin
b bā(ʾ) = [h]a = yamīm
c wa = y˙kassū* = hu(w) = [h]a = bȧgadīm
d = lō(ʾ) yiḥam[m] l = ō
2a wa = yō(ʾ)mïrū l = ō ʿȧbad-a(y) = w
b y˙baq[qï]šū = ʾȧdō*n = ī ha = malk naʿrā bȧtūlā
c = ʿamȧdā = pȧnē ha = malk
d = tïhy l = ō sō*kïnt
e = šakȧbā = ḥēq-i = ka
f = ḥam[m] = ʾȧdō*n = ī ha = malk
3a wa = y˙baq[qï]šū naʿrā yapā = kul[l] gȧbūl YŚRʾL
b wa = yimṣȧʾū ʾat ʾBYŠG ha = ŠWNM-īt
c wa = yabī*ʾū ʾō*t-a = h = [h]a = malk
4a = ha = naʿrā yapā ʿad m(ʾ)ōd
b wa = tïhy = [h]a = malk sō*kïnt
c wa = t˙šar[rï]t-i = hu(w)
d = ha = malk lō(ʾ) yȧdaʿ-a = h
5a = ʾDNYH bin ḤGYT mitnaśśē(ʾ)
aI = (ʾ)mur
b ʾȧnī ʾimluk
c wa = yïʿś l = ō rakb = parašīm = ḥȧmiš⁺īm ʾīš rāṣīm = pan-a(y) = w
6a = lō(ʾ) ʿȧṣab = ō ʾabī = w miy = yam-a(y) = w
aI = (ʾ)mur
b maddūʿ ka-ka(h) ʿaśīta
c = gam hū(ʾ) ṭōb tuʾr m(ʾ)ōd
d = ʾō*t = ō yalȧdā ʾaḥ⁺ȧrē ʾBŠLWM
7a wa = yihyū dȧbar-a(y) = w ʿim[m] YWʾB bin ṢRWYH = ʿim[m] ʾBYTR ha = kō*hin
b wa = yïʿzu̇rū ʾaḥ⁺ȧrē ʾDNYH
8a = ṢDWQ ha = kō*hin = BNYHW bin YHWYDʿ = NTN ha = nabī(ʾ) = ŠMʿY = RʿY = ha = gibbōrīm
aR ʾȧšr = DWD
a lō(ʾ) hayū ʿim[m] ʾDNYHW
9a wa = yizbaḥ ʾDNYHW ṣō(ʾ)n = baqar = m˙rī(ʾ) ʿim[m] ʾabn ha = ZḤLT
aR ʾȧšr ʾiṣl ʿYN RGL
b wa = yiqrā(ʾ) ʾat kul[l] ʾȧḥ⁺-a(y) = w bȧnē ha = malk = = kul[l] ʾanȧšē YHWDH ʿabȧdē ha = malk
10x = ʾat NTN ha = nabī(ʾ) = BNYHW = ʾat ha = gibbōrīm = ʾat ŠLMH ʾaḥī = w lō(ʾ) qarā(ʾ)
11a wa = yō(ʾ)mir NTN ʾil BT ŠBʿ ʾim[m] ŠLMH
aI = (ʾ)mur
b = lō(wʾ) šamaʿt
c malak ʾDNYHW bin ḤGYT
d = ʾȧdō*nē = DWD lō(ʾ) yadaʿ
12a = ʿïtt-a(h) lïkī
b ʾīʿaṣ-i = k nā(ʾ) ʿiṣā
c = mallïṭī ʾat napš-i = k = ʾat napš bïn-i = k ŠLMH
13a lïkī
b = bō*ʾī ʾil ha = malk DWD
c = ʾamart ʾil-a(y) = w
d = lō(ʾ) ʾattā
dV ʾȧdō*n = ī ha = malk
d nišbaʿta = ʾȧmat = ka
dI = (ʾ)mur
e ŠLMH bïn-i = k yimluk ʾaḥ⁺ȧr-ay = [y]
f = hū(ʾ) yišib ʿal kis[sï]ʾ = ī
g = maddūʿ malak ʾDNYHW
14a hinni(h) ʿōd-a = k m˙dabbïrt šam[m] ʿim[m] ha = malk
b = ʾȧnī ʾabō(ʾ) ʾaḥ⁺ȧr-ay = k
c = millē(ʾ)tī ʾat dȧbar-ay = k
15a wa = tabō*(ʾ) BT ŠBʿ ʾil ha = malk ha = ḥadr-a-h
b = ha = malk zaqin m(ʾ)ōd
c = ʾBYŠG ha = ŠWNM-īt m˙šar[r]ït[t] ʾat ha = malk
16a wa = tiqqud[d] BT ŠBʿ
b wa = tištaḥw = [h]a = malk
c wa = yō(ʾ)mir ha = malk
d mah l-a = k
17a wa = tō(ʾ)mir l = ō
bV ʾȧdō*n = ī
b ʾattā nišbaʿta = YHWH ʾïlō*hē = ka = ʾȧmat-i = ka
c ŠLMH bïn-i = k yimluk ʾaḥ⁺ȧr-ay = [y]
d = hū(ʾ) yišib ʿal kis[sï]ʾ = ī
18a = ʿïtt-a(h) hinni(h) ʾDNYH malak
b = ʿïtt-a(h)
bV ʾȧdō*n = ī ha = malk
b lō(ʾ) yadaʿta
19a wa = yizbaḥ šōr = m˙rī(ʾ) = ṣō(ʾ)n la = rub[b]
b wa = yiqrā(ʾ) = kul[l] bȧnē ha = malk = = ʾBYTR ha = kō*hin = = YʾB śar[r] ha = ṣabā(ʾ)
c = = ŠLMH ʿabd = ka lō(ʾ) qarā(ʾ)
20aV = ʾattā ʾȧdō*n = ī ha = malk
a ʿēnē kul[l] YŚRʾL ʿal-ē = ka
aI = haggīd la = him
b yišib ʿal kissē(ʾ) ʾȧdō*n = ī ha = malk ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w
21a = hayā
aI = škab ʾȧdō*n = ī ha = malk ʿim[m] ʾȧbō*t-a(y) = w
b = hayītī ʾȧnī = bïn = ī ŠLMH ḥaṭṭāʾīm
22a = hinni(h) ʿōd-an = [h]a(h) m˙dabbïrt ʿim[m] ha = malk
b = NTN ha = nabī(ʾ) bā(ʾ)
23a wa = yaggīdū = [h]a = malk
aI = (ʾ)mur
b hinni(h) NTN ha = nabī(ʾ)
c wa = yabō*(ʾ) = pȧnē ha = malk
d wa = yištaḥw = [h]a = malk ʿal ʾapp-a(y) = w ʾarṣ-a-h
24a wa = yō(ʾ)mir NTN
bV ʾȧdō*n = ī ha = malk
b ʾattā ʾamarta
c ʾDNYHW yimluk ʾaḥ⁺ȧr-ay = [y]
d = hū(ʾ) yišib ʿal kis[sï]ʾ = ī
25a yarad ha = yōm
b wa = yizbaḥ šōr = m˙rī(ʾ) = ṣō(ʾ)n la = rub[b]
c wa = yiqrā(ʾ) = kul[l] bȧnē ha = malk = = śar[r]ē ha = ṣabā(ʾ) = = ʾBYTR ha = kō*hin
d = hinn-a = m ʾō*kïlīm
e = šō*tīm = pan-a(y) = w
f wa = yō(ʾ)mïrū
g yïḥy ha = malk ʾDNYHW
26x = l = ī ʾȧnī ʿabd-i = ka = = ṢDQ ha = kō*hin = = BNYHW bin YHWYDʿ = = ŠLMH ʿabd = ka lō(ʾ) qarā(ʾ)
27a ʾim mi[n] = ʾit[t] ʾȧdō*n = ī ha = malk nihyā ha = dabar ha =
b = lō(ʾ) hōdaʿta ʾat ʿabȧdē = ka
c yišib ʿal kissē(ʾ) ʾȧdō*n = ī ha = malk ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w
28a wa = yïʿn ha = malk DWD
b wa = yō(ʾ)mir
c qirʾū l = ī = BT ŠBʿ
d wa = tabō*(ʾ) = pȧnē ha = malk
e wa = tïʿmud = pȧnē ha = malk
29a wa = yiššabïʿ ha = malk
b wa = yō(ʾ)mïr
c ḥay[y] YHWH
cR ʾȧšr padā ʾat napš = ī mik = kul[l] ṣar[r]ā
30a = ʾȧšr nišbaʿtī l-a = k = YHWH ʾïlō*hē YŚRʾL
aI = (ʾ)mur
b ŠLMH bïn-i = k yimluk ʾaḥ⁺ȧr-ay = [y]
c = hū(ʾ) yišib ʿal kis[sï]ʾ = ī taḥt-ay = [y]
d kin ʾiʿśǟ ha = yōm ha =
31a wa = tiqqud[d] BT ŠBʿ ʾappaym ʾarṣ
b wa = tištaḥw = [h]a = malk
c wa = tō(ʾ)mir
d yïḥy ʾȧdō*n = ī ha = malk DWD = ʿō*lam
32a wa = yō(ʾ)mir ha = malk DWD
b qirʾū l = ī = ṢDWQ ha = kō*hin = = NTN ha = nabī(ʾ) = = BNYHW bin YHWYDʿ
c wa = yabō*ʾū = pȧnē ha = malk
33a wa = yō(ʾ)mir ha = malk la = him
b qȧḥū ʿimm-a = kim ʾat ʿabȧdē ʾȧdō*nē = kim
c = hirkabtim ʾat ŠLMH bïn = ī ʿal ha = pirdā
cR ʾȧšr l = ī
d = hōradtim ʾō*t = ō ʾil GḤWN
34a = mašaḥ ʾō*t = ō šam[m] ṢDWQ ha = kō*hin = NTN ha = nabī(ʾ) = malk ʿal YŚRʾL
b = tȧqaʿtim = [h]a = šōpar
c = ʾȧmartim
d yïḥy ha = malk ŠLMH
35a = ʿȧlītim ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w
b = bā(ʾ)
c = yašab ʿal kis[sï]ʾ = ī
d = hū(ʾ) yimluk taḥt-ay = [y]
e = ʾō*t = ō ṣiwwītī
eI = hyōt nagīd ʿal YŚRʾL = ʿal YHWDH
36a wa = yïʿn BNYHW bin YHWYDʿ ʾat ha = malk
b wa = yō(ʾ)mir
cJ ʾamin
c kin yō(ʾ)mïr YHWH ʾïlō*hē ʾȧdō*n = ī ha = malk
37a = ʾȧšr hayā YHWH ʿim[m] ʾȧdō*n = ī ha = malk
b kin yihy ʿim[m] ŠLMH
c = y˙gaddil ʾat kis[sï]ʾ = ō mik = kissē(ʾ) ʾȧdō*n = ī ha = malk DWD
38a wa = yirid ṢDWQ ha = kō*hin = NTN ha = nabī(ʾ) = BNYHW bin YHWYDʿ = ha = KRT-ī = ha = PLT-ī
b wa = yarkī*bū ʾat ŠLMH ʿal pirdat ha = malk DWD
c wa = yō*lī*kū ʾō*t = ō ʿal GḤWN
39a wa = yiqqaḥ ṢDWQ ha = kō*hin ʾat qarn ha = šamn min ha = ʾuhl
b wa = yimšaḥ ʾat ŠLMH
c wa = yitqȧʿū = [h]a = šōpar
d wa = yō(ʾ)mïrū kul[l] ha = ʿam[m]
e yïḥy ha = malk ŠLMH
40a wa = yïʿlū kul[l] ha = ʿam[m] ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w
b = ha = ʿam[m] m˙ḥallïlīm = [h]a = ḥȧlī*līm
c = śȧmiḥīm śimḥā gȧdu(w)lā
d wa = tibbaqïʿ ha = ʾarṣ = qōl-a = m
41a wa = yišmaʿ ʾDNYHW = kul[l] ha = qȧrū*ʾīm
aR ʾȧšr ʾitt = ō
b = him killū
bI = ʾkul
c wa = yišmaʿ YWʾB ʾat qōl ha = šōpar
d wa = yō(ʾ)mir
e maddūʿ qōl ha = qiryā hōmā
42a ʿōd-an = [h]u(w) m˙dabbir
b = hinni(h) YWNTN bin ʾBYTR ha = kō*hin bā(ʾ)
c wa = yō(ʾ)mir ʾDNYHW
d bō*(ʾ)
e ʾīš ḥayl ʾattā
f = ṭōb t˙baśśir
43a wa = yïʿn YWNTN
b wa = yō(ʾ)mir = ʾDNYHW
c ʾȧbal ʾȧdō*nē = ha = malk DWD himlīk ʾat ŠLMH
44a wa = yišlaḥ ʾitt = ō ha = malk ʾat ṢDWQ ha = kō*hin = ʾat NTN ha = nabī(ʾ) = BNYHW bin YHWYDʿ = ha = KRT-ī = ha = PLT-ī
b wa = yarkī*bū ʾō*t = ō ʿal pirdat ha = malk
45a wa = yimšȧḥū ʾō*t = ō ṢDWQ ha = kō*hin = NTN ha = nabī(ʾ) = malk = GḤWN
b wa = yïʿlū miš = šam[m] śȧmiḥīm
c wa = ti[h]hum[m] ha = qiryā
d hū(ʾ) ha = qōl
dR ʾȧšr šȧmaʿtim
46x = gam yašab ŠLMH ʿal kissē(ʾ) ha = mȧlūkā
47a = gam bāʾū ʿabȧdē ha = malk
aI = bar[r]ik ʾat ʾȧdō*nē = ha = malk DWD
aII = (ʾ)mur
b yēṭib ʾïlō*hē = ka ʾat šim ŠLMH miš = šïm-i = ka
c = y˙gaddil ʾat kis[sï]ʾ = ō mik = kis[sï]ʾ-i = ka
d wa = yištaḥw ha = malk ʿal ha = miškab
48a = gam ka-ka(h) ʾamar ha = malk
b barūk YHWH ʾïlō*hē YŚRʾL
bR ʾȧšr natan ha = yōm yō*šib ʿal kis[sï]ʾ = ī
c = ʿēn-ay = [y] rō*ʾōt
49a wa = yïḥrȧdū
b wa = yaqū*mū kul[l] ha = qȧrū*ʾīm
bR ʾȧšr = ʾDNYHW
c wa = yilïkū ʾīš = dark = ō
50a = ʾDNYHW yarē(ʾ) mip = pȧnē ŠLMH
b wa = yaqum
c wa = yilik
d wa = yaḥziq = qarȧnōt ha = mizbiḥ
51a wa = yuggad = ŠLMH
aI = (ʾ)mur
b hinni(h) ʾDNYHW yarē(ʾ) ʾat ha = malk ŠLMH
c = hinni(h) ʾaḥaz = qarȧnōt ha = mizbiḥ
cI = (ʾ)mur
d yiššabïʿ l = ī = [h]a = yōm ha = malk ŠLMH
e ʾim yamīt ʾat ʿabd = ō = [h]a = ḥarb
52a wa = yō(ʾ)mir ŠLMH
b ʾim yihyǟ = bin ḥayl
c lō(ʾ) yippul miś = śaʿrat = ō ʾarṣ-a-h
d = ʾim raʿ[ʿ]ā timmaṣē(ʾ) b = ō
e wa = mē*t
53a wa = yišlaḥ ha = malk ŠLMH
b wa = yō*rī*dū* = hu(w) mi[n] = ʿal ha = mizbiḥ
c wa = yabō*(ʾ)
d wa = yištaḥw = [h]a = malk ŠLMH
e wa = yō(ʾ)mir l = ō ŠLMH
f lik = bēt-i = ka
[ ein Kapitel zurück ][ 1Koen ][ ein Kapitel vor ]