[ ein Kapitel zurück ][ 1Chr ][ ein Kapitel vor ]

1Chr 29

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yō(ʾ)mir DWYD ha = malk = kul[l] ha = qahal
b ŠLMH bïn = ī ʾȧḥ⁺ad
bR baḥar b = ō ʾïlō*hīm
b naʿr wa = rak[k]
c = ha = mȧlā(ʾ)kā gȧdu(w)lā
d lō(ʾ) = ʾadam ha = bīrā
e = YHWH ʾïlō*hīm
2x = = kul[l] kuḥ[ḥ] = ī hïkīnōtī = bēt ʾïlō*h-ay = [y] ha = zahab = [h]a = zahab = ha = kasp = [h]a = kasp = ha = nu̇ḥušt = [h]a = nu̇ḥušt ha = barzil[l] = [h]a = barzil[l] = ha = ʿiṣīm = [h]a = ʿiṣīm ʾabȧnē šuhm = millūʾīm ʾabȧnē pu(w)k[k] = riqmā = kul[l] ʾabn yȧqarā = ʾabȧnē šayš la = rub[b]
3a = ʿōd
aI = rṣōt = ī = bēt ʾïlō*h-ay = [y]
b yiš l = ī su̇gullā zahab wa = kasp
a natattī = bēt ʾïlō*h-ay = [y] = maʿl-a-h mik = kul[l]
aR hïkīnōtī = bēt ha = qudš
4v šȧlušt ʾȧlapīm kikkȧrē zahab miz = zȧhab ʾōpīr = šȧbʿat ʾȧlapīm kikkar kasp m˙zuqqaq
vI la = ṭūḥ qīrōt ha = bāt⁺īm
5v = [h]a = zahab = [h]a = zahab = = [h]a = kasp = [h]a = kasp = = kul[l] mȧlā(ʾ)kā = yad ḥar[r]āšīm
a = mitnaddib
aI = mall[ïʾ]ō(ʾ)t yad = ō ha = yōm = YHWH
6x wa = yitnaddïbū śar[r]ē ha = ʾabōt = śar[r]ē šïbȧṭē YŚRʾL = śar[r]ē ha = ʾȧlapīm = ha = miʾōt = = śar[r]ē mȧlā(ʾ)kt ha = malk
7x wa = yittïnū = ʿïbōdat bēt ha = ʾïlō*hīm zahab kikkarīm ḥȧmišt ʾȧlapīm = ʾȧdarkō*nīm ribbō = kasp kikkarīm ʿȧśart ʾȧlapīm = nu̇ḥušt ribbō = šȧmōnat ʾȧlapīm kikkarīm = barzil[l] miʾā ʾalp kikkarīm
8x = ha = nimṣā(ʾ) ʾitt = ō ʾȧbanīm natȧnū = ʾōṣar bēt YHWH ʿal yad YḤYʾL ha = GRŠN-ī
9a wa = yiśmȧḥū ha = ʿam[m] ʿal hitnaddïb-a = m
b = lib[b] šalim hitnaddïbū = YHWH
c = gam DWYD ha = malk śamaḥ śimḥā gȧdu(w)lā
10a wa = y˙bar[r]ik DWYD ʾat YHWH = ʿēnē kul[l] ha = qahal
b wa = yō(ʾ)mir DWYD
c barūk ʾattā
cV YHWH ʾïlō*hē YŚRʾL ʾabī =
c mi[n] = ʿōlam = ʿad ʿōlam
11a = ka
aV YHWH
a ha = gȧdul⁺ā = ha = gȧbūrā = ha = tipʾart = ha = niṣḥ = ha = hōd
b kul[l] = [h]a = šamaym = = [h]a = ʾarṣ = ka
bV YHWH
b ha = mamlakā = ha = mitnaśśē(ʾ) = kul[l] = rō(ʾ)š
12a = ha = ʿušr = ha = kabōd mil = = panē = ka
b = ʾattā mōšil = [h]a = kul[l]
c = = yad = ka kuḥ[ḥ] = gȧbūrā
d = = yad = ka
dI1 = gaddil
dI2 = = ḥazziq = [h]a = kul[l]
13a = ʿïtt-a(h)
aV ʾïlō*hē =
a mōdīm ʾȧnaḥnū l-a = k
b = m˙hal[lï]līm = šim tipʾart-i = ka
14a = ʾȧnī
b = ʿamm = ī
c nïʿṣur kuḥ[ḥ]
cI = hitnaddib ka = zō(ʾ)t
d mim-m[ïk] = ka ha = kul[l]
e = miy = yad = ka natannū l-a = k
15a gē*rīm ʾȧnaḥnū = panē = ka
b = tōšabīm = kul[l] ʾȧbō*t-ē =
c = [h]a = ṣil[l] yamē = ʿal ha = ʾarṣ
d = ʾēn miqwǟ
16aV YHWH ʾïlō*hē =
aP kul[l] ha = hamōn ha =
aPR ʾȧšr hïkīnō*nū
aPRI = bnōt = ka bayt = šim qudš-i = ka
a miy = yad = ka hī(ʾ)
b = = ka ha = kul[l]
17a = yadaʿtī
aV ʾïlō*h-ay = [y]
b ʾattā bō*ḥin libab
c = mēšarīm tirṣǟ
d ʾȧnī = yušr lïbab = ī hitnaddabtī kul[l] ʾil⁺ǟ
e = ʿïtt-a(h) ʿamm = ka
eR ha = nimṣȧʾū pō(h)
e raʾītī = śimḥā
eI = hitnaddib l-a = k
18aV YHWH ʾïlō*hē ʾBRHM YṢḤQ = YŚRʾL ʾȧbō*t-ē =
a šu̇mr-a(h) zō(ʾ)t = ʿōlam = yiṣr maḥšȧbōt lïbab ʿamm-i = ka
b = hakin lïbab-a = m ʾil-ē = ka
19a = = ŠLMH bïn = ī tin libab šalim
aI1 = šmu(w)r miṣwō*t-ē = ka ʿē*dwō*t-ē = ka = ḥuqqē = ka
aI2 = = ʿśōt ha = kul[l]
aI3 = = bnōt ha = bīrā
aI3R ʾȧšr hïkīnōtī
20a wa = yō(ʾ)mir DWYD = kul[l] ha = qahal
b bar[rï]kū nā(ʾ) ʾat YHWH ʾïlō*hē = kim
c wa = y˙bar[r]ïkū kul[l] ha = qahal = YHWH ʾïlō*hē ʾȧbō*t-ē = him
d wa = yiqqu̇d[d]ū
e wa = yištaḥwū = YHWH = = [h]a = malk
21a wa = yizbȧḥū = YHWH zȧbaḥīm
b wa = yaʿlū ʿō*lōt = YHWH = muḥrat ha = yōm ha = hū(ʾ) par[r]īm ʾalp ʾēlīm ʾalp kȧbaśīm ʾalp = nisȧkē = him = zȧbaḥīm la = rub[b] = kul[l] YŚRʾL
22a wa = yō(ʾ)kïlū
b wa = yištū = pȧnē YHWH = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) = śimḥā gȧdu(w)lā
c wa = yamlīkū šinīt = ŠLMH bin DWYD
d wa = yimšȧḥū = YHWH = nagīd
e = = ṢDWQ = kō*hin
23a wa = yišib ŠLMH ʿal kissē(ʾ) YHWH = malk taḥt DWYD ʾabī = w
b wa = yaṣlïḥ
c wa = yišmȧʿū ʾil-a(y) = w kul[l] YŚRʾL
24x = kul[l] ha = śar[r]īm = ha = gibbō*rīm = gam kul[l] bȧnē ha = malk DWYD natȧnū yad taḥt ŠLMH ha = malk
25a wa = y˙gaddil YHWH ʾat ŠLMH = maʿl-a-h = ʿēnē kul[l] YŚRʾL
b wa = yittin ʿal-a(y) = w hōd malkūt
bR ʾȧšr lō(ʾ) hayā ʿal kul[l] malk = pan-a(y) = w ʿal YŚRʾL
26x = DWYD bin YŠY malak ʿal kul[l] YŚRʾL
27a = ha = yamīm
aR ʾȧšr malak ʿal YŚRʾL
a ʾarbaʿīm šanā
b = ḤBRWN malak šabʿ šanīm
c = = YRWŠLM malak šȧlō*šīm = šalōš
28a wa = yamut = śēbā ṭōbā śȧbïʿ yamīm ʿušr = kabōd
b wa = yimluk ŠLMH bïn = ō taḥt-a(y) = w
29aP = dȧbȧrē DWYD ha = malk ha = rī(ʾ)šō*nīm = ha = ʾȧḥrō*nīm
a hinn-a = m kȧtūbīm ʿal dȧbȧrē ŠMWʾL ha = rō*ʾǟ = ʿal dȧbȧrē NTN ha = nabī(ʾ) = ʿal dȧbȧrē GD ha = ḥō*zǟ
30a ʿim[m] kul[l] malkūt = ō = gȧbūrat = ō = ha = ʿittīm
aR ʾȧšr ʿabȧrū ʿal-a(y) = w = ʿal YŚRʾL = ʿal kul[l] mamlȧkōt ha = ʾȧraṣōt
[ ein Kapitel zurück ][ 1Chr ][ ein Kapitel vor ]