Ex 12,15

Satz Text
a šȧbʿat yamīm maṣṣōt tō(ʾ)kilū
b ʾak = [h]a = yōm ha = rī(ʾ)šōn tašbītū ś˙ʾō*r mib = bāt⁺ē = kim
c
cP kul[l] ʾō*kil ḥamiṣ
c = nikrȧtā ha = napš ha = hī(wʾ) miy = YŚRʾL miy = yōm ha = rī(ʾ)šō*n ʿad yōm ha = šȧbī*ʿī
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.