Dan 7,9

Satz Text
a ḥāzē hwēt
b ʿad kursāwān rmīw
c = ʿattīq yōmīn ytib
d lbūš-i = h = tlag ḥiwwār
e = śʿar rē(ʾ)š-i = h = ʿmar nqē(ʾ)
f kursy-i = h šbībīn nūr
g galgill-ō = hi(y) nūr dāliq
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.