Dan 7,27

Satz Text
a = malkūt = ā = šulṭān = ā(ʾ) = rbūt = ā(ʾ) malkwāt tḥōt kul[l] šmayy = ā(ʾ) yhībat = ʿam[m] qaddīšē ʿilyōnīn
b malkūt-i = h malkūt ʿālam
c = kul[l] šulṭānayy = ā(ʾ) l-i = h yiplḥū-n
d = yištammʿū-n
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.