Dan 7,24

Satz Text
a = qarnayy = ā(ʾ) ʿśar
b min⁺-a = h malkūt = ā ʿaśrā malkīn yqū*mū-n
c = ʾuḥrān yqūm ʾaḥrē = hōn
d = hū(ʾ) yišnē(ʾ) min qadm-āy = ē
e = tlātā malkīn yhašpil
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.