[ ein Kapitel zurück ][ Nah ][ ein Kapitel vor ]

Nah 1

[ Textanmerkungen ]

1a maśśā(ʾ) NYNWH
b sipr ḥȧzōn NḤWM ha = ʾLQŠ-ī
2a ʾil qannō(ʾ)
b = nō*qim YHWH
c nō*qim YHWH
d = baʿl ḥimā
e nō*qim YHWH = ṣar[r]-a(y) = w
f = nōṭir hū(ʾ) = ʾō*yïb-a(y) = w
3a YHWH ʾȧrïk ʾappaym
b = gȧdu(w)l kuḥ[ḥ]
c = naqqē(h) lō(ʾ) y˙naqqǟ
dP YHWH
d = sūpā = = śȧʿarā dark = ō
e = ʿanan ʾȧbaq ragl-a(y) = w
4a gōʿir = [h]a = yam[m]
b wa = [y˙]yabbïš-i = hu(w)
c = kul[l] ha = nȧharōt hiḥrīb
d ʾumlal BŠN = KRML
e = parḥ LBNWN ʾumlal
5a har[r]īm raʿȧšū mim-min = [h]u(w)
b = ha = gïbaʿōt hitmō*gagū
c wa = tiśśā(ʾ) ha = ʾarṣ mip = pan-a(y) = w = tibil = kul[l] yō*šïbē b-a = h
6aP = pȧnē zaʿm = ō
a yïʿmu(w)d
b = yaqūm = ḥȧrōn ʾapp = ō
c ḥïmat = ō nittȧkā = [h]a = ʾiš
d = ha = ṣū*rīm nittȧṣū mim-min = [h]u(w)
7a ṭōb YHWH
b = maʿōz = yōm ṣar[r]ā
c = yō*diʿ ḥō*sē b = ō
8a = = šaṭp ʿō*bir
b kalā yïʿśǟ mȧqōm-a = h
c = ʾō*yïb-a(y) = w y˙raddip ḥušk
9a mah t˙ḥaššïbū-n ʾil YHWH
b kalā hū(ʾ) ʿō*śǟ
c lō(ʾ) taqūm paʿmaym ṣar[r]ā
10a ʿad sīrīm sȧbū*kīm
b = = subʾ-a = m sȧbūʾīm
c ʾuk⁺ȧlū = qaš[š] yabiš malē(ʾ)
11a mim-mi[k] = k yaṣā(ʾ)
b ḥō*šib ʿal YHWH raʿ[ʿ]ā
c yō*ʿiṣ bȧliy⁺aʿl
12a kō(h) ʾamar YHWH
b ʾim šȧlimīm
c = kin rabbīm
d = kin nagō*z(z)ū
e = ʿabar
f = ʿinnī*tī* = k
g lō(ʾ) ʾ˙ʿann-i = k ʿōd
13a = ʿïtt-a(h) ʾišbur mō*ṭ-i = hu(w) mi[n] = ʿal-ay = k
b = mō[ʾ]sïrō*t-ay = k ʾ˙nattiq
14a = ṣiwwā ʿal-ē = ka YHWH
b lō(ʾ) yizzarïʿ miš = šim = ka ʿōd
c mib = bēt ʾïlō*hē = ka ʾakrīt pasl = massikā
d ʾaśīm qȧbr-i = ka
e qallōta
[ ein Kapitel zurück ][ Nah ][ ein Kapitel vor ]