[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 99

[ Textanmerkungen ]

1a YHWH malak
b yirgȧzū ʿammīm
c yō*šib k˙rūbīm
d tanūṭ ha = ʾarṣ
2a YHWH = ṢYWN gadu(w)l
b = rām hū(ʾ) ʿal kul[l] ha = ʿammīm
3a yōdū šim = ka gadu(w)l = nōrā(ʾ)
b qadu(w)š hū(ʾ)
4a = ʿuz[z] malk
b mišpaṭ ʾahib
c ʾattā kōnanta mēšarīm
d mišpaṭ = ṣȧdaqā = YʿQB ʾattā ʿaśīta
5a rōmïmū YHWH ʾïlō*hē =
b = hištaḥwū = hïdō*m ragl-a(y) = w
c qadu(w)š hū(ʾ)
6a MŠH = ʾHRN = kō*hïn-a(y) = w = ŠMWʾL = qō*rïʾē šïm = ō qō*r(ïʾ)īm ʾil YHWH
b = hū(ʾ) yïʿn-i = m
7a = ʿammūd ʿanan y˙dabbir ʾïl-ē = him
b šamȧrū ʿē*dō*t-a(y) = w = ḥuq[q]
bR natan la =
8aV YHWH ʾïlō*hē =
a ʾattā ʿȧnīta = m
b ʾil nō*śē(ʾ) hayīta la = him
c = nō*qim ʿal ʿȧlīlōt-a = m
9a rōmïmū YHWH ʾïlō*hē =
b = hištaḥwū = har[r] qudš = ō
c qadu(w)š YHWH ʾïlō*hē =
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]