[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 98

[ Textanmerkungen ]

1a mizmōr
b šīrū = YHWH šīr ḥadaš
c niplaʾōt ʿaśā
d hōšīʿā l = ō yȧmīn = ō = zïrōʿ qudš = ō
2a hōdīʿ YHWH yȧšūʿat = ō
b = ʿēnē ha = gōyī*m gillā ṣȧdȧqat = ō
3a zakar ḥasd = ō = ʾïmūnat = ō = bēt YŚRʾL
b raʾū kul[l] ʾapȧsē ʾarṣ ʾȧt yȧšūʿat ʾïlō*hē =
4a harīʿū = YHWH
aV kul[l] ha = ʾarṣ
b piṣḥū
c = rannïnū
d = zammirū
5x zammïrū = YHWH = kinnōr = kinnōr = qōl zimrā
6x = ḥȧṣō*ṣïrōt = qōl šōpar harīʿū = pȧnē ha = malk YHWH
7x yirʿam ha = yam[m] = m˙lō*ʾ = ō tibil = yō*šïbē b-a = h
8a nȧharōt yimḥ˙ʾū kap[p]
b yaḥd har[r]īm y˙ranninū
9v = pȧnē YHWH
a bā(ʾ)
aI = špuṭ ha = ʾarṣ
b yišpuṭ tibil = ṣadq
c = ʿammīm = mēšarīm
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]