[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 97

[ Textanmerkungen ]

1a YHWH malak
b tagil ha = ʾarṣ
c yiśmȧḥū ʾī*y⁺īm rabbīm
2a ʿanan = ʿȧrapil sȧbīb-a(y) = w
b ṣadq = mišpaṭ mȧkōn kis[sï]ʾ = ō
3a ʾiš = pan-a(y) = w tilik
b = t˙lah[h]iṭ sabīb ṣar[r]-a(y) = w
4a hiʾīrū bȧraq-a(y) = w tibil
b raʾȧtā
c wa = taḥil ha = ʾarṣ
5x har[r]īm = [h]a = dōnag namassū mil = = pȧnē YHWH mil = = pȧnē ʾȧdōn kul[l] ha = ʾarṣ
6a higgīdū ha = šamaym ṣȧdq = ō
b = raʾū kul[l] ha = ʿammīm kȧbōd = ō
7a yibō*šū kul[l] ʿō*bïdē pasl
b ha = mithal[lï]līm = [h]a = ʾ˙līlīm
c hištaḥwū l = ō kul[l] ʾïlō*hīm
8a šamïʿā
b wa = tiśmaḥ ṢYWN
c wa = tagilna(h) bȧnōt YHWDH = maʿn mišpaṭē = ka
cV YHWH
9a ʾattā
aV YHWH
a ʿilyōn ʿal kul[l] ha = ʾarṣ
b m(ʾ)ōd nïʿlēta ʿal kul[l] ʾïlō*hīm
10aV ʾō*hïbē YHWH
a śinʾū raʿ[ʿ]
b šō*mir napȧšōt ḥȧsīd-a(y) = w
c miy = yad rȧšaʿīm yaṣṣīl-i = m
11a ʾōr zarū*ʿ = [h]a = ṣaddīq
b = = yȧšȧrē lib[b] śimḥā
12a śimḥū
aV ṣaddīqīm
a = YHWH
b = hōdū = zikr qudš = ō
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]