[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 95

[ Textanmerkungen ]

1a lïkū
b n˙rannïn-a(h) = YHWH
c narīʿ-a(h) = ṣūr yišʿ-i =
2a n˙qaddïm-a(h) pan-a(y) = w = tōdā
b = zȧmī*rōt narīʿ l = ō
3a ʾil gadu(w)l YHWH
b = malk gadu(w)l ʿal kul[l] ʾïlō*hīm
4vR1 ʾȧšr = yad = ō miḥqȧrē ʾarṣ
vR2 = tōʿȧpōt har[r]īm l = ō
5vR ʾȧšr l = ō ha = yam[m]
a = hū(ʾ) ʿaśā = hu(w)
vR = yabbašt
vRR yad-a(y) = w yaṣarū
6a bō*ʾū
b ništaḥwǟ
c = nikraʿ-a(h)
d nibrȧk-a(h) = pȧnē YHWH ʿō*ś-i =
7a hū(ʾ) ʾïlō*hē =
b = ʾȧnaḥnū ʿam[m] marʿīt = ō = ṣō(ʾ)n yad = ō
c ha = yōm ʾim = qō*l = ō tišmaʿū
8x ʾal taqšū lïbab = kim = MRYB-ā = yōm MSH = [h]a = midbar
9a ʾȧšr nissū = ʾȧbōt-ē = kim
b bȧḥanū =
c gam raʾū puʿl = ī
10a ʾarbaʿīm šanā ʾaqūṭ = dōr
b wa = ʾō[ʾ]mïr
c ʿam[m] tō*ʿē libab him
d = him lō(ʾ) yadȧʿū dȧrak-ay = [y]
11a ʾȧšr nišbaʿtī = ʾapp = ī
b ʾim yȧbō*ʾū-n ʾil mȧnūḥat = ī
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]