[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 76

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ = nȧgīnō*t
b mizmōr = ʾSP šīr
2a nōdaʿ = YHWDH ʾïlō*hīm
b = YŚRʾL gadu(w)l šïm = ō
3a wa = yïhy = ŠLM sukk = ō
b = mȧʿōnat = ō = ṢYWN
4a šamm-a-h šibbar rȧšȧpē qašt magin[n] = ḥarb = milḥamā
aJ salā
5a naʾōr ʾattā
b ʾaddīr mi[n] = harȧrē ṭarp
6a ʾištōlïlū ʾabbīrē lib[b]
b nāmū šïnat-a = m
c = lō(ʾ) maṣȧʾū kul[l] ʾanȧšē ḥayl yȧdē = him
7a mig = gaʿȧrat = ka
aV ʾïlō*hē YʿQB
a nirdam = rakb wa = sūs
8aP ʾattā
a nōrā(ʾ) ʾattā
b = yïʿmud = panē = ka mi[n] = ʾaz ʾapp-i = ka
9a miš = šamaym hišmaʿta dīn
b ʾarṣ yarïʾā
c = šaqaṭā
10vI1 = qūm = [h]a = mišpaṭ ʾïlō*hīm
vI2 = hōšīʿ kul[l] ʿanȧwē ʾarṣ
vJ salā
11a ḥïmat ʾadam tōd-ak = ka
b š(ʾ)ērīt ḥimō*t tïḥgur
12a nidrū
b = šallïmū = YHWH ʾïlō*hē = kim
bV kul[l] sȧbīb-a(y) = w
c yōbīlū šay[y] = [h]a = mōrā(ʾ)
13a yibṣur rūḥ nȧgīdīm
b nōrā(ʾ) = malȧkē ʾarṣ
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]