[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 63

[ Textanmerkungen ]

1a mizmōr = DWD
aI = hyōt = ō = midbar YHWDH
2aV ʾïlō*hīm
a ʾil = ī ʾattā
aR ʾ˙šaḥ[ḥ]ïr-ak = ka
b ṣamïʾā = ka napš = ī
c kamah = ka bȧśar = ī = ʾarṣ ṣī*y⁺ā = ʿayip bȧly maym
3a kin = [h]a = qudš ḥȧzītī = ka
aI = rʾōt ʿuzz = ka = kȧbōd-i = ka
4a ṭōb ḥasd = ka mi[n] = ḥayyīm
b śȧpat-ay = [y] y˙šabbïḥū-n = ka
5a kin ʾ˙bar[r]ik = ka = ḥayy-ay = [y]
b = šim = ka ʾiśśā(ʾ) kapp-ay = [y]
6a k˙-mō ḥilb wa = dašn tiśbaʿ napš = ī
b = śȧpȧtē rȧnanōt y˙hallil = [y]
7a ʾim zȧkartī = ka ʿal yȧṣūʿ-ay = [y]
b = ʾašmū*rōt ʾihgǟ b-a = k
8a hayīta ʿizrat-a(h) l = ī
b = = ṣil[l] kȧnapē = ka ʾ˙rannin
9a dabïqā napš = ī ʾaḥ⁺ȧrē = ka
b b = ī tamȧkā yȧmīn-i = ka
10a = him⁺a(h)
aR = šōʾā y˙baq[qï]šū napš = ī
a yabō*ʾū = taḥtī*y⁺ōt ha = ʾarṣ
11a yaggīrū* = hu(w) ʿal yȧdē ḥarb
b m˙nāt šū*ʿalīm yihyū
12a = ha = malk yiśmaḥ = ʾïlō*hīm
b yithallil kul[l] ha = nišbaʿ b = ō
c yissakir dōbïrē šaqr
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]