[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 56

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ ʿal yōnat ʾilm rȧḥuqīm
b = DWD miktam
bI = ʾḥuz ʾō*t = ō PLŠT-īm = GT
2a ḥunn-i =
aV ʾïlō*hīm
b šȧʾap-a = ʾu̇nōš
c kul[l] ha = yōm lō*ḥim yilḥaṣ-i =
3a šaʾȧpū šōrïr-ay = [y] kul[l] ha = yōm
b rabbīm lō*ḥïmīm l = ī marōm
4a yōm
aR ʾīrā(ʾ)
b ʾȧnī ʾil-ē = ka ʾibṭaḥ
5v = ʾïlō*hīm
vR1 ʾ˙hallil dȧbar = ō
v = ʾïlō*hīm
vR2 baṭaḥtī
a lō(ʾ) ʾīrā(ʾ)
b mah yïʿśǟ baśar l = ī
6a kul[l] ha = yōm dȧbar-ay = [y] y˙ʿaṣṣibū
b ʿal-ay = [y] kul[l] maḥšȧbō*t-a = m = [h]a = raʿ[ʿ]
7a yagūrū
b yaṣpīnū
c him⁺a(h) ʿȧqib-ay = [y] yišmurū
d = ʾȧšr qiwwū napš = ī
8a ʿal ʾawn palliṭ la =
b = ʾa[p]p ʿammīm hōrid
bV ʾïlō*hīm
9a nō*d = ī saparta(h) ʾattā
b śīm-a(h) dimʿat = ī = nō(ʾ)d-i = ka
c = lō(ʾ) = siprat-i = ka
10a ʾaz yašūbū ʾōyïb-ay = [y] ʾaḥōr = yōm
aR ʾiqrā(ʾ)
b yadaʿtī
c ʾïlō*hīm l = ī
11a = ʾïlō*hīm
aR1 ʾ˙hallil dabar
a = YHWH
aR2 ʾ˙hallil dabar
12v = ʾïlō*hīm baṭaḥtī
a lō(ʾ) ʾīrā(ʾ)
b mah yïʿśǟ ʾadam l = ī
13a ʿal-ay = [y]
aV ʾïlō*hīm
a nȧdarē = ka
b ʾ˙šallim tōdō*t l-a = k
14a hiṣṣalta napš = ī mim = mawt
b = lō(ʾ) ragl-ay = [y] mid = daḥy
bI = hithallik = pȧnē ʾïlō*hīm = ʾōr ha = ḥayyīm
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]