[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 5

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ ʾil ha = nȧḥīlōt
b mizmōr = DWD
2a ʾïmar-ay = [y] haʾzīn-a(h)
aV YHWH
b bīn-a(h) hȧgīg = ī
3a haqšīb-a(h) = qōl šawʿ = ī
aV malk = ī = ʾïlō*h-ay = [y]
b ʾil-ē = ka ʾitpallal
4aV YHWH
a buqr tišmaʿ qōl = ī
b buqr ʾiʿruk = ka
c = ʾ˙ṣappǟ
5a lō(ʾ) ʾil ḥapiṣ rašʿ ʾattā
b lō(ʾ) yȧgū*r = ka raʿ[ʿ]
6a lō(ʾ) yityaṣṣïbū hōlïlīm = nagd ʿēnē = ka
b śanē(ʾ)ta kul[l] pō*ʿïlē ʾawn
7a t˙ʾabbid dō*bïrē kazab
b ʾīš damīm = mirmā y˙taʿ[ʿ]ib YHWH
8a = ʾȧnī = rub[b] ḥasd = ka ʾabō(ʾ) bēt-i = ka
b ʾištaḥwǟ ʾil hēkal qudš = ka = yirʾat-i = ka
9aV YHWH
a nḥi = = ṣȧdȧqat-i = ka = maʿn šōrïr-ay = [y]
b hawšar = pan-ay = [y] dark-i = ka
10a ʾēn = = hu(w) nȧkōnā
b qȧrb-a = m hawwōt
c qabr patūḥ gȧrōn-a = m
d lȧšōn-a = m yaḥlīqū-n
11a haʾšīm-i = m
aV ʾïlō*hīm
b yippu̇lū mim = mō*ʿïṣōt-ē = him
c = rub[b] pȧšȧʿē = him haddīḥ-i =
d mar[r]ū b-a = k
12a = yiśmȧḥū kul[l] ḥōsē b-a = k
b = ʿōlam y˙ranninū
c = tasik[k] ʿal-ē =
d = yïʿlu̇ṣū = ka ʾō*hïbē šïm-i = ka
13a ʾattā t˙bar[r]ik ṣaddīq
aV YHWH
b = [h]a = ṣinnā raṣōn tïʿṭ˙r-an = [h]u(w)
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]