[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 48

[ Textanmerkungen ]

1x šīr mizmōr = bȧnē QRḤ
2a gadu(w)l YHWH
b = m˙hullal m(ʾ)ōd = ʿīr ʾïlō*hē = har[r] qudš = ō
3x yȧpē(h) nōp mȧśōś kul[l] ha = ʾarṣ har[r] ṢYWN yarïkȧtē ṣapōn qiryat malk rab[b]
4x ʾïlō*hīm = ʾarmu̇nōt-ē = ha nōdaʿ = miśgab
5a hinni(h) ha = mȧlakīm nōʿȧdū
b ʿabȧrū yaḥd-aw
6a him⁺a(h) raʾū
b kin tamahū
c nibhȧlū
d nïḥpazū
7a rȧʿadā ʾȧḥazat-a = m šam[m]
b ḥīl = [h]a = yōlidā
8x = rūḥ qadīm t˙šabbir ʾu̇n(i)y⁺ōt TRŠYŠ
9a = ʾȧšr šamaʿnū
b kin raʾīnū = ʿīr YHWH ṣȧbaʾōt = ʿīr ʾïlō*hē =
c ʾïlō*hīm y˙kōnïn-i = ha ʿad ʿōlam
cJ salā
10a dimmīnū
aV ʾïlō*hīm
a ḥasd-i = ka = qarb hēkal-i = ka
11a = šim = ka
aV ʾïlō*hīm
b kin tȧhillat = ka ʿal qaṣȧwē ʾarṣ
c ṣadq malïʾā yȧmīn-i = ka
12a yiśmaḥ har[r] ṢYWN
b tagilna(h) bȧnōt YHWDH = maʿn mišpaṭē = ka
13a subbū ṢYWN
b = haqqīpū = ha
c siprū migdalē = ha
14a šītū libb = kim = ḥēl-a = [h]
b passïgū ʾarmu̇nōt-ē = ha
c = maʿn t˙sappïrū = dōr ʾaḥrōn
15a ʾïlō*hīm ʾïlō*hē = ʿōlam wa = ʿad
b hū(ʾ) y˙nah[h]ïg-i = ʿal mūt
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]