[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 39

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ = YDYTWN
b mizmōr = DWD
2a ʾamartī
b ʾišmu̇r-a(h) dȧrak-ay = [y]
bI mi[n] = ḥṭō(wʾ) = lȧšōn = ī
c ʾišmu̇r-a(h) = = [y] maḥsōm
d = ʿō*d rašaʿ = nagd = ī
3a niʾlamtī du(w)m(i)y⁺ā
b hiḥšētī miṭ = ṭu(w)b[b]
c = k(ʾ)ēb = ī niʿkar
4a ḥam[m] libb = ī = qȧrb = ī
b = hȧgīg = ī tibʿar ʾiš
c dibbartī = lȧšōn = ī
5a hōdīʿ-i =
aV YHWH
a qiṣṣ = ī = middat yam-ay = [y]
b mah hī(ʾ)
c ʾidïʿ-a(h)
d mah ḥadil ʾanī
6a hinni(h) ṭȧpaḥōt natatta(h) yam-ay = [y]
b = ḥald = ī = ʾayn nagd-i = ka
c ʾak kul[l] habl kul[l] ʾadam niṣṣab
cJ salā
7a ʾak = ṣalm yithallik ʾīš
b ʾak habl yihmayū-n
c yiṣbur
d = lō(ʾ) yidïʿ
e ʾō*sïp-a = m
8a = ʿïtt-a(h) mah qiwwītī
aV ʾȧdō*n-ay = [y]
bP tōḥalt = ī
b = ka hī(ʾ)
9a mik = kul[l] pȧšaʿ-ay = [y] haṣṣīl-i =
b ḥarpat nabal ʾal tȧśīm-i =
10a niʾlamtī
b lō(ʾ) ʾiptaḥ = [y]
c ʾattā ʿaśīta
11a hasir mi[n] = ʿal-ay = [y] nȧgʿ-i = ka
b mit = tigrat yad = ka ʾȧnī kalītī
12a = tōkïḥōt ʿal ʿawō*n yissarta ʾīš
b wa = tams = [h]a = ʿaš[š] ḥȧmūd = ō
c ʾak habl kul[l] ʾadam
cJ salā
13a šimʿ-a(h) tȧpillat = ī
aV YHWH
b = šawʿat = ī haʾzīn-a(h)
c ʾil dimʿat = ī ʾal tiḥraš
d gē*r ʾanō*kī ʿimm-a = k
e tōšab = kul[l] ʾȧbōt-ay = [y]
14a hašʿ mim-min⁺ = ī
b = ʾablīg-a(h)
c = ṭarm ʾilik
d = ʾēn-an =
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]