[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 29

[ Textanmerkungen ]

1a mizmōr = DWD
b habū = YHWH
bV bȧnē ʾilīm
c habū = YHWH kabōd wa = ʿuz[z]
2a habū = YHWH kȧbōd šïm = ō
b hištaḥwū = YHWH = hadȧrat qudš
3a qōl YHWH ʿal ha = maym
b ʾil ha = kabōd hirʿīm
c YHWH ʿal maym rabbīm
4a qōl YHWH = [h]a = kuḥ[ḥ]
b qōl YHWH = [h]a = hadar
5a qōl YHWH šō*bir ʾȧrazīm
b wa = y˙šabbir YHWH ʾat ʾarȧzē ha = LBNWN
6a wa = yarqīd-i = m k˙-mō ʿigl LBNWN
b = ŚRYN k˙-mō bin r(ʾ)ēmīm
7x qōl YHWH ḥō*ṣib lah[h]ȧbōt ʾiš
8a qōl YHWH yaḥīl midbar
b yaḥīl YHWH midbar QDŠ
9a qōl YHWH y˙ḥōlil ʾayyalōt
b wa = yiḥśup yȧʿarōt
c = = hēkal = ō kull = ō ʾō*mir kabōd
10a YHWH = [h]a = mabbūl yašab
b wa = yišib YHWH malk = ʿōlam
11a YHWH ʿū*z = ʿamm = ō yittin
b YHWH y˙bar[r]ik ʾat ʿamm = ō = [h]a = šalōm
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]