[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 28

[ Textanmerkungen ]

1a = DWD
b ʾil-ē = ka
bV YHWH
b ʾiqrā(ʾ)
cV ṣūr = ī
c ʾal tiḥraš mim-min⁺ = ī
d pan tiḥšǟ mim-min⁺ = ī
e = nimšaltī ʿim[m] yōrïdē bō[ʾ]r
2a šmaʿ qōl taḥnūn-ay = [y]
aI1 = šawwïʿ = ī ʾil-ē = ka
aI2 = nuśʾ = ī yad-ay = [y] ʾil d˙bīr qudš-i = ka
3a ʾal timšu̇k-i = ʿim[m] rȧšaʿīm = ʿim[m] pō*ʿïlē ʾawn
b dō*bïrē šalōm ʿim[m] riʿē = him
c = raʿ[ʿ]ā = lïbab-a = m
4a tin la = him = puʿl-a = m = = ruʿ[ʿ] maʿlȧlē = him
b = maʿśē(h) yȧdē = him tin la = him
c hašib g˙mūl-a = m la = him
5a lō(ʾ) yabīnū ʾil pu̇ʿullō*t YHWH = ʾil maʿśē(h) yad-a(y) = w
b yihru̇s-i = m
c = lō(ʾ) yibn-i = m
6a barūk YHWH
b š[a]maʿ qōl taḥnūn-ay = [y]
7a YHWH ʿū*z(z) = ī
b = maginn = ī
c b = ō baṭaḥ libb = ī
d = niʿzartī
e wa = yïʿluz libb = ī
f = miš = šīr = ī ʾ˙hōd-an = [h]u(w)
8a YHWH ʿuz[z] la =
b = maʿōz yȧšūʿōt mȧšīḥ = ō hū(ʾ)
9a hōšīʿ-a(h) ʾat ʿamm-i = ka
b = bar[r]ik ʾat nïḥlat-i = ka
c = rʿi = m
d = naśśïʾ-i = m ʿad ha = ʿōlam
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]