[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 20

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ
b mizmōr = DWD
2a yïʿn = ka
aV YHWH
a = yōm ṣar[r]ā
b y˙śaggib = ka šim ʾïlō*hē YʿQB
3a yišlaḥ ʿizr = ka miq = qudš
b = miṣ = ṢYWN yisʿad-ak = ka
4a yizkur kul[l] minḥō*t-ē* = ka
bP = ʿōlat = ka
b y˙daššïn-ȧ = h
bJ salā
5a yittin = ka = lïbab-i = ka
b = kul[l] ʿïṣat = ka y˙mallē(ʾ)
6a n˙rannïn-a(h) = yȧšūʿat-i = ka
b = = šim ʾïlō*hē = nidgul
c y˙mallē(ʾ) YHWH kul[l] mišʾȧlōt-ē = ka
7a ʿïtt-a(h) yadaʿtī
b hōšīʿ YHWH mȧšīḥ = ō
c yïʿn-i = hu(w) miš = šȧmē qudš = ō = gȧbū*rōt yišʿ yȧmīn = ō
8a ʾil⁺ǟ = [h]a = rakb
b = ʾil⁺ǟ = [h]a = sūsīm
c = ʾȧnaḥnū = šim YHWH ʾïlō*hē = nazkīr
9a him⁺a(h) karȧʿū
b = napalū
c = ʾȧnaḥnū qamnū
d wa = nitʿōdad
10aV YHWH
a hōšīʿ-a(h) ha = malk
b yïʿn-i = = yōm qurʾ-i =
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]