[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 19

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ
b mizmōr = DWD
2a ha = šamaym m˙sappïrīm kȧbōd ʾil
b = maʿśē(h) yad-a(y) = w maggīd ha = raqīʿ
3a yōm = yōm yabbīʿ ʾumr
b = laylā = laylā y˙ḥawwǟ dïʿt
4a ʾēn ʾumr
b = ʾēn dȧbarīm
c bȧly nišmaʿ qōl-a = m
5a = kul[l] ha = ʾarṣ yaṣā(ʾ) qaww-a = m
b = = qȧṣē(h) tibil millē = him
c = [h]a = šamš śām ʾuhl ba = him
6a = hū(ʾ) = ḥatan yō*ṣē(ʾ) mi[n] = ḥuppat = ō
b yaśīś = gibbōr
bI la = rūṣ ʾurḥ
7a mi[q] = qȧṣē(h) ha = šamaym mōṣaʾ = ō
b = tȧqūpat = ō ʿal qȧṣōt-a = m
c = ʾēn nistar mi[n] = ḥammat = ō
8a tōrat YHWH tȧmīmā
b mïšībat napš
c ʿē*dūt YHWH niʾmanā
d maḥkīmat paty
9a piqqūdē YHWH yȧšarīm
b m˙śammïḥē lib[b]
c miṣwat YHWH bar[r]ā
d mïʾīrat ʿēnaym
10a yirʾat YHWH ṭȧhu(w)rā
b ʿōmïdt la = ʿad
c mišpȧṭē YHWH ʾȧmi[t]t
d ṣad˙qū yaḥd-aw
11a ha = niḥmadīm miz = zahab = mip = paz[z] rab[b]
b = mȧtu(w)qīm mid = dïbš = nupt ṣūpīm
12a gam ʿabd = ka nizhar ba = him
bI = šumr-a = m
b ʿiqb rab[b]
13aP šȧgīʾōt
a yabīn
b min = nistarōt naqq-i =
14a gam miz = zē*dīm ḥśuk ʿabd-i = ka
b ʾal yimšu̇lū b = ī
c ʾaz ʾi(y)tam[m]
d = niqqētī mip = pašʿ rab[b]
15a yihyū = raṣōn ʾimȧrē = [y]
b = hig[gȧ]yōn libb = ī = panē = ka
c YHWH ṣūr = ī
d = gō*ʾïl = ī
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]