[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 146

[ Textanmerkungen ]

1a hal[lï]lū YH
b hal[lï]lī
bV napš = ī
b ʾat YHWH
2a ʾ˙hal[lï]l-a(h) YHWH = ḥayy-ay = [y]
b ʾ˙zammïr-a(h) = ʾïlō*h-ay = [y] = ʿōd = ī
3a ʾal tibṭȧḥū = nȧdībīm = bin ʾadam
aR ša = ʾēn l = ō tȧšūʿā
4a tiṣē(ʾ) rūḥ = ō
b yašū*b = ʾadȧmat = ō
c = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) ʾabȧdū ʿištō*nōt-a(y) = w
5a ʾašrē
b ša = ʾil YʿQB = ʿizr = ō
c śibr = ō ʿal YHWH ʾïlō*h-a(y) = w
6a ʿō*śǟ šamaym wa = ʾarṣ ʾat ha = yam[m] = ʾat kul[l]
aR ʾȧšr b-a = m
b ha = šō*mir ʾȧmi[t]t = ʿōlam
7a ʿō*śǟ mišpaṭ = [h]a = ʿȧšūqīm
b nō*tin laḥm = [h]a = rȧʿibīm
c YHWH mattīr ʾȧsūrīm
8a YHWH pō*qiḥ ʿiw[wï]rīm
b YHWH zō*qip kȧpūpīm
c YHWH ʾō*hib ṣaddīqīm
9a YHWH šō*mir ʾat gē*rīm
b yatōm = ʾalmanā y˙ʿōdid
c = dark rȧšaʿīm y˙ʿawwit
10a yimluk YHWH = ʿōlam
b ʾïlō*h-ay = k
bV ṢYWN
b = dō*r wa = dō*r
c hal[lï]lū YH
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]