[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 143

[ Textanmerkungen ]

1a mizmōr = DWD
bV YHWH
b šmaʿ tȧpillat = ī
c haʾzīn-a(h) ʾil taḥnūn-ay = [y]
d = ʾïmū*nat = ka ʿni = = ṣȧdȧqat-i = ka
2a = ʾal tabō(ʾ) = mišpaṭ ʾit[t] ʿabd-i = ka
b lō(ʾ) yiṣdaq = panē = ka kul[l] ḥay[y]
3a radap ʾōyib napš = ī
b dikkā(ʾ) = [h]a = ʾarṣ ḥayyat = ī
c hōšīb-a = = maḥšak⁺īm = mē*tē ʿōlam
4a wa = titʿaṭṭip ʿal-ay = [y] rūḥ = ī
b = tōk = ī yištō*mim libb = ī
5a zakartī yamīm miq = qadm
b hagītī = kul[l] puʿl-i = ka
c = maʿśē(h) yadē = ka ʾ˙śōḥiḥ
6a pir[r]aśtī yad-ay = [y] ʾil-ē = ka
b napš = ī = ʾarṣ ʿȧyipā = ka
bJ salā
7a mah[h]ir
b ʿni =
bV YHWH
c kalȧtā rūḥ = ī
d ʾal tastir panē = ka mim-min⁺ = ī
e = nimšaltī ʿim[m] yō*rïdē bō[ʾ]r
8a hašmīʿ-i = = [h]a = buqr ḥasd-i = ka
b = ka baṭaḥtī
c hōdīʿ-i = dark
cR ʾilik
d ʾil-ē = ka naśā(ʾ)tī napš = ī
9a haṣṣīl-i = mi[n] = ʾō*yïb-ay = [y]
aV YHWH
b ʾil-ē = ka kissī*tī
10a lammïd-i =
aI = ʿśōt rȧṣōn-i = ka
b ʾattā ʾïlō*h-ay = [y]
c rūḥ = ka ṭōbā
d tanḥ-i = = ʾarṣ mīšōr
11a = maʿn šim = ka
aV YHWH
a t˙ḥayy-i =
b = ṣȧdȧqat = ka tōṣī(ʾ) miṣ = ṣar[r]ā napš = ī
12a = = ḥasd = ka taṣmīt ʾō*yïb-ay = [y]
b = hïʾbadta kul[l] ṣō*rïrē napš = ī
c ʾȧnī ʿabd-i = ka
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]