[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 130

[ Textanmerkungen ]

1a šīr ha = maʿlōt
b mim = maʿmaq⁺īm qȧrā(ʾ)tī = ka
bV YHWH
2aV ʾȧdō*n-ay = [y]
a šimʿ-a(h) = qōl = ī
b tihyēna(h) ʾuznē = ka qaššū*bōt = qōl taḥnūn-ay = [y]
3a ʾim ʿȧwō*nōt tišmur
aV YH
bV ʾȧdō*n-ay = [y]
b yïʿmud
4a ʿimm = ka ha = sȧlīḥā
b = maʿn tiwwarē(ʾ)
5a qiwwītī YHWH
b qiwwïtā napš = ī
c = = dȧbar = ō hōḥaltī
6a napš = ī = ʾȧdō*n-ay = [y] miš = šō*mïrīm = [h]a = buqr
b šō*mïrīm = [h]a = buqr
7a yaḥ[ḥ]il
aV YŚRʾL
a ʾil YHWH
b ʿim[m] YHWH ha = ḥasd
c = harbē(h) ʿimm = ō p˙dūt
8x = hū(ʾ) yipdǟ ʾat YŚRʾL mik = kul[l] ʿȧwō*nō*t-a(y) = w
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]