[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 129

[ Textanmerkungen ]

1a šīr ha = maʿlōt
b rabbat ṣȧrarū = min = nȧʿūr-ay = [y]
c yō(ʾ)mïr nā(ʾ) YŚRʾL
2a rabbat ṣȧrarū = min = nȧʿūr-ay = [y]
b gam lō(ʾ) yaku̇lū l = ī
3a ʿal gabb = ī ḥarȧšū ḥō*rïšīm
b hiʾrīkū = maʿnōt-a = m
4a YHWH ṣaddīq
b qiṣṣiṣ ʿïbōt rȧšaʿīm
5a yibō*šū
b = yissō*gū ʾaḥōr kul[l] śō*nïʾē ṢYWN
6a yihyū = ḥȧṣīr gaggōt
aR ša = qadmat
aRR šalap
aR yabiš
7a ša = lō(ʾ) millē(ʾ) kapp = ō qōṣir
b = ḥu̇ṣn = ō m˙ʿammir
8a = lō(ʾ) ʾamȧrū ha = ʿō*bïrīm
b bȧrȧkat YHWH ʾïl-ē = kim
c bir[r]aknū ʾat = kim = šim YHWH
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]