[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 127

[ Textanmerkungen ]

1a šīr ha = maʿlōt
b = ŠLMH
c ʾim YHWH lō(ʾ) yibnǟ bayt
d šawʾ ʿamȧlū bōn-a(y) = w b = ō
e ʾim YHWH lō(ʾ) yišmur ʿīr
f šawʾ šaqad šōmir
2a šawʾ la = kim
aV1 maškīmē qūm
aV2 m˙ʾaḥ[ḥ]ïrē šïbt
aV3 ʾō*kïlē laḥm ha = ʿȧṣabīm
b kin yittin = yȧdīd = ō šinā(ʾ)
3a hinni(h) nïḥlat YHWH banīm
b śakar pïry ha = baṭn
4a = ḥiṣṣīm = yad gibbōr
b kin bȧnē ha = nȧʿūrīm
5a ʾašrē ha = gabr
aR ʾȧšr millē(ʾ) ʾat ʾašpat = ō mi[n] = him
b lō(ʾ) yibō*šū
c y˙dabbïrū ʾit[t] ʾōyïbīm = [h]a = šaʿr
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]