[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 126

[ Textanmerkungen ]

1a šīr ha = maʿlōt
bI = šūb YHWH ʾat šībat ṢYWN
b hayīnū = ḥō*lïmīm
2a ʾaz yimmalē(ʾ) ś˙ḥu(w)q =
b = lȧšōn-i = rinnā
c ʾaz yō(ʾ)mïrū = [h]a = gōyī*m
d higdīl YHWH
dI = ʿśōt ʿim[m] ʾil⁺ǟ
3a higdīl YHWH
aI = ʿśōt ʿimm-a =
b hayīnū śȧmiḥīm
4a šūb-a(h)
aV YHWH
a ʾat š˙būt-i = = ʾȧpīqīm = [h]a = nagb
5x ha = zō*rïʿīm = dimʿā = rinnā yiqṣurū
6a halōk yilik = bakō(h) nō*śē(ʾ) mašk ha = zarʿ
b bō*(ʾ) yabō(ʾ) = rinnā nō*śē(ʾ) ʾȧlum⁺ōt-a(y) = w
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]