[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 124

[ Textanmerkungen ]

1a šīr ha = maʿlōt
b = DWD
c lūlē[ʾ] YHWH
d ša = hayā la =
e yō(ʾ)mïr nā(ʾ) YŚRʾL
2a lūlē[ʾ] YHWH
b ša = hayā la =
bI = qūm ʿal-ē = ʾadam
3a ʾȧzay ḥayyīm bȧlaʿū =
aI = ḥrōt ʾapp-a = m ba =
4a ʾȧzay ha = maym šȧṭapū =
b naḥl-a(h) ʿabar ʿal napš-i =
5x ʾȧzay ʿabar ʿal napš-i = ha = maym ha = zēdōnīm
6a barūk YHWH
aR ša = lō(ʾ) nȧtan-a = ṭarp = šinnē = him
7a napš-i = = ṣippu(w)r
aR nimlȧṭā mip = paḥ[ḥ] yōqïšīm
b ha = paḥ[ḥ] nišbar
c = ʾȧnaḥnū nimlaṭnū
8x ʿizr-i = = šim YHWH ʿō*śē(h) šamaym wa = ʾarṣ
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]