[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 123

[ Textanmerkungen ]

1a šīr ha = maʿlōt
b ʾil-ē = ka naśā(ʾ)tī ʾat ʿēn-ay = [y]
bV ha = yō*šïb-ī = [h]a = šamaym
2a hinni(h) = ʿēnē ʿȧbadīm ʾil yad ʾȧdōnē = him
b = ʿēnē šipḥā ʾil yad g˙birt-a = h
c kin ʿēnē = ʾil YHWH ʾïlō*hē =
d ʿad ša = yȧḥunn-i =
3a ḥunn-i =
aV YHWH
b ḥunn-i =
c rab[b] śabaʿnū būz
4x rabbat śabïʿā l-a = h napš-i = ha = laʿg ha = šaʾnan⁺īm ha = būz = gaʾyōnīm
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]