[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 12

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ ʿal ha = šȧmīnīt
b mizmōr = DWD
2a hōšīʿ-a(h)
aV YHWH
b gamar ḥasīd
c passū ʾȧmūnīm mib = bȧnē ʾadam
3a šawʾ y˙dabbïrū ʾīš ʾit[t] riʿ-i = hu(w)
b śȧpat ḥȧlaqōt = lib[b] wa = lib[b] y˙dabbirū
4a yakrit YHWH kul[l] śȧpȧtē ḥȧlaqōt
b lašōn m˙dabbïrt gȧdulōt
5vR ʾȧšr ʾamȧrū
a = lȧšō*n-i = nagbīr
b śȧpatē = ʾitt-a =
c ʾadōn la =
6a miš = šud[d] ʿȧnī*y⁺īm mi[n] = ʾanȧqat ʾibyōnīm ʿïtt-a(h) ʾaqūm
b yō(ʾ)mïr YHWH
c ʾašīt = yišʿ
cR yapīḥ l = ō
7a ʾimȧrōt YHWH ʾimarōt ṭȧhurōt
b kasp ṣarūp = ʿ˙līl = [h]a = ʾarṣ
c m˙zuqqaq šȧbʿataym
8aV ʾattā YHWH
a tišmu̇r-i = m
b tiṣṣu̇r-an = [h]u(w) min ha = dōr = ʿōlam
9a sabīb rȧšaʿīm yithallakū-n
aI = rū*m zullūt = bȧnē ʾadam
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]