[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 11

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ
b = DWD
c = YHWH ḥasītī
d ʾē-k tō(ʾ)mïrū = napš = ī
e nūdū har[r] = kim ṣippu(w)r
2a hinni(h) ha = rȧšaʿīm yidru̇kū-n qašt
b kōnïnū ḥiṣṣ-a = m ʿal yatr
bI = yrōt b˙-mō ʾupl = yȧšȧrē lib[b]
3a ha = šatōt yi[h]harisū-n
bP ṣaddīq
b mah paʿal
4aP YHWH
a = hēkal qudš = ō
bP YHWH
b = [h]a = šamaym kis[sï]ʾ = ō
c ʿēn-a(y) = w yiḥzū
d ʿapʿapp-a(y) = w yibḥȧnū bȧnē ʾadam
5a YHWH ṣaddīq yibḥan = rašaʿ
b = ʾō*hib ḥamas śanïʾā napš = ō
6a yamṭir ʿal rȧšaʿīm paḥḥīm ʾiš = guprīt
b = rūḥ zȧlʿapōt m˙nāt kōs-a = m
7a ṣaddīq YHWH
b ṣȧdaqōt ʾahib
c yašar yiḥzū panē =
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]