[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 100

[ Textanmerkungen ]

1a mizmōr = tōdā
b harīʿū = YHWH
bV kul[l] ha = ʾarṣ
2a ʿibdū ʾat YHWH = śimḥā
b bō*ʾū = pan-a(y) = w = rȧnanā
3a dïʿū
b
bP YHWH
b hū(ʾ) ʾïlō*hīm
c hū(ʾ) ʿaśā =
d = l = ō(ʾ) ʾȧnaḥnū
e ʿamm = ō = ṣō(ʾ)n marʿīt = ō
4a bō*ʾū šȧʿar-a(y) = w = tōdā
b ḥȧṣirō*t-a(y) = w = tȧhillā
c hōdū l = ō
d bar[r]ïkū šïm = ō
5a ṭōb YHWH
b = ʿōlam ḥasd = ō
c = ʿad dō*r wa = dō*r ʾïmūnat = ō
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]