[ ein Kapitel zurück ][ Num ][ ein Kapitel vor ]

Num 9

[ Textanmerkungen ]

1a wa = y˙dabbir YHWH ʾil MŠH = midbar SYNY = [h]a = šanā ha = šinīt
aI1 = ṣē(ʾ)t-a = m mi[n] = ʾarṣ MṢR-aym
a = [h]a = ḥudš ha = rī(ʾ)šōn
aI2 = (ʾ)mur
2x = yïʿśū bȧnē YŚRʾL ʾat ha = pasḥ = mōʿïd = ō
3a = ʾarbaʿā ʿaśar yōm = [h]a = ḥudš ha = bēn ha = ʿȧrbaym tïʿśū ʾō*t = ō = mōʿïd = ō
b = kul[l] ḥuqqō*t-a(y) = w = = kul[l] mišpaṭ-a(y) = w tïʿśū ʾō*t = ō
4a wa = y˙dabbir MŠH ʾil bȧnē YŚRʾL
aI = ʿśō*t ha = pasḥ
5a wa = yïʿśū ʾat ha = pasḥ = [h]a = rī(ʾ)šōn = ʾarbaʿā ʿaśar yōm = [h]a = ḥudš bēn ha = ʿarbaym = midbar SYNY
b = kul[l] ʾȧšr ṣiwwā YHWH ʾat MŠH
c kin ʿaśū bȧnē YŚRʾL
6a wa = yïhy ʾȧnašīm
aR ʾȧšr hayū ṭȧmiʾīm = napš ʾadam
b = lō(ʾ) yaku̇lū
bI = ʿśō*t ha = pasḥ = [h]a = yōm ha = hū(ʾ)
c wa = yiqrȧbū = pȧnē MŠH = = pȧnē ʾHRN = [h]a = yōm ha = hū(ʾ)
7a wa = yō(ʾ)mïrū ha = ʾȧnašīm ha = him⁺a(h) ʾil-a(y) = w
b ʾȧnaḥnū ṭȧmiʾīm = napš ʾadam
c la-m⁺ah niggarïʿ
cI = biltī haqrī*b ʾat qurbān YHWH = mō*ʿïd = ō = tōk bȧnē YŚRʾL
8a wa = yō(ʾ)mir ʾïl-ē* = him MŠH
b ʿimdū
c = ʾišmȧʿ-a(h)
d mah y˙ṣawwǟ YHWH la = kim
9a wa = y˙dabbir YHWH ʾil MŠH
aI = (ʾ)mur
10a dabbir ʾil bȧnē YŚRʾL
aI = (ʾ)mur
bP11a ʾīš ʾīš
b yihyǟ ṭamē(ʾ) la = napš ʾō = dark rȧḥuqā la = kim ʾō = dō*rō*t-ē = kim
c = ʿaśā pasḥ = YHWH
11a = [h]a = ḥudš ha = šinī = ʾarbaʿā ʿaśar yōm bēn ha = ʿarbaym yïʿśū ʾō*t = ō
b ʿal maṣṣōt = mȧrurīm yō(ʾ)kïlū* = hu(w)
12a lō(ʾ) yašʾīrū mim-min = [h]u(w) ʿad buqr
b = ʿaṣm lō(ʾ) yišbu̇rū b = ō
c = kul[l] ḥuqqat ha = pasḥ yïʿśū ʾō*t = ō
13aP = ha = ʾīš
aPR1 ʾȧšr hū(ʾ) ṭahu(w)r
aPR2 = = dark lō(ʾ) hayā
aPR3 = ḥadal
aPR3I = ʿśōt ha = pasḥ
a = nikrȧtā ha = napš ha = hī(wʾ) mi[n] = ʿammē = ha
b qurbān YHWH lō(ʾ) hiqrīb = mō*ʿïd = ō
c ḥiṭʾ = ō yiśśā(ʾ) ha = ʾīš ha = hū(ʾ)
14a = yagūr ʾitt = kim gē*r
b = ʿaśā pasḥ = YHWH
c = ḥuqqat ha = pasḥ = = mišpaṭ = ō
d kin yïʿśǟ
e ḥuqqā ʾaḥ⁺a[d]t yihyǟ la = kim = = [h]a = gē*r = = ʾizraḥ ha = ʾarṣ
15a = = yōm haqīm ʾat ha = miškan kissā ha = ʿanan ʾat ha = miškan = ʾuhl ha = ʿē*dū*t
b = = [h]a = ʿarb yihyǟ ʿal ha = miškan = marʾē(h) ʾiš ʿad buqr
16a kin yihyǟ tamīd
b ha = ʿanan y˙kass-an = [h]u(w)
c = marʾē(h) ʾiš layl-a(h)
17aP = = hi[ʿ]ʿalō*t ha = ʿanan mi[n] = ʿal ha = ʾuhl
a = ʾaḥ⁺ȧrē kin yis[sȧ]ʿū bȧnē YŚRʾL
bP = = mȧqōm
bPR ʾȧšr yiškun šam[m] ha = ʿanan
b šam[m] yïḥnū bȧnē YŚRʾL
18a ʿal YHWH yis[sȧ]ʿū bȧnē YŚRʾL
b = ʿal YHWH yïḥnū
c kul[l] yȧmē
cR ʾȧšr yiškun ha = ʿanan ʿal ha = miškan
c yïḥnū
19aIP = = haʾrīk ha = ʿanan ʿal ha = miškan yamīm rabbīm
a = šamȧrū bȧnē YŚRʾL ʾat mišmart YHWH
b = lō(ʾ) yissaʿū
20a = yiš
b ʾȧšr yihyǟ ha = ʿanan yamīm mispar ʿal ha = miškan
c ʿal YHWH yïḥnū
d = ʿal YHWH yissaʿū
21a = yiš
b ʾȧšr yihyǟ ha = ʿanan mi[n] = ʿarb ʿad buqr
c = nïʿlā ha = ʿanan = [h]a = buqr
d = nasȧʿū
e ʾō yōm-am wa = layl-a(h)
f = nïʿlā ha = ʿanan
g = nasaʿū
22a ʾō yō*maym ʾō ḥudš ʾō yamīm
bI = haʾrīk ha = ʿanan ʿal ha = miškan
bII = škun ʿal-a(y) = w
b yïḥnū bȧnē YŚRʾL
c = lō(ʾ) yissaʿū
dI = = hi[ʿ]ʿalō*t = ō
d yissaʿū
23a ʿal YHWH yïḥnū
b = ʿal YHWH yissaʿū
c ʾat mišmart YHWH šamarū ʿal YHWH = yad MŠH
[ ein Kapitel zurück ][ Num ][ ein Kapitel vor ]