[ ein Kapitel zurück ][ Num ][ ein Kapitel vor ]

Num 36

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yiqrȧbū rā(ʾ)šē ha = ʾabōt = mišpaḥt bȧnē GLʿD bin MKYR bin MNŠH mim = mišpȧḥō*t bȧnē YWSP
b wa = y˙dabbïrū = pȧnē MŠH = = pȧnē ha = nȧśī*ʾīm rā(ʾ)šē ʾabōt = bȧnē YŚRʾL
2a wa = yō(ʾ)mïrū
b ʾat ʾȧdō*n = ī ṣiwwā YHWH
bI la = ti[t]t ʾat ha = ʾarṣ = nïḥlā = gōral = bȧnē YŚRʾL
c = ʾȧdō*n = ī ṣuwwā = YHWH
cI la = ti[t]t ʾat nïḥlat ṢLPḤD ʾaḥī = = bȧnō*t-a(y) = w
3a = hayū = ʾȧḥ⁺ad mib = bȧnē šibȧṭē bȧnē YŚRʾL = našīm
b = nigrȧʿā nïḥlat-a = n[n] min = nïḥlat ʾȧbō*t-ē =
c = nōsap ʿal nïḥlat ha = maṭṭǟ
cR ʾȧšr tihyēna(h) la = him
d = mig = gō*ral nïḥlat-i = yiggariʿ
4a = ʾim yihyǟ ha = yō*bil = bȧnē YŚRʾL
b = nōsȧpā nïḥlat-a = n[n] ʿal nïḥlat ha = maṭṭǟ
bR ʾȧšr tihyēna(h) la = him
c = min = nïḥlat maṭṭē(h) ʾȧbō*t-ē = yiggarïʿ nïḥlat-a = n[n]
5a wa = y˙ṣaw[w] MŠH ʾat bȧnē YŚRʾL ʿal YHWH
aI = (ʾ)mur
b kē*n maṭṭē(h) bȧnē YWSP dō*bïrīm
6a ha = dabar
aR ʾȧšr ṣiwwā YHWH = bȧnōt ṢLPḤD
aRI = (ʾ)mur
b = [h]a = ṭōb = ʿēnē = him tihyēna(h) = našīm
c ʾak = mišpaḥt maṭṭē(h) ʾȧbī = him tihyēna(h) = našīm
7a = lō(ʾ) tissub[b] nïḥlā = bȧnē YŚRʾL mim = maṭṭǟ ʾil maṭṭǟ
b ʾīš = nïḥlat maṭṭē(h) ʾȧbō*t-a(y) = w yidbȧqū bȧnē YŚRʾL
8a = kul[l] bï[t]t yō*rïšt nïḥlā mim = maṭṭōt bȧnē YŚRʾL = ʾȧḥ⁺ad mim = mišpaḥt maṭṭē(h) ʾabī = ha tihyǟ = ʾiššā
b = maʿn yīrȧšū bȧnē YŚRʾL ʾīš nïḥlat ʾȧbō*t-a(y) = w
9a = lō(ʾ) tissub[b] nïḥlā mim = maṭṭǟ = maṭṭǟ ʾaḥ⁺ir
b ʾīš = nïḥlat = ō yidbȧqū maṭṭōt bȧnē YŚRʾL
10a = ʾȧšr ṣiwwā YHWH ʾat MŠH
b kin ʿaśū bȧnōt ṢLPḤD
11x wa = tihyēna(h) MḤLH TRṢH = ḤGLH = MLKH = NʿH bȧnōt ṢLPḤD = bȧnē dō*dē = hin[n] = našīm
12a mim = mišpȧḥō*t bȧnē MNŠH bin YWSP hayū = našīm
b wa = tïhy nïḥlat-a = n[n] ʿal maṭṭē(h) mišpaḥt ʾȧbī = hin[n]
13a ʾil⁺ǟ ha = miṣwō*t = ha = mišpaṭīm
aR ʾȧšr ṣiwwā YHWH = yad MŠH ʾil bȧnē YŚRʾL = ʿarȧbō*t MWʾB ʿal YRDN YRḤW
[ ein Kapitel zurück ][ Num ][ ein Kapitel vor ]